Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

12 juni 2017

Ter ondersteuning van onze scholen buitengewoon en gewoon onderwijs bieden op de themapagina Ondersteuningsmodel de informatie gebundeld aan. Op de pagina vind je allerlei achtergrondinformatie over het ondersteuningsmodel o.a.

12 juni 2017

In Nieuwsbrief 80 van 11 mei 2017 bezorgden we een nota van de Internettensamenwerkingscel CLB (ISC) met richtlijnen voor de CLB’s bij de concretisering van een aantal elementen uit de nota 'Invoering ondersteuningsnetwerk'. Intussen is de decretale context waarin deze ondersteuningsnetwerken worden opgericht, bekend.

12 juni 2017

Het tijdspad opstart ondersteuningsnetwerken biedt een gestructureerd overzicht waarin we alle relevante data opnemen vanaf de eerste goedkeuring van de amendementen over het ondersteuningsmodel (18 mei 2017).

12 juni 2017

In de toekomst zullen de pedagogisch begeleiders competentieontwikkeling (PBC) effectief worden ingezet in de ondersteuningsnetwerken waar ze de verbinding maken met de reguliere pedagogische begeleiding. Decretaal zullen ze nu ook moeten werken aan de expertiseontwikkeling binnen deze ondersteuningsnetwerken. Elke PBC zal worden verankerd aan één of meerdere ondersteuningsnetwerken.

12 juni 2017

 In elke regio worden momenteel werkingsgebieden vastgelegd waarin één ondersteuningsnetwerk actief zal zijn. De aangeboden ondersteuning moet voldoende expertise-breedte beschikbaar stellen, d.w.z. (doelgroep)specifieke expertise voor type basisaanbod, 1, 8 voor wat het basisonderwijs betreft, 3, 7 (spraak- of taalstoornis) en 9 .

12 juni 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontving de voorbije weken heel wat vragen via directies, leraren, GON-coördinatoren, pedagogisch begeleiders over de concrete werking van het ondersteuningsnetwerk en de inzet van personeelsleden.

12 juni 2017

We vangen signalen van verontruste ouders op.  Zij vragen zich af wat er voor hun kind met specifieke onderwijsbehoeften volgend schooljaar op het vlak van ondersteuning in het gewoon onderwijs verandert.

08 juni 2017

Het participatiedecreet bepaalt dat elke school in Vlaanderen een schoolraad moet hebben (enkele uitzonderingen buiten beschouwing gelaten). In dit officiële orgaan overleggen vertegenwoordigers van leraren, leerlingen, ouders en lokale gemeenschap met het schoolbestuur om samen school te maken. Op 1 april 2017 moesten de schoolraden opnieuw samengesteld worden.

07 juni 2017

Sinds de zesde staatshervorming zijn de Centra voor Ambulante Revalidatie naar het Vlaamse niveau overgeheveld. We vroegen ons af of dat een effect heeft op de paramedische omkadering van een school voor buitengewoon onderwijs. Na overleg met de bevoegde diensten hebben we op die vraag nu het antwoord: de regeling zoals we die tot nu toe kennen, blijft onverkort gelden.

Pagina's