Commissie Onderwijs 07-02-2019 – Ziekteverzuim en werkbaar werk voor ouderen

11 februari 2019

Eigenlijk best wel drie interessante vragen om uitleg in deze commissievergadering. Ze begon met vragen over het meest recente ziekteverzuimrapport (Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)) van onderwijscommissarissen Vera Celis en Jos De Meyer, waarbij die laatste specifiek focuste op werkbaar werk voor oudere personeelsleden in het onderwijs. Beiden hadden ook eerder al hun bijzondere interesse voor het thema getoond. Minister Crevits had er ook zelf een persbericht over verspreid op 17 januari 2019.

Celis verwees in haar intro alvast naar enkele al genomen maatregelen deze legislatuur voor de nog altijd hoge, maar gestabiliseerde, cijfers. De Meyer gaf nog wat meer gedetailleerde cijfers om te kunnen focussen op de oudere personeelsleden.

Hoe zag minister Crevits een en ander: hadden de genomen maatregelen al effect, welke bijkomende beleidsmaatregelen waren nog nodig, met name ook voor oudere personeelsleden, en welke maatregelen konden de scholen zelf nemen?

De minister gaf een omstandig overzicht van diverse initiatieven en genomen (intussen gekende) beleidsmaatregelen ter zake, waarbij hier en daar positieve effecten op het ziekteverlet merkbaar waren. Andere zaken stonden nog in de steigers (bv. een oproep die de onderwijsadministratie aan het uitwerken was om toe te laten dat schoolleiders hun eigen casussen voorleggen). De minister benadrukte daarbij dat de feitelijke uitrol van het beleid de taak van het schoolbestuur was. Het schoolbestuur en de directies moesten werken aan het welzijn van het personeel. Het werken aan een goed schoolklimaat moest met alle actoren binnen de school samen gebeuren, aldus nog de minister.

Vragensteller Celis ging vervolgens wat dieper in op enkele cijfers en stelde enkele geografische verschillen vast, naast ook verschillende praktijken bij de oudere leeftijdscategorie en weidde uit over een Nederlands proefschrift in dit verband, waarmee ze een link legde naar het personeelsbeleid. Dat leek haar cruciaal, en ik denk dat ze volkomen gelijk had. Ze zag het positieve effect van genomen maatregelen in de cijfers nog niet zo. En finaal bracht ze weer haar stokpaardje van het onafhankelijke meldpunt aan de orde.

Vragensteller De Meyer sloot zich aan bij de beschouwingen van Celis, erkende de genomen maatregelen, maar vroeg zich ook af of er op termijn beleidsmaatregelen genomen konden worden om de loopbaan verder te differentiëren voor mensen met veel ervaring, zodat ze nog meer en opnieuw gemotiveerd zouden worden om te blijven werken. En wat konden de scholen daarin zelf doen?

Interveniënt Koen Daniëls voegde nog een element toe vanuit concrete praktijkervaringen, met name inzake de extra middelen in het kader van het M-decreet: sommige scholen bleken minder middelen te krijgen. Hoe kon dat?

De minister was erg duidelijk in haar reactie. Ze sprak over teamteaching en de school als alsmaar meer een zaak van teamwork. Over de lopende gesprekken om de evaluatieprocedure voor personeel aan te passen. Over het onafhankelijke meldpunt, waarin ze geen brood bleef zien. Over het ontwerpdecreet met loopbaanmaatregelen dat later in de vergadering aan bod zou komen. Over het nieuwe financieringsmechanisme van de ondersteuningsnetwerken. Ze eindigde met een te overwegen onderzoek naar hoe scholen georganiseerd zijn en de link of correlatie met de uitval op school.

Celis bevestigde enkele uitspraken van de minister, maar bleef toch ook overtuigd van haar onafhankelijke meldpunt. Voor een leraar nodige talenten als optimisme, prestatiegericht voor de klas staan en stressbestendigheid ook testen in de niet-bindende toelatingsproef, zoals Celis ook voorstelde, lijkt mij echter niet werkbaar.

De Meyer ten slotte voelde ook veel voor dat te overwegen onderzoek, vroeg nogmaals aandacht voor oudere leraren in het Loopbaandebat/pact en eindigde met een knipoog, niet naar Celis zoals in het parlementaire verslag staat, dacht ik, maar naar Daniëls.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het ziekteverzuim bij leerkrachten en directieleden van Vera Celis en over een toekomstvisie op ziekteverlet in relatie tot werkbaar werk bij oudere personeelsleden in het onderwijs van Jos De Meyer” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2007-02-2019%20%E2%80%93%20Ziekteverzuim%20en%20werkbaar%20werk%20voor%20ouderen) (Wilfried Van Rompaey).