Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

07 juni 2019

We telden heel wat kandidaten voor de directiecommissie secundair onderwijs. Bedankt voor je engagement!

06 juni 2019

De klassenraad geeft aan elke leerling van het buitengewoon secundair onderwijs OV3 het schooljaar voorafgaand aan een mogelijke instap in duaal leren een gunstig of ongunstig advies met betrekking tot:

06 juni 2019

Een school geeft een leerling in het schooljaar dat voorafgaat aan het schooljaar waarin eventueel met een duaal structuuronderdeel wordt gestart een niet-bindend advies over diens arbeidsbereidheid en arbeidsrijpheid.

05 juni 2019

Beleef plezier in het leren van talen en geef dat weer in een korte creatieve inzending. Dat was de uitdaging die scholen uit het basis-, secundair en het volwassenenonderwijs de voorbije weken aangingen.

05 juni 2019

Met ingang van 1 september 2020 wordt een aantal nieuwe structuuronderdelen duaal leren voorzien. We beperken ons in het overzicht tot die structuuronderdelen waarvoor een standaardtraject wordt ontwikkeld en die ook effectief ingericht kunnen worden.

05 juni 2019

De leerplannen rooms-katholieke godsdienst (rkg) leveren een essentiële bijdrage aan het geheel van de vorming binnen de katholieke dialoogschool. Het is dan ook evident dat godsdienstleraren volop betrokken worden bij de realisatie van het geheel van de leerplannen.

05 juni 2019

De start van de modernisering secundair onderwijs (so) en de implementatie van de nieuwe leerplannen vergt heel wat overleg en afstemming in de school en tussen leraren(teams). Om scholen en leraren de nodige tijd te gunnen om zich in te werken in de nieuwe leerplannen, bespreken de onderwijsverstrekkers en de onderwijsinspectie een groeipad.

05 juni 2019

Voor de nieuwe eerste graad zijn er doelen bepaald die elke individuele leerling moet bereiken op het einde van die eerste graad. Het gaat om basisgeletterdheid die het mogelijk maakt om op het einde van de eerste graad te kunnen participeren aan de maatschappij. De nadruk ligt op het verwerven, verwerken en gericht gebruiken van informatie.

05 juni 2019

In de tekst “Leerlingen met een verslag inschrijven in het gewoon onderwijs” reiken we handvatten aan voor scholen die te maken krijgen met een inschrijvingsvraag van leerlingen met een verslag.

05 juni 2019

Vanaf dinsdag 11 juni kom je in LLinkid in het schooljaar 2019-2020 terecht en komen er een aantal functionaliteiten bij, zodat je het nieuwe schooljaar goed kunt voorbereiden.

Pagina's