Commissie Onderwijs 18-06-2020 – Veiligheidsonderwijs

23 juni 2020

Er was ook een onderwijsvraag die niets met corona te maken had, maar wel een duidelijk federale dimensie en ook een al langere voorgeschiedenis had. Ludwig Vandenhove wilde weten wat er van een oud plan voor de politiescholen/brandweerscholen gekomen was: in zijn toenmalige hoedanigheid van federaal minister van Binnenlandse Zaken wilde Jan Jambon een samenwerkingsakkoord afsluiten tussen de federale en de Vlaamse overheid zodat een gedeelte van het curriculum van de politiescholen geïntegreerd zou worden in het reguliere hogeronderwijscircuit (lees: inbedding in het BaMa-verhaal) en de politiescholen zich elk konden specialiseren in een bepaald aspect van het meer technische deel van het curriculum. Zou minister Weyts dat plan weer opnemen?

De minister analyseerde omstandig de kwestie door te verwijzen naar de twee onderwijsniveaus die hier in het geding waren: het hoger onderwijs en het secundair onderwijs.

Wat het eerste betrof, was het inderdaad in 2014 de bedoeling dat de erkende politiescholen de reguliere graden van het hoger onderwijs zouden kunnen uitreiken, weliswaar volgens de in Onderwijs geëigende procedure. Een hinderpaal daarbij was overigens al eerder decretaal uit de weg geruimd. Maar ondanks het bestaan van een beroepskwalificatie ‘inspecteur politie’ en een onderwijskwalificatie (VKS-niveau 5) ‘graduaat in de politiekunde’ had tot nog toe geen enkele erkende politieschool de vereiste aanvraag ‘Toets Nieuwe Opleiding’ bij de NVAO ingediend, ook niet voor mogelijke opleidingen op bachelor- en masterniveau.

Ten tweede, op het niveau van het secundair onderwijs, bleken vele kandidaten voor toelatingsproeven voor diverse veiligheidsberoepen niet te slagen. Vandaar, vanuit het federale niveau, een idee voor een nieuwe opleiding ‘Defensie en veiligheid’ in de derde graad technisch secundair onderwijs met een dubbele finaliteit. Daarmee zouden zulke leerlingen meer kansen krijgen in de toelatingsproeven en kon de verplichte basisopleiding bij indiensttreding nadien worden verkort tot de beroepsspecifieke onderdelen. Die federale vraag wilde minister Weyts, samen met zijn collega van Werk, positief beantwoorden. Sterker nog, de Vlaamse regering had op 12 juni een ontwerpbesluit ter zake al principieel goedgekeurd (dus nu nog onderhandelingen en adviezen). Ten slotte moest dan nog een onderwijsconvenant afgesloten worden tussen alle betrokken partijen, met alle verdere praktische regelingen en wederzijdse engagementen.

Oké voor het gedeelte secundair onderwijs, aldus vragensteller Vandenhove, maar had hij de plannen van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon voor het gedeelte hoger onderwijs dan verkeerd begrepen (nwvr: ik vond het wel eigenaardig dat vragensteller Vandenhove verwees naar een mogelijk optreden van federaal minister Jan Jambon “vlak voor de verkiezingen”, want Jan Jambon was toen gewoon géén federaal minister meer…)?

Interveniënt Jo Brouns was duidelijk goed vertrouwd met de materie en hij wees op twee zaken: één, wat het hogeronderwijsdossier betrof, waren er nog wel wat specifieke zaken te regelen vooraleer een politieschool het accreditatieproces bij de NVAO kon starten, en twee, hij pleitte ervoor om de specifiek politionele competenties binnen de politiescholen te houden. Andere inhouden konden op bachelor- en zelfs op masterniveau gevolgd worden aan hogescholen resp. universiteiten. Zou minister Weyts een kader kunnen creëren zodat de hbo5-opleiding voor inspecteur gerealiseerd zou kunnen worden? Was het toelatingsexamen (politie) al meermaals uitgesteld door de coronacrisis, wilde interveniënt Roosmarijn Beckers vervolgens weten. Interveniënt Koen Daniëls ten slotte herhaalde nogmaals zijn eerdere, persoonlijke pioniersverhaal over de brandweerman-pompier-sapeur en analyseerde gedetailleerd de situatie van de opleidingen en beroepen in kwestie, incl. de onderwijsinhoudelijke, financiële én communautaire dimensies van de zaak.

Daarop vertelde minister Weyts ook zijn ervaring in de Commissie voor Binnenlandse Zaken van de (federale) Kamer. Hij zou nagaan hoe het kwam dat politiescholen nog geen aanvragen bij de NVAO gedaan hadden (cf. een graduaatsopleiding ‘in de politiekunde’). Het was wel nooit de bedoeling geweest dat hogescholen of universiteiten die opleiding zouden overnemen of dat de Vlaamse Gemeenschap die zou financieren.

Vragensteller Vandenhove pleitte ervoor om de zaak niet te verdrinken in allerlei andere aspecten, maar ook hij zou in Limburg navragen hoe het kwam dat de veiligheidsschool daar nog geen aanvraag ter zake gedaan had.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het veiligheidsonderwijs van Ludwig Vandenhove” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2018-06-2020%20%E2%80%93%20Veiligheidsonderwijs) (Wilfried Van Rompaey).