Commissie Onderwijs 05-03-2020 – Educatieve master

10 maart 2020

De vraag van de universiteiten om hun lerarenopleidingen in te bedden in de bachelor-masterstructuur was een oude vraag, die vorige legislatuur een positief antwoord kreeg door een niet zo kleine ingreep in het landschap van de lerarenopleidingen door toenmalig onderwijsminister Hilde Crevits. De educatieve masteropleidingen die daaruit voortgekomen waren, waren voorlopig kwantitatief nog niet zo’n succes, zo meende Roosmarijn Beckers. Hoe beoordeelde minister Weyts die situatie? Meteen verbond ze haar vraag ook met de lopende reeks hoorzittingen over het lerarentekort.

Er was wat onduidelijkheid over het cijfer dat vragensteller Beckers aangehaald had. Dat bleek uit een bevraging door de krant De Tijd te komen. Minister Weyts gaf de officiële inschrijvingscijfers en wees heel terecht op het bijzondere aan de huidige situatie: educatieve masters zijn er pas sinds dit academiejaar en de “oude” zgn. specifieke lerarenopleiding dooft vanaf nu geleidelijk uit. Lees: cijfers over aantallen studenten in die educatieve masteropleidingen zijn op dit moment wat voorbarig.

Daarop herhaalde hij zijn plannen uit zijn beleidsnota, zoals die bij de parlementaire bespreking daarvan vorig najaar aan bod gekomen waren. Idem voor de kwestie van een toelatingsproef, waarover het ook al recent uitvoerig gegaan was.

Via deze vraag ging het dus ook opnieuw over het imago van het lerarenberoep. De heikele kwestie is en blijft hoe dat beroep aantrekkelijker te maken. Interveniënt Loes Vandromme wees op het (nog steeds) bestaan van de consecutieve lerarenopleiding, nu gekend onder de naam “verkort traject”. Voor interveniënt Koen Daniëls was de educatieve master een extra mogelijkheid om mensen naar het lerarenberoep te krijgen, maar hij voegde nog een ander interessant element toe aan het gesprek. Hij zei namelijk iets heel boeiends over het eigen vakdidactische onderzoek (incl. een ZAP-mandaat voor vakdidactiek) in die respectieve faculteiten die nu zo’n educatieve master hebben i.p.v. daarvoor alleen te rekenen op de faculteiten pedagogische wetenschappen. Zeer terecht, maar ik ben erg benieuwd.

Als conclusie deelde vragensteller Beckers het algemene idee van het leraarschap als een positieve keuze en daarbij ook zo veel mogelijk masters naar de klas te halen.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de educatieve master van Roosmarijn Beckers” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2005-03-2020%20%E2%80%93%20Educatieve%20master) (Wilfried Van Rompaey).