Coachingstraject interdiocesane proeven

14 september 2015

Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt de interdiocesane proeven (IDP) als schooloverstijgende toetsen aan. De proeven worden afgenomen bij leerlingen van het vierde en het zesde leerjaar van scholen die de leerplannen van het katholiek basisonderwijs volgen. In de eerste plaats zijn de proeven peilproeven om de realisatie van de leerplandoelen na te gaan. IDP bestaat uit toetsen voor Nederlands, wiskunde en wereldoriëntatie. Elk jaar worden er andere accenten gelegd met betrekking tot de leerplandoelen die getoetst worden.

Scholen en beleidsvoerende instanties hebben vandaag de dag nood aan feedback, om zo hun verbeterpunten te herkennen en actieplannen op te stellen. De resultaten van de interdiocesane proeven zijn ideale outputgegevens waarmee de school haar eigen werking kan beoordelen. Ze zijn een hulpmiddel om een antwoord te vinden op de vraag of men erin slaagt de getoetste leerplandoelen van de leergebieden Nederlands, wereldoriëntatie en wiskunde doorheen de basisschool bij de leerlingen te realiseren.

De laatste tijd neemt het aantal vragen rond het gebruik van IDP toe. Net zoals de voorbije schooljaren biedt onze koepelorganisatie daarom een introductiesessie aan. Alle geïnteresseerden krijgen zo een beter zicht op hoe de IDP-resultaten gebruikt kunnen worden om het onderwijsaanbod op klas- en schoolniveau te verbeteren. Na een algemene situering van IDP worden tijdens de sessie ideeën aangereikt om het IDP-rapport te lezen en te analyseren, om de resultaten voor te stellen aan het schoolteam en om vervolgens werk te maken van een actieplan.

De introductiesessies voor scholen starten dit schooljaar vanaf 17 september 2015. Zo’n infosessie bestaat uit twee delen. Tijdens de voormiddag staan we stil bij de algemene principes die gehanteerd kunnen worden bij het omgaan met het schooleigen IDP-rapport. In de namiddag worden in verschillende workshops didactische suggesties aangeboden vertrekkend vanuit een aantal vragen uit IDP6 2015. Daarnaast organiseren we ook twee bijkomende praktische sessies in oktober waarin de scholen met hun eigen schoolresultaten aan de slag kunnen gaan.