Aanvraag extra pedagogische studiedag(en)

04 februari 2020

Voor pedagogische studiedagen voor leraren in het basisonderwijs kunnen de lessen 1,5 dag per schooljaar geschorst worden. Die 1,5 dag mag in 3 halve dagen opgesplitst worden. Dat is het wettelijk maximum. Met de implementatie van het leerplan Zin in leren! Zin in leven! zijn veel scholen ook voor volgend schooljaar op zoek naar extra mogelijkheden om het schoolteam te professionaliseren.

Het schoolbestuur kan voor elk schooljaar een uitzondering aanvragen voor extra pedagogische studiedagen bij het agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi). Op onze website vind je een modelbrief terug die je daarvoor kunt gebruiken. Als bijlage bij de brief voeg je nog het goedgekeurde proces-verbaal van het overleg van het lokale onderhandelingscomité (LOC). Er zijn geen vormvereisten voorzien voor dat proces-verbaal. Je kunt gebruikmaken van dit protocol. Als er geen LOC is in de school, moeten de onderwerpen waarvoor overleg met het personeel nodig is, voorgelegd worden aan de voltallige personeelsvergadering. Je kunt dat op een personeelsvergadering voorleggen en opnemen in het verslag. Dat verslag kun je dan als bijlage toevoegen bij de aanvraag.

De aanvraag moet uiterlijk op 1 mei van het voorafgaande schooljaar gebeuren.

Bij het aanvragen van extra pedagogische studiedagen moet je als school kunnen garanderen dat het goedgekeurde leerprogramma niet in het gedrang komt door een extra (halve) pedagogische studiedag te organiseren. Worden de doelen van de activiteiten/lessen die je normaal zou organiseren, op een ander moment bereikt/nagestreefd, dan vormt dat geen probleem. In de aanvraag moet je ook concreet motiveren hoe je de extra pedagogische studiedag(en) zal invullen.

Alle informatie kun je nalezen in onze mededeling Vakantieperioden en vrije dagen in de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021.