Commissie Onderwijs 05-03-2020 – Open brief van directiecommissie secundair onderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen

10 maart 2020

Steve Vandenberghe en Jan Laeremans stelden een vraag om uitleg over de open brief van onze eigen directiecommissie secundair onderwijs van 19 februari 2020, die toen ook in onze nieuwsbrief gepubliceerd was. Hoe zou minister Weyts tegemoetkomen aan de noodkreet van de directeurs en had hij intussen al met hen gesproken?

De minister vertrok van het intussen globaal gekende budgettaire plaatje. Diezelfde dag had hij met een delegatie van de directeurs in kwestie een lang en boeiend gesprek gehad. Voor de besparingen zou hij maximaal de oefening doen om de klasvloer te ontzien. Voor de eindtermen tweede en derde graad: geen uitstel. De minister verwees ook naar (een nog wat complexer thema, leek mij) een mogelijke herziening van het financieringssysteem van het gewoon secundair onderwijs tout court. Op dat stuk legde hij niet onverwacht de link met een passage uit zijn beleidsnota, namelijk: dat de werkingsbudgetten en de omkadering van de schoolbesturen nauwer moesten aansluiten bij de administratieve eenheden en de leerlingen die de middelen genereerden. Maar dat is ook allemaal niet zo eenvoudig, dacht ik…

Vragensteller Vandenberghe maakte van de gelegenheid gebruik om opnieuw te verwijzen naar zijn werk uit de vorige legislatuur, waarvoor trouwens heel veel begrip. Wilde de minister daarmee aan de slag gaan? Vragensteller Laeremans hoopte dat de minister goed naar de schooldirecteurs zou luisteren.

Interveniënt Loes Vandromme voegde nog een belangrijk, specifiek punt toe i.v.m. de invoering van de eindtermen: geen uitstel, maar een zekere gedoogperiode van enkele schooljaren in het kader van de doorlichtingen door de onderwijsinspectie. Dat was trouwens ook het geval voor de eindtermen van de eerste graad.

Minister Weyts antwoordde niet op dat laatste, maar herhaalde ten slotte nog zijn drie geplande maatregelen rond het leraarschap (een geste voor zijinstromers, duaal lesgeven en lesopdrachtgevers).

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de noodkreet van de directeurs secundair onderwijs over de besparingen van Steve Vandenberghe en over de open brief van de directiecommissie secundair onderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen van Jan Laeremans” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2005-03-2020%20%E2%80%93%20Open%20brief%20van%20DCSO) (Wilfried Van Rompaey).