Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

26 april 2016

Onderwijscommissaris Kathleen Krekels had eerder van de minister een aantal cijfers gekregen over de werking van de STEM-academies, vrije initiatieven die aangesloten zijn bij het STEM Academie Netwerk en gecoördineerd worden door Technopolis, als actie binnen het ruime STEM-actieplan 2020 (aantal kinduren, aantal kinderen, deelname van meisjes, spreiding in Vlaanderen).

26 april 2016

Heel wat meer tijd ging naar het gesprek rond de vragen van onderwijscommissievoorzitter Kathleen Helsen en onderwijscommissaris Jos De Meyer over het M-decreet, dat nu ruim 2 trimesters van zijn eerste schooljaar achter de rug heeft.

26 april 2016

Onderwijscommissaris Vera Celis borduurde voort op haar vraag over sexting en vond de inspiratie voor deze vraag over relationele en seksuele vorming in een doctoraatsonderzoek van Sophie Degroote in opdracht van de Universiteit Hasselt en de Universiteit Gent, in de populariteit van de jongerenwebsite www.allesoverseks.be  en in het su

26 april 2016

Onderwijscommissaris Vera Celis was erg bezorgd over het alsmaar toenemen van sexting bij tieners. Zij wees erop dat tieners vaak onvoldoende de risico’s kunnen inschatten en dat de emotionele gevolgen ervan bijzonder groot zijn. De rol van de leraar in dezen is relevant.

25 april 2016

We willen graag de praktijkgerichte vorming ‘Partnerschap met ouders van een zorgenkind’ onder de aandacht brengen. De vorming vertrekt vanuit het perspectief van de ouders en brengt een aantal handvatten om concreet aan de slag te gaan in de praktijk. Ook gezinsbegeleiders en mensen die in voorzieningen met kinderen en jongeren met een beperking werken zullen worden uitgenodigd.

21 april 2016

In de basisschool waarvan onderwijscommissaris Steve Vandenberghe directeur was, gold één gouden regel: de intentie tonen om ook maar één leerling door te verwijzen naar een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) voor een tijdelijke of definitieve schorsing, was ‘not done’.

19 april 2016

Uit de honderden kandidaat-proeftuinen voor Zin in leren! Zin in leven! werd Vlaanderenbreed (regio’s en congregaties) een representatief aantal scholen en scholengemeenschappen geselecteerd als proeftuinen voor het schooljaar 2016-2017.

18 april 2016

Leerlingen in het type basisaanbod moeten volgens het M-decreet op het einde van de opleidingsfase worden geëvalueerd met het oog op heroriëntering. Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil scholen daarbij ondersteunen. Het Vlaanderenbreed overleg buitengewoon secundair onderwijs (VO buso) heeft daarvoor deze documenten ontwikkeld:

03 mei 2016

Het buitengewoononderwijslandschap werd de laatste jaren door elkaar geschud door de tendens naar inclusief onderwijs, met de goedkeuring van het M-decreet als voorlopig sluitstuk.

18 april 2016

Het taalniveau Nederlands in de klassen van de Vlaamse Rand zou achteruitgaan als gevolg van het toenemend aantal anderstalige leerlingen (met een veel grotere diversiteit dan voorheen). En dat zou voor leerachterstand zorgen.

Pagina's