Commissie Onderwijs 09-06-2016 – Onderwijsassistenten

14 juni 2016

Onderwijscommissaris Steve Vandenberghe sneed in deze commissievergadering nog een personeelsprobleem aan en verwees naar het Nederlandse systeem van zgn. onderwijsassistenten. Was de minister dat idee genegen?  Was ze het ermee eens dat een onderwijsassistent in het kader van het M-decreet verlichting van de werkdruk kon betekenen, met name voor de leerkracht in het basisonderwijs? Kwam het idee aan bod in het loopbaandebat ?

Dat laatste was niet het geval, aldus minister Crevits, maar ze legde wel meteen het verband met de conceptnota  van 25 maart 2016 over de lerarenopleidingen. Terecht op zich, maar toen zei ze in eerste instantie wel iets eigenaardigs: “Een van de elementen uit die conceptnota is dat we samen met de stakeholders ook zullen bekijken of er in de toekomst een profiel binnen het onderwijs van niveau 5 kan worden ontwikkeld. We hebben daar ook een werkgroep voor opgericht, dus binnen de te hervormen lerarenopleiding. Die zal in de komende maanden bekijken of het nuttig of interessant zou zijn om in de toekomst een profiel van niveau 5 te hebben. Dat is dan geen leraar.” (sic) Dat is eigenaardig, omdat op p.15 van de bewuste conceptnota inderdaad over dat onderzoek van een profiel op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur wordt gesproken, maar dan wel een profiel dat betrekking heeft op “de groep instromers met ervaring in een praktijkvak die niet voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden voor hoger onderwijs en mogelijks (op) een deel van de groep instromers met beroepservaring in een praktijkvak en maximaal een diploma secundair onderwijs. (…) Doelstelling moet sowieso zijn dat ook mensen die vanuit de praktijk komen zich kunnen vormen tot leerkracht.” Niets sluit uit dat inderdaad ook over dat onderwijsassistentschap wordt nagedacht, wellicht zelfs heel zinvol, maar in die passage van de conceptnota gaat het wel in principe over leraarschap, al geeft de tekst daar toch ook geen 100%-uitsluitsel over (men spreekt in de titel van de passage bv. van “profiel onderwijs op niveau 5 VKS” en niet van “profiel leraar op niveau 5 VKS”).
Later in het gesprek wees de minister overigens zelf op die onduidelijkheid, waarbij zij vragen stelde bij het mogelijke profiel van een praktijkleraar op niveau 5. Ook enkele andere onderwijscommissarissen uitten hun bezorgdheid over het eventueel inzetten van mensen op niveau 5 in onderwijs. Dat is dus zeker geen simpel aspect van het hele verhaal over lerarenopleidingen. Benieuwd hoe men met dat aspect gaat landen. 

Anderzijds wees de minister tegen de achtergrond van het M-decreet ook op het belang van veel meer multidisciplinair samengestelde schoolteams en zag veel goeds in de huidige prewaarborgregeling ter zake, waarvan ze het eindverslag van het eerste jaar werking later nog zou komen voorstellen.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de inschakeling van onderwijsassistenten om de werkdruk voor leerkrachten te verlagen van Steve Vandenberghe” aan minister Hilde Crevits.