Commissie Onderwijs 25-06-2020 – Oprichting en werking van een Vlaamse planningscommissie

30 juni 2020

Vragen om uitleg met een heel rijke voorgeschiedenis, vorige legislatuur, maar zeker ook recenter op 9 januari 2020 en op 5 maart 2020. Toevallig of niet, maar op 29 juni 2020 (voor abonnees) schreven de Vlaamse universiteitsrectoren, de decanen geneeskunde, de ceo’s van de universitaire ziekenhuizen en betrokken studentenoverlegplatformen (opnieuw) een interessante vrije tribune in De Standaard.

Wat was de stand van zaken van de oprichting van de Vlaamse planningscommissie, wanneer zou de planningscommissie operationeel zijn en wanneer zouden er werkbare subquota zijn? Zo vroeg Hannelore Goeman. Vragensteller Koen Daniëls schetste, het Vlaamse Regeerakkoord in de hand, de voorgeschiedenis en stelde dezelfde vraag over de planningscommissie. Het (communautair geladen) thema van de artsenquota was ook al de week voordien aan bod gekomen in de (federale) Kamer in een vraag van Daniëls’ partijgenote Valerie Van Peel aan minister Maggie De Block (p.19 onderaan-p.21 bovenaan). En er stond al een nieuwe vraag over RIZIV-nummers van Van Peel gepland op 30 juni. Daarnaast vroeg Daniëls naar het inderdaad relevante federale overleg ter zake.

Minister Weyts begon met te zeggen dat het een nogal complexe materie was. En inderdaad. De minister moest terug naar vorige legislatuur: op 5 april 2019 had de toenmalige Vlaamse regering het voorontwerp van besluit i.v.m. de Vlaamse planningscommissie principieel goedgekeurd (met verduidelijkende nota), een bevoegdheid van de minister van Welzijn. Op grond van het huidige Vlaamse Regeerakkoord had minister Weyts dan een bijkomende taak toegewezen aan de planningscommissie (nl.: advies verlenen aan de Vlaamse regering over het vastleggen van het aantal studenten die mogen deelnemen aan de opleiding arts en tandarts). Nog voor het zomerreces zou het voorontwerp van besluit een tweede keer goedgekeurd worden. Intussen was alvast de verhoging van de toegelaten aantallen studenten, waarnaar Goeman verwezen had, op een beredeneerde wijze gebeurd. In het laatste deel van zijn antwoord verwees de minister naar de recente bespreking in de Kamer (cf. supra). Hij hoopte dat het bedoelde koninklijke besluit er nu ging komen, op basis van correcte cijfers, en er dan ook een rechtvaardige verdeling zou zijn tussen de Vlaamse en de Franse Gemeenschap.

Die gang van zaken voldeed echter niet voor vragensteller Goeman, die sprak van een omgekeerde volgorde der dingen. De minister deed nu, volgens haar, een onterechte voorafname op het aantal studenten dat bij afstuderen een RIZIV-nummer zou krijgen door niet te wachten op het werk van de planningscommissie. Daarop hernam vragensteller Daniëls, terecht leek mij, zijn eerdere verhaal over het communautaire probleem in dit verband en over de wijze waarop het “gat” tussen de beide Gemeenschappen nu zou worden dichtgereden. Hij was het er wel over eens met Goeman dat het werk van de planningscommissie voor de zgn. subquota zo snel mogelijk opgestart zou worden onder leiding van de minister van Welzijn.

Interveniënt Stijn Bex wilde zich niet wegsteken achter dat noodzakelijke federale werk, maar wel snel duidelijkheid krijgen over de zaak op Vlaams niveau. Welke minister was nu eigenlijk bevoegd en hoe zou de samenstelling van de planningscommissie eruitzien? En hij betrok er ook nog even … corona bij en de eventuele impact daarvan op de slaagpercentages in de geneeskundeopleidingen.

Minister Weyts antwoordde aan Goeman dat hij de volgorde der dingen niet omgedraaid had, want die was altijd zo geweest. Door de uitbreiding van de opdracht van de planningscommissie waren zowel Welzijn als Onderwijs nu bevoegd, maar minister Beke zou wel het voortouw nemen.

Vragensteller Goeman hield voet bij stuk en alsof we het nog niet goed gehoord hadden, deed ze haar verhaal nog eens over. Vragensteller Daniëls bleef wel op de federale spijker kloppen en had er alle vertrouwen in dat de kwestie voor eens en voor altijd zou worden geregeld en dat de Vlaamse partijen ervoor zouden zorgen dat Vlaanderen toekwam wat Vlaanderen toebehoorde.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de oprichting van een Vlaamse planningscommissie van Hannelore Goeman en over de oprichting en werking van een Vlaamse planningscommissie van Koen Daniëls” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2025-06-2020%20%E2%80%93%20Oprichting%20en%20werking%20van%20een%20Vlaamse%20planningscommissie) (Wilfried Van Rompaey).