Actualisering mededelingen vaste benoeming

18 november 2020

De mededelingen rond vaste benoeming in wervingsambten in het basisonderwijs en in de internatenin het secundair onderwijs en in het volwassenenonderwijs hebben een update gekregen in het licht van de vaste benoemingen op 1 januari 2021. 

Personeelsleden die voldoen aan de benoemingsvoorwaarden en bovendien al 960 dagen dienstanciënniteit presteerden in een betrekking van de betrokken personeelscategorie, hebben voorrang op kandidaten die nog geen 960 dienstanciënniteit hebben bereikt. Vanaf dit schooljaar moet de dienstanciënniteit van 960 dagen verworven zijn op 31 augustus voorafgaand aan de vaste benoeming. 

We wijzen er ook nog even op dat bepaalde verlofstelsels vacant verklaard werden met het oog op vaste benoeming op 1 januari 2021. In het secundair onderwijs is dat eenmalig ook het geval voor overgedragen of herverdeelde uren.