Commissie Onderwijs 11-06-2020 – Welbevinden van lgbtqi+-leerlingen

15 juni 2020

Jean-Jacques De Gucht had de bevraging gelezen door het Bureau voor de Grondrechten van de Europese Unie van holebi’s, transgender en intersekse mensen in de EU (2019), toen nog inclusief het Verenigd Koninkrijk, maar ook in Servië en Noord-Macedonië. Hij vroeg minister Weyts naar een reactie op het rapport en stelde een erg lange lijst vragen waarmee hij peilde naar het specifieke onderwijsbeleid voor de doelgroepen in kwestie. De dag na de commissievergadering kreeg De Gucht daarvoor aandacht op de website “Be out”.

Minister Weyts verwees naar nog diverse andere bronnen en lichtte het gelijkekansenbeleid van deze Vlaamse regering omstandig toe. Voor Onderwijs ging hij concreet in op het eindtermenverhaal, met de overgang van de vakoverschrijdende eindtermen naar de eindtermen in de toekomst. Dus voor dit thema: van een inspanningsverbintenis naar een resultaatsverbintenis. Daarnaast waren er nog tal van concrete maatregelen en initiatieven die de minister (ook financieel) ondersteunde. In zijn goed gestoffeerde betoog raakte de minister wel af en toe wat in de knoop met de uitspraak van de niet vanzelfsprekende afkorting “lgbtqi+”, maar dat terzijde.

Vragensteller De Gucht wees bij herhaling op de heel progressieve, liberale wetgeving in België, wat dit thema betrof. Hij sprak over de zelfmoordcijfers en benadrukte de rol van leraren en lerarenopleidingen. Interveniënten Stijn Bex, Loes Vandromme en Kathleen Krekels bevestigden het belang van de diverse elementen van het thema. Het Regeerakkoord had er inderdaad ook aandacht voor en in april was nog een voorstel van resolutie over discriminatie aangenomen.

Minister Weyts zag de duidelijke gelijkgestemdheid over het thema en hield het heel kort, maar dat lag iets moeilijker voor vragensteller De Gucht, die er ook nog de Lokale Overlegplatforms (LOP’s) in Onderwijs bij betrok en en passant de minister opriep om hem te bellen voor die nog bijkomende LOP-vraag…

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het welbevinden van lgbtqi+-leerlingen op school van Jean-Jacques De Gucht” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2011-06-2020%20%E2%80%93%20Welbevinden%20van%20lgbtqi%2B-leerlingen) (Wilfried Van Rompaey).