Commissie Onderwijs 07-11-2019 – Waalse praktijk in schoolrapporten

12 november 2019

Het gebruik van het woord Waalse in deze vraag om uitleg vond ik wat vreemd, aangezien het over het onderwijs in de Franse Gemeenschap ging en tot nader order Onderwijs een gemeenschaps- en (nog) geen gewestbevoegdheid is. Maar dat terzijde. De aanleiding voor de vraag om uitleg van Elisabeth Meuleman lag in een nieuwe omzendbrief over schoolrapporten in het Franse gemeenschapsonderwijs. Het thema was ook aan bod gekomen in de Franstalige pers. Zag minister Weyts daarin een na te volgen voorbeeld?

Die legde haarfijn de bestaande regelgeving ter zake uit, met de rolverdeling tussen overheid en onderwijsveld. Niet onverwacht.  Hij ging het Franstalige voorbeeld niet volgen. Evenmin onverwacht, denk ik. En de link met de al eerder vermelde juridisering bij de vraag om uitleg van Steve Vandenberghe over planlast volgde. Alweer…niet onverwacht.

Globaal was vragensteller Meuleman het wel eens met Weyts’ standpunt, maar ze deed toch een tweede poging via de invalshoek van de ‘richtlijnen’, want die aanpak bestond volgens haar al in de toolkit breed evalueren voor Nederlands. Ze voegde ook enige wetenschappelijke evidentie ter zake toe.

Maar interveniënt Loes Vandromme bracht, zij het ietwat aarzelend, duidelijkheid in de zaak: de omzendbrief betrof een initiatief in het Franse gemeenschapsonderwijs (lees: de pendant van het Vlaamse GO!) en dus niet een ‘richtlijn’ van de Franse Gemeenschapsregering. Voor haar fractie gold overigens hier onverkort de autonomie van de schoolbesturen. Ook niet onverwacht.

Interveniënt Jan Laeremans was het helemaal eens met de minister. Idem dito voor Karolien Grosemans en Koen Daniëls. Het omgekeerde ware pas wél onverwacht geweest. Daniëls had nog wel een interessante aanvulling over de zgn. horror vacui op schoolrapporten: pure anekdotiek of…een daadwerkelijke ‘richtlijn’ van de onderwijsinspectie? Gelet op de jaarlijkse klacht over evaluatie in de Onderwijsspiegel van die laatste durf ik voorspellen dat definitief uitsluitsel geven over die twee mogelijkheden nog niet zo simpel dreigt te worden.

Maar eerlijk gezegd, de gestandaardiseerde leerwinstmeting, waarmee minister Weyts repliceerde, dreigt niet minder simpel te worden, maar goed, laten we constructief blijven.

Finaal duidde vragensteller Meuleman haar vraag nogmaals en liet zich daarbij ook van haar realistische kant als ouder zien.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de Waalse praktijk om schoolrapporten constructief en aanmoedigend op te stellen van Elisabeth Meuleman” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2007-11-2019%20%E2%80%93%20Waalse%20praktijk%20in%20schoolrapporten) (Wilfried Van Rompaey)

.