Afweging redelijkheid aanpassingen voor leerlingen met een verslag: de 60 kalenderdagen toch niet opgeschort

16 juni 2020
Toen de coronacrisis een lockdown in onderwijs tot gevolg had, rees meteen de vraag wat dit betekende voor de processen van afweging van de redelijkheid van de aanpassingen, in het bijzonder in geval van nieuwe inschrijvingen voor het lopende schooljaar van leerlingen met een verslag. Daarvoor geldt er immers een termijn van 60 kalenderdagen waarbinnen het overleg- en afwegingsproces moet afronden, te rekenen vanaf de effectieve lesbijwoning van de betrokken leerling.
 
Het antwoord dat we vanuit het Departement Onderwijs en AGODI kregen, luidde als volgt:
“Voor wat betreft de termijn waarbinnen een school zich moet uitspreken of een inschrijving van een leerling met een verslag redelijk of onredelijk is wordt de termijn van 60 dagen opgeschort. Het gaat immers over 60 kalenderdagen na de effectieve start van de lesbijwoning. Gezien er geen lesbijwoning kan zijn nu loopt de termijn niet verder. Eens er terug lesbijwoning kan zijn loopt de termijn verder.”
 
Bij de gedeeltelijke heropstart van de lessen was niet duidelijk vanaf wanneer de termijn terug begon te lopen. De lesbijwoning startte namelijk gefaseerd. Ook daarover stelden we vragen aan het Departement Onderwijs en aan AGODI.
 
Pas op 11 juni 2020 ontvingen we van de overheid verdere richtlijnen. Daaruit bleek dat … de 60 kalenderdagen toch niet kunnen worden opgeschort!
 
Concreet betekent het dat:
 
  • die afwegingsperiode intussen is afgelopen voor inschrijvingen voor het lopende schooljaar. Daardoor zouden de betrokken leerlingen zonder verdere afweging definitief zijn ingeschreven;
  • voor inschrijvingen met het oog op het volgende schooljaar, de 60 kalenderdagen weliswaar pas starten vanaf de effectieve lesbijwoning volgend schooljaar.

Het uitgebreid antwoord op onze nieuwe vraag ondergraaft dus het eerder antwoord vanuit het Departement Onderwijs en plaatst scholen voor voldongen feiten. Katholiek Onderwijs Vlaanderen betreurt die aanpak ten zeerste.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen vraagt dat scholen die door dat antwoord in de problemen komen, contact opnemen met de Dienst Lerenden.