Commissie Onderwijs 06-02-2020 – Huursubsidies

12 februari 2020

Van een veel meer zakelijke aard was deze vraag om uitleg van Jo Brouns, maar het onderliggende capaciteitsprobleem blijft uiteraard ook een van de cruciale onderwijsdossiers. Huursubsidies waren daarbij een handig instrument. Brouns overliep kort de voorgeschiedenis en legde de link met de huidige beleidsnota Onderwijs. Voor de begroting 2020 ging het om 5 miljoen euro extra voor huursubsidies. Hoe en wanneer zou dat deze legislatuur concreet in zijn werk gaan?

Minister Weyts vond het ook een goed instrument, benadrukte de verhoging van het budget ter zake, maar wilde wel bekijken hoe de diverse financieringsinstrumenten voor scholenbouw nog beter op elkaar afgestemd zouden kunnen worden.

Interveniënt Arnout Coel verwees naar een Vlor-advies (p.27) in dit verband en waarschuwde voor het oneigenlijke gebruik van dergelijke middelen en het systeem van infrastructuur-vzw’s, waarbij er eigenlijk gefactureerd wordt aan zichzelf. Interveniënt Hannelore Goeman vroeg naar de verdeling van de middelen over de netten.

Minister Weyts zou een en ander uitklaren via de geplande evaluatie. De vermelde AGION-oproepen uit het verleden hadden uiteraard betrekking op het gesubsidieerd onderwijs (voor die scholen was die mogelijkheid toen nieuw), maar het systeem van huursubsidies gold blijkbaar wel voor alle netten, in tegenstelling tot wat vragensteller Brouns dacht.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het toekennen van huursubsidies aan scholen van Jo Brouns” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2006-02-2020%20%E2%80%93%20Huursubsidies) (Wilfried Van Rompaey).