Nieuws voor besturen

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor besturen.

22 januari 2020

Nu de Vlaamse uitgavenbegroting voor begrotingsjaar 2020 gestemd is, zijn ook de rekenmodules voor de raming van de werkingstoelagen in het gewoon onderwijs geactualiseerd voor het schooljaar 2019-2020. 

22 januari 2020

Door een wetswijziging die in voege trad vanaf 1 januari 2020 wijzigt de dekking van de arbeidsongevallenverzekering voor de stagiairs. De polis arbeidsongevallen die de onderwijsinstelling voor haar stagiairs heeft onderschreven wordt wat ruimer. Ook het traject van en naar de stageplaats is gewaarborgd.

22 januari 2020

E-procurement is een online elektronisch platform aangeboden door de federale overheid met als doel de gunningsprocedure voor overheidsopdrachten te digitaliseren. E-notification en e-tendering biedt een aantal voordelen, maar het e-platform is niet zo eenvoudig in gebruik en er kunnen technische complicaties optreden. 

21 januari 2020

Begin februari kun je als bestuur in alle regio's aan een interessante vormingsavond deelnemen.

Kom met meerdere bestuurders en kies uit de verschillende onderwerpen die we aanbieden, jouw twee workshops voor die avond. Zo kun je de inhouden delen binnen je bestuur.

Het aanbod is niet in elke regio gelijk. Je bent overal welkom!

16 januari 2020

Het was druk voor Onderwijs in deze plenaire vergadering: eerst vier vragenstellers, vervolgens twee en voor dit thema drie vragenstellers. Het bekritiseerde thema ging ook terug op een dossier van de Vlaamse regering van 20 december 2019.

15 januari 2020

Het thema was eerder al meerdere keren aan bod gekomen (cf. het nieuwe Regeerakkoord na al een voorgeschiedenis vorige legislatuur).

15 januari 2020

Koen Daniëls herinnerde iedereen aan het Decreet einddoelen van vorige legislatuur. Intussen waren er eindtermen voor de 1ste graad van het secundair onderwijs en die moesten de schoolbesturen (al of niet via hun verenigingen) dan gebruiken om daarmee, indien gewenst, eigen leerplannen te maken in het kader van hun eigen pedagogisch project.

15 januari 2020

Loes Vandromme had het Vlor-advies over de inkanteling van het stelsel leren en werken in het systeem duaal leren gelezen, dat nog door de vorige onderwijsminister, Hilde Crevits, gevraagd was.

15 januari 2020

Binnenkort starten we vormingen rond overheidsopdrachten. Er zijn nog plaatsen beschikbaar!

Pagina's