Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

21 augustus 2017

Onderwijscommissaris Kathleen Krekels schetste de verschillen inzake taalbagage van leerlingen bij de instroom.

21 augustus 2017

Onderwijscommissaris Koen Daniëls baseerde zich op het persbericht van minister Crevits van 5 mei 2017 en kaartte een concrete casus ter zake aan.

21 augustus 2017

Het M-decreet en leerlingenstromen tussen gewoon en buitengewoon onderwijs: boeiend en complex. Onderwijscommissaris Kathleen Krekels, die zich baseerde op cijfers in De Morgen van 8 juni 2017, ervoer dat die cijfers fout bleken te zijn. Maar geen man of vrouw overboord, want de journalist in kwestie was te goeder trouw.

21 augustus 2017

Onderwijscommissaris Ingeborg De Meulemeester stelde een mondelinge vervolgvraag bij haar schriftelijke vraag over de pilootprojecten leerlingenvervoer van 3 mei 2017 en wilde het wat en hoe vernemen over de verschillen tussen de pilootprojecten van Roeselare en Leuven.

21 augustus 2017

In het kader van planlastvermindering organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen net zoals het vorig schooljaar niet langer een eigen leerlingentelling bij haar scholen.

18 augustus 2017

De Omzendbrief NO/2006/02 ‘Afwijkingslestijden, -lesuren en-uren’ biedt scholen voor buitengewoon basis- of secundair onderwijs de mogelijkheid om bijkomende lestijden, lesuren en/of uren aan te vragen.

18 augustus 2017

Tijdens het schooljaar 2017-2018 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs opnieuw het prikbord uren-leraar. Dat initiatief is gebaseerd op de vrijwillige overdracht van uren-leraar tussen secundaire scholen.

06 juli 2017

Onderwijscommissaris Vera Celis vertrok ook van een recent bericht in de pers, waarin Kind & Gezin verwees naar het stijgende aantal nieuwgeboren baby’s, die niet het Nederlands als thuistaal hebben. Concreet gaat het om 18.000 pasgeborenen. Ook dit thema was al meermaals aan bod gekomen.

06 juli 2017

Het was te verwachten: een krantenkop als ‘Vlaanderen discrimineert blinde scholieren’ op de voorpagina van dS op 3 juli 2017 was voldoende om drie gekoppelde actuele vragen op te leveren.

29 juni 2017

Vandaag kwam de netgebonden paritaire commissie voor de ondersteuningsnetwerken samen. Op basis van de eerste niet-gevalideerde cijfers besliste de commissie dat er geen verschuiving van middelen tussen de verschillende ondersteuningsnetwerken nodig is.

Pagina's