Commissie Onderwijs 24-10-2019 – Vrijheidsbeperkende maatregelen op school

05 november 2019

Het Kinderenrechtencommissariaat had op dinsdag 15 oktober, met steun van de Vlaamse Jeugdraad en vzw Cachet, een studiedag georganiseerd over isolatie en fixatie vanuit de ervaringen van jongeren, zo wist Loes Vandromme. Er zou een dringende nood aan een regelgevend kader zijn voor vrijheidsbeperkende maatregelen in de schoolcontext. Vragensteller Vandromme verwees daarbij ook naar twee recente actuele vragen aan minister van Welzijn Wouter Beke (niet op 18, maar op 16 oktober, maar dat is een detail). Zou minister Weyts werk maken van zo’n regelgevend kader voor Onderwijs en zou hij intensief samenwerken met de minister van Welzijn?

Het thema was des te meer op de agenda gekomen door stage-ervaringen van studenten van University Colleges Leuven-Limburg (UCLL), dat aangekondigd had de zaken diepgaander te gaan onderzoeken, maar, zo begon minister Weyts, die ervaringen konden niet bevestigd worden door de onderwijsinspectie. Hij was erover wel tevreden dat UCLL dit voort ging onderzoeken. Vervolgens lijstte de minister gedetailleerd het arsenaal aan bestaande maatregelen ter zake op: dat was alleszins niet weinig. Daaruit bleek dat ook de onderwijsregelgeving toch een (inspirerend) kader voor dit soort zaken bood. De minister wees op de grote verwevenheid van Onderwijs en Welzijn. Hij zou nagaan of er ook een regelgevend kader moest komen voor Onderwijs, maar wilde toch eerst de bevindingen van UCLL afwachten met betrekking tot de werkelijke frequentie van de bedoelde uitzonderlijke situaties op het terrein.

Maar daarmee was de kous nog lang niet af. Vragensteller Vandromme en interveniënten Krekels, Meuleman, Vandenberghe, Daniëls en Laeremans kwamen nog uitvoerig tussen. Vandromme sprak van een eerder richtinggevend kader (i.p.v. een regelgevend) en vernam van diverse instanties dat ze toch verrast waren door wat UCLL blijkbaar geconstateerd had. Krekels wilde duidelijk geen verwijten maken naar onderwijsmensen in dezen en pleitte voor een soort van forum, waarin de good practices van verschillende scholen (met name uit het buitengewoon onderwijs) gedeeld zouden kunnen worden. Meuleman vond ook dat men dit probleem tot zijn juiste proporties moest terugbrengen, mét vertrouwen in leraren, maar bepaalde praktijken konden voor haar absoluut niet op school. Zij wilde wél een regelgevend kader, maar preventie was het allerbelangrijkste. Zowel bij haar als bij haar collega Krekels voordien was kritiek op de invoering van het M-decreet te horen. Vandenberghe sloot zich aan bij de twee vorige interveniënten en stelde bijkomende vragen: de eerste was wat eigenaardig want wellicht zou UCLL onder andere net dàt gaan onderzoeken; de tweede ging over het verband met besparingen en met het M-decreet; en de derde betrof een herhaling, met name, een richtlijn vanuit de overheid. Daniëls ondersteunde vervolgens het betoog van zijn partijgenote Krekels, deelde de persoonlijke ervaring van een bezoek aan een type 3-school en counterde, niet voor het eerst, de eerdere uitspraken over beperkte middelen door de minister op te roepen ervoor te zorgen dat de middelen en de mensen in de klas, in de school zouden zijn. Op zich een heel juist pleidooi, maar er werd alweer niet bij gezegd dat de volledige realiteit op dit vlak een stuk complexer is dan dat en dús dat over die financiële kwestie, zoals ze op diverse plaatsen in het nieuwe Vlaamse Regeerakkoord staat, nog meer dan één woord gezegd zal moeten worden. Ten slotte was Laeremans geïnteresseerd in de eindverslagen van het pilootproject in twee regio’s i.v.m. FAST-teams in het gewoon basisonderwijs en vroeg of dat project doorgetrokken zou worden naar het secundair onderwijs.

Zoals gewoonlijk, brachten de slotwoorden van minister en vragensteller niet echt weel nieuws.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over een regelgevend kader rond vrijheidsbeperkende maatregelen binnen de schoolcontext van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2024-10-2019%20%E2%80%93%20Vrijheidsbeperkende%20maatregelen%20op%20school) (Wilfried Van Rompaey).