Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

25 november 2015

Pedic, het pedagogisch didactisch centrum (regio Oost-Vlaanderen) plaatst volgende vormingen in de kijker.

Voor het basisonderwijs:

24 november 2015

Binnen de context van de scholenbouwproblematiek heeft de overheid in samenwerking met twee universiteiten een capaciteitsmonitor voor het leerplichtonderwijs uitgewerkt. Deze capaciteitsmonitor werd op woensdag 18 november ll. voorgesteld.

24 november 2015

In het masterplan Hervorming Secundair Onderwijs, zoals goedgekeurd door de vorige Vlaamse regering, staat dat de toelatingsvoorwaarden tot de A‐ en B‐stroom van de eerste graad strikter zouden geregeld worden zodat “enkel wie geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, toegang heeft tot de B‐stroom; leerlingen met een getuigschrift basisonderwijs naar de A‐stroom moeten”.

23 november 2015

In de Nieuwsbrief 16 van vorige week is de interne planningsprocedure Structuurwijzigingen aan de vrije katholieke scholen voor gewoon basisonderwijs ingeleid. Er werd verwezen naar de planningsmededeling en naar het aanvraagformulier, toegevoegd als bijlage 1 van de planningsmededeling.

22 november 2015

Nemen jouw leerlingen ook dit schooljaar deel aan onze interdiocesane proeven (IDP)? Je kunt je vanaf donderdag 26 november inschrijven via onze toetsomgeving.

20 november 2015

Sticordi-maatregelen is inmiddels een goed ingeburgerd begrip in het Vlaamse onderwijs, maar in de Dikke Van Dale is het nog een grote onbekende. Willen we dit behouden of bannen? Of kunnen we het herbenoemen en beter begrijpen in het licht van redelijke aanpassingen?

17 november 2015

Er was diezelfde ochtend in de Commissie Onderwijs al heel wat commotie geweest over dit thema evenals over het thema van de tweede actuele onderwijsvraag, met name na de vroegtijdige communicatie hierover in bepaalde kranten.

17 november 2015

Ook bij deze vraag wees minister Crevits terecht op het vele dat inzake opleidingen al bestaat. Daarnaast zijn er de specifieke maatregelen die gepaard gaan met het M-decreet: de prewaarborgregeling in het basisonderwijs, het bevriezen van het aantal GON-uren, de middelen voor de pedagogische begeleidingsdiensten inzake competentiebegeleiders. 

17 november 2015

Deze vraag vertrok vanuit een bekommernis, die eigenlijk niet nieuw is sinds het M-decreet, met name het feit dat het voor andere leerlingen niet altijd even duidelijk is waarom bepaalde aanpassingen aangeboden worden, waardoor soms conflicten kunnen ontstaan. De minister is echter niet van plan om op dat specifieke punt van communicatie meer te gaan doen dan wat al gebeurt.

17 november 2015

Structuurwijzigingen aan de vrije katholieke scholen gewoon basisonderwijs evenals wijzigingen in de samenstelling van scholengemeenschappen basisonderwijs vallen onder de interne planningsprocedure.

Pagina's