Commissie Onderwijs 11-06-2020 – Digitaal lerarennetwerk van Katholiek Onderwijs Vlaanderen

15 juni 2020

De geluidskwaliteit in de onlineverbinding met ten huize Elisabeth Meuleman bleef even slecht als bij haar voorgaande vraag, maar de kern van haar betoog werd wel duidelijk. De steen des aanstoots voor haar was een initiatief van onze pedagogische begeleiding in verband met een pilootproject rond een digitaal lerarennetwerk. Zoiets had toch hetzelfde doel als iets wat al bestond, nl. Klascement, dat in de overheidscontext gepositioneerd was. Hoewel ze het doel dus blijkbaar al kende, vroeg vragensteller Meuleman toch naar de beweegredenen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Zou zoiets niet allemaal leiden tot minder efficiëntie?

Minister Weyts begon met een duidelijk pleidooi voor vrijheid voor de leraar. Hij beschreef enkele bestaande online initiatieven: Klascement en Leraarskamer. En lichtte ten slotte in algemene termen de community-gedachte toe achter het project van onze pedagogische begeleiding, maar hij zweeg wel zedig over de toekomstige besparingscontext. Men kon zich ook wel afvragen of dit überhaupt wel een vraag voor de minister was, maar dat terzijde.

Dat antwoord was niet bevredigend voor vragensteller Meuleman… uiteraard niet, zou ik haast zeggen. Wat volgde, was een pleidooi pro vrijheid van onderwijs, incl. het bestaan van onderwijskoepels, een indirecte verwijzing naar de besparingscontext en pro netoverschrijdende samenwerking, dat laatste met enige zin voor nuance. Gelukkig…, maar toch… overigens vond ik dan weer het gebruikte woord “ingesteldheid” (waar feitelijk de eigenheid van pedagogische projecten bedoeld was) eigenaardig. Vragensteller Meuleman eindigde haar eerste repliek met een vingerwijzing naar de partij van de minister, of… was het toch een al of niet bewust mooi hakje naar diens fractie? Want zie, interveniënt-voorzitter Karolien Grosemans ondersteunde in ten minste even sterke bewoordingen het punt van Meuleman. Vervolgens via een veel langere tussenkomst nog eens extra bevestigd door interveniënt Koen Daniëls, die tussendoor ook nostalgisch herinnerde aan zijn eigen digitale pionierstijd in het toenmalige Secretariaat-generaal Afdeling Beleidscoördinatie ten tijde van Secretaris-generaal Georges Monard. Maar zonder veel verdere kennis van het pilootproject ging hij vervolgens, zij het in vragende vorm, van modereren naar censureren als doel in dezen. En op dezelfde toon over de financiële kant van de zaak. Om ten slotte te eindigen bij het Regeerakkoord en de “andere zaken van de pedagogische begeleiding” waarop leraren zaten te wachten.

Welke naam zou deze hier gevormde politieke coalitie krijgen? Fractieleider Björn Rzoska suggereerde (weliswaar voor federale doeleinden) enkele dagen later de Olijfboom+-coalitie, maar ja, dat klopte niet wegens een nog andere interventie in de commissievergadering, en blijkbaar was Rzoska’s idee even snel weer van tafel als het erop gekomen was.

Die andere interventie kwam van Jo Brouns. Hij begreep wel dat het pilootproject niet als doel had een duplicaat van Klascement te zijn en maakte mooi de vergelijking. De eigenheid ligt uitdrukkelijk in complementariteit ten aanzien van Klascement en in afstandsbegeleiding in de toekomstige, gewijzigde context, waarmee trouwens diverse al bestaande, sterk functionerende digitale netwerken van onze pedagogische begeleiders effectiever en efficiënter gestroomlijnd zullen worden binnen het ruimere digitaliseringsverhaal van heel Katholiek Onderwijs Vlaanderen, niet alleen de pedagogische begeleiding. Dat wij onze leraren in netwerken bijeenbrengen, daar wordt toch ook voortdurend op aangestuurd? Dat wij dit digitaal sterker willen doen, behoort tot onze keuzes in begeleidingsdidactiek.

Vragensteller Meuleman was niet overtuigd. Vermoedelijk interveniënten Grosemans en Daniëls evenmin. Van het feit dat ook in andere netten zulke community’s bestaan, had wellicht geen van allen al gehoord.

Mijn conclusie: het discours over vrijheid van onderwijs van de hier gevormde coalitie overtuigt mij niet meer. Als zij echt meer etatisme in Onderwijs willen, dat ze dan eens eindelijk de moed hebben om dat luidop te zeggen. Dat is dan misschien mijn slecht kantje…

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het nieuwe digitale lerarennetwerk van Katholiek Onderwijs Vlaanderen van Elisabeth Meuleman” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2011-06-2020%20%E2%80%93%20Digitaal%20lerarennetwerk%20van%20Katholiek%20Onderwijs%20Vlaanderen) (Wilfried Van Rompaey).