Al 450 aanspreekpunten informatieveiligheid geregistreerd

11 oktober 2017

Op 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Het gaat hier om een Europese verordening van eind mei 2016 die uiterlijk op 25 mei 2018 volledig in werking treedt. Aan de ene kant zijn we allemaal bekommerd om onze privacy en die van onze dierbaren. Aan de andere kant betreurt Katholiek Onderwijs Vlaanderen dat weer een extra last voor onderwijs van toepassing wordt. Schoolbesturen blijven de eindverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens en moeten nu aantonen dat ze conform de nieuwe privacywetgeving handelen (verantwoordingsplicht). Met de overheid zoeken we als netwerkorganisatie naar een werkbare oplossing voor het vrij onderwijs. Daarnaast werken we eraan om de introductie van deze nieuwe verplichtingen voor onze scholen te milderen door gerichte opleidingen en bruikbare modeldocumenten. 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt op verschillende vlakken ondersteuning, onder andere via de opleiding tot aanspreekpunt informatieveiligheid. Een aanspreekpunt informatieveiligheid is een persoon die op lokaal niveau weet waarover de privacywetgeving gaat en de school (i.e. het bestuur) helpt om hun verantwoordingsplicht te kunnen naleven. Er is massale belangstelling voor de driedaagse opleiding: al 450 aanspreekpunten meldden zich aan. Naast het juridische kader behandelen wij tijdens de sessies goede praktijkvoorbeelden en geven we de nodige modellen mee die de school kan gebruiken om een goed privacybeleid te voeren.
 
We merken dat grotere besturen vaak kiezen om één aanspreekpunt voor al hun scholen aan te stellen. Voor kleinere besturen is het niet altijd gemakkelijk om voldoende middelen vrij te maken. Zij kunnen eventueel een beroep doen op de scholengemeenschap om een aanspreekpunt op dat niveau aan te stellen.  
 
Daarnaast gaan de onderwijskoepels ook in overleg met de softwareleveranciers van leerlingadministratie en volgsystemen en met de uitgevers van educatief materiaal om tot eenduidige afspraken te komen in verband met de privacy van persoonsgegevens. Zo hoeft het schoolbestuur zich daarover geen zorgen te maken. 
 
Vragen over dit thema mag je altijd stellen aan Gino De Meester.