Commissie Onderwijs 07-07-2016 – Waarborgregeling M-decreet

12 juli 2016

Deze vragen volgden rechtstreeks op de vraag van Koen Daniëls over anderstalige kleuters van een week eerder en op de goedkeuring van een beperkt maar belangrijk voorstel van decreet ter zake dat slechts een dag eerder voor spoedbehandeling aan de agenda van de plenaire vergadering was toegevoegd. Dat voorstel was ingediend door de meerderheid én 2 leden van de oppositie, wat toch niet alle dagen voorkomt.

Onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman zoomde in op de werkingsmiddelen tegen de achtergrond van de leerlingenbeweging van buitengewoon naar gewoon onderwijs, wat al een antwoord had gekregen door het vermelde minidecreet van de dag voordien, maar ook ruimer op het verdere vervolg van het geïntegreerde ondersteuningsbeleid (cf. ook gon en ion).

Onderwijscommissaris Ingeborg De Meulemeester wilde dan weer meer weten over de scope van de huidige (pre)waarborgregeling, waarvoor inderdaad nu niet zomaar alle scholen in aanmerking komen.

Minister Crevits sprak om te beginnen haar dank uit voor de snelle en oppositie- en meerderheidsoverschrijdende manier waarop een dag eerder het bovenvermelde voorstel van decreet was goedgekeurd. In een notendop: door het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (M-decreet) keert een aantal kinderen uit het buitengewoon onderwijs terug naar het gewoon onderwijs. Daarnaast is er een duidelijk verminderde uitstroom van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs.

Het M-decreet heeft uiteraard rekening gehouden met deze effecten en dit decreet bevat een waarborgregeling die ervoor zorgt dat de omkadering en expertise uit het buitengewoon die zou verloren gaan doordat er minder kinderen in het buitengewoon onderwijs ‘tellen’ toch behouden blijft.

Die omkadering wordt ingezet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, zowel in het gewoon als in het buitengewoon onderwijs. Voor omkadering is er reeds twee schooljaren (2015-2016 en 2016-2017) een (pre)waarborg geregeld in het basisonderwijs. Voor het secundair onderwijs is dit reeds één schooljaar het geval (2016-2017).

Voor werkingsmiddelen was er nog geen vorm van waarborgregeling uitgewerkt. Met dit voorstel van decreet wordt hier nu wel in voorzien. Daarnaast verlengt dit voorstel van decreet de aanwendingstermijn voor de extra toelage van 950 euro voor initiatie in en versterking van het Nederlands die in het kader van de stijgende instroom van anderstalige kleuters aan de scholen werd toegekend voor het schooljaar 2015-2016.

Voor het nieuwe, geïntegreerde ondersteuningsmodel plande de minister een startnota tegen eind augustus 2016, op basis waarvan ze dan eerst het overleg zou voeren met de sociale partners en nadien naar de Vlaamse regering zou gaan. Wat betreft de evaluatie van dit hele dossier, zei de minister ervoor te opteren dat te doen op basis van  de verschillende rapporten ter zake tegelijk in het najaar.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de werkingsmiddelen die door het M-decreet overgaan van buitengewoon naar gewoon onderwijs van Elisabeth Meuleman en over de operationalisering van de waarborgregeling van Ingeborg De Meulemeester” aan minister Hilde Crevits.