Cao maakt ruimte voor betere ondersteuning directeur en jonge leraar

23 februari 2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is blij dat minister Crevits in de nieuwe cao een aantal maatregelen neemt om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken. Die zijn nodig om een antwoord te bieden op de groeiende uitstroom van leraren, de stijging van het leerlingenaantal en het aantrekken van de economie.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen vindt de verhoging van de koopkracht en een aantal maatregelen om meer werkzekerheid te geven aan jonge leraren belangrijk. Wat Katholiek Onderwijs Vlaanderen echter bijzonder apprecieert is dat er ook middelen vrijgemaakt worden voor een aanzet van meer beleidsondersteuning voor de directeurs basisonderwijs. Tegelijk zet de cao ook in op middelen voor de aanvangsbegeleiding van jonge leraren. Die beide maatregelen zullen directeurs en hun scholen meer ruimte geven voor een kwaliteitsvolle begeleiding van hun lerarenteams, in het bijzonder van de jonge leraren.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen engageert zich om dit voorstel van cao te verdedigen ten aanzien van haar achterban.