Commissie Onderwijs 14-04-2016 – Erkenning Sint-Ignatiusschool Maleizen

18 april 2016

Aflevering 2 van dit dossier. Op 21 januari 2016 Jean-Jacques De Gucht, nu Koen Daniëls. Ik was nieuwsgierig naar een eventueel verschil in teneur tussen beiden en denk dat dat er was (cf. infra).
Naast de verwijzing naar 21 januari 2016 was de verwijzing naar de actuele vraag van Nadia Sminate, ook N-VA, ook hier erg relevant.
Onderwijscommissaris Koen Daniëls wilde weten wat het resultaat was van het nieuwe inspectieonderzoek van de erkenningsvoorwaarden in de nieuwe school, van het onderzoek door de levensbeschouwelijke inspectie ter zake en of een latere doorlichting al geprogrammeerd stond.
De antwoorden van minister Crevits waren heel duidelijk. 
Op 28, 29 en 30 januari 2016 bezochten zowel twee onderwijsinspecteurs als een inspecteur rooms-katholieke godsdienst de secundaire school Sint-Ignatius in Overijse. Een gezamenlijke én snelle actie dus, die de minister erg kon appreciëren. Na het erkenningsonderzoek van 1 oktober 2015 voerde de inspectie ditmaal een meer uitgebreid onderzoek uit naar zowel het voldoen aan de 13 erkenningsvoorwaarden als naar de toepassing van de andere regelgeving.
Op basis van gesprekken met directie en leerkrachten, van bijgewoonde lessen en van een grondige studie van documenten, concludeerden de inspecteurs dat de school aan de erkenningsvoorwaarden voldoet en dat er geen aanwijzingen zijn dat de rechten van de mens en van het kind in het bijzonder niet zouden worden geëerbiedigd.
Het verslag met de resultaten van dit erkennings- en kwaliteitsonderzoek komt op www.doorlichtingsverslagen.be en op de website met het onderwijsaanbod.
Minister Crevits kreeg ook een schriftelijk verslag van het onderzoek van de inspecteur-adviseur van de rooms-katholieke godsdienst, dat stelde dat men in de school kwaliteitsvol werkt in het levensbeschouwelijke vak. Er werd daarnaast afgesproken om de school door te lichten, telkens wanneer ze de leerplannen voor een volledige graad heeft afgewerkt. 
Interveniënt Jean-Jacques De Gucht zei dat we met dit soort dossiers enorm moeten opletten, verwees terecht naar mogelijke casussen met andere religies, maar insinueerde dan dat mogelijk bepaalde actoren nu niet tegen dit concrete initiatief in Overijse zijn maar dat in de toekomst wél zouden zijn wanneer het om een andere religie (lees: de islam) zou gaan. Zijn pleidooi om consequent te zijn was heel legitiem, maar waarom zou men daarvoor, zoals hijzelf, tweemaal tegen moeten zijn? Men kan ook perfect tweemaal vóór zijn. Let wel, altijd binnen alle spelregels van onze democratische rechtsstaat, zoals minister Crevits in heel haar toelichting net voorstond en daarbij fijntjes in herinnering bracht, zonder hem bij naam te noemen (het ging om onderwijscommissaris Jo De Ro) hoe een Open VLD-collega van De Gucht in de plenaire vergadering een dag voordien de loftrompet had gestoken over onze grondwettelijke vrijheden. Haar opmerking over de autonome onderwijsinspectie, die onafhankelijk staat van de overheid, was daarnaast ook een belangrijk argument in haar redenering.

Nog 2 conclusies:
Eén. Daniëls wees terecht op het belang van controle (cf. ook ODXXIII, Art. III.31.p.20) in dezen, maar leek mij, wat de levensbeschouwelijke inspectie betrof, toch niet mee te gaan in het pleidooi van zijn N-VA-collega Nadia Sminate op 13 april voor meer bevoegdheid voor de onderwijsminister op dat stuk.
Twee. Het belangrijkste verschil anderzijds tussen De Gucht en Daniëls dan weer was dat de eerste, zonder het evenwel expliciet te zeggen, de facto tégen de vrijheid van onderwijs was (hij formuleerde het echter alleen als “opletten met”), en de tweede niet (hij stelde ze niet ter discussie, terwijl de minister duidelijk pro was, zoals ook al bv. Jos De Meyer in eerdere commissievergaderingen) maar wel (terecht) pleitte voor goede controles, en even terecht wees op het probleem van proactiviteit: “Scholen die op 1 mei een erkenningsaanvraag indienen, zijn nog niet gestart. Daar kunnen we nog niet gaan kijken. Hoe kunnen we dat ondervangen?”

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de erkenning van de Sint-Ignatiusschool in Maleizen van Koen Daniëls” aan minister Hilde Crevits.