Commissie Onderwijs 12-01-2017 – Grensoverschrijdend gedrag bij personen met een handicap

17 januari 2017

Slechts drie vragen om uitleg in deze commissievergadering over, politiek gesproken, geen echt heikele kwesties. Vooraf werden wel een ontwerpdecreet en een ontwerp van bijzonder decreet behandeld en aangenomen i.v.m. de re-integratie van het Universitair Ziekenhuis Gent in de Universiteit Gent. Niet meteen een voor het katholiek onderwijs relevant dossier, maar algemeen toch niet onbelangrijk: de expliciete aanwezigheid van de kabinetschef van minister Crevits in haar hoedanigheid van viceminister-president, nl. Raf Suys, moge daarvan getuigen. De twee ontwerpen werden overigens unaniem goedgekeurd. “Mijn jaar is goed gestart,” zo sprak minister Crevits optimistisch.

Deze eerste vraag dan: op zich uiteraard een belangrijke en schrijnende aangelegenheid, maar de mate van herhaling in het betoog van niet-onderwijscommissaris Bart Van Malderen was toch opvallend. Het ging om een zaak van een dertienjarig meisje met een beperking dat op school slachtoffer geworden was van een groepsverkrachting door medeleerlingen. Omdat de concrete context hier de zgn. multifunctionele centra (MFC’s) betrof, waarbij de beleidsdomeinen Welzijn en Onderwijs samen betrokken zijn, spitste de vragensteller zich toe op de noodzaak van een gecoördineerd optreden bij zulke incidenten. Volgens hem bestond zo’n gecoördineerde aanpak (met sluitende afspraken tussen de scholen, internaten, centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) en zorgverstrekkers) nog niet, wat hem deed pleiten voor een automatische uitwisseling van gegevens (tussen Welzijn en Onderwijs) over feiten die gebeuren en gemeld zijn in een onderwijssetting of in een welzijnssetting.

Minister Crevits vond de bestaande richtlijnen wel duidelijk en achtte zo’n automatisme niet mogelijk, omdat een inschatting maken van een concreet incident altijd mensenwerk zal zijn.
De vragensteller besloot wel met een positieve noot, hoewel het mij ontging waar hij precies de bereidheid van de minister om een en ander voort te bekijken had gehoord.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over grensoverschrijdend gedrag (GOG) bij personen met een handicap van Bart Van Malderen” aan Minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2012-01-2017%20%E2%80%93%20Grensoverschrijdend%20gedrag%20bij%20personen%20met%20een%20handicap) (Wilfried Van Rompaey)