Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

10 november 2020
  • De bezoldigingsregels voor tijdelijke personeelsleden blijven gelden. De einddatum van de herfstvakantie wordt bepaald op 15 november 2020 in plaats van 8 november. De verlengingsopdracht tijdelijken waardoor vakantieperiodes tussen twee tijdelijke aanstellingen toch bezoldigd worden, loopt door over de volledige periode van de verlengde herfstvakantie.
10 november 2020

Om de werkbelasting van de huisartsen te verminderen volstaat het dat het personeelslid een standaardattest bezorgt aan de werkgever in plaats van het afwezigheidsattest. Het medisch attest moet niet meer ingevuld worden en naar het controleorgaan gestuurd worden.

10 november 2020

Wanneer de schoolorganisatie in het gedrang komt, kunnen alle scholen voor gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs en alle internaten een aanvraag doen om snel ondersteuning te krijgen voor korte vervangingen die nodig zijn om de school open te houden. Alle ambten van het onderwijzend personeel én de kinderverzorgers komen in aanmerking.

10 november 2020

Vanuit virologisch standpunt is het belangrijk om zoveel mogelijk de aanwezigheid van eenzelfde personeelslid op verschillende scholen/vestigingsplaatsen te beperken. Gespreide lesopdrachten beperk je in de mate van het mogelijke tot twee onderwijsinstellingen. De directeurs van de betrokken scholen komen in onderling overleg tot een pragmatische, veilige en haalbare oplossing.

10 november 2020

Om de heropstart van onze scholen en instellingen na de verlengde herfstvakantie voor te bereiden, kan het zinvol zijn dat MVD-personeel intussen onderhoudsklussen doet, poetswerk verricht … Dat is vanzelfsprekend alleen maar mogelijk wanneer dit in veilige omstandigheden kan gebeuren.

10 november 2020

Stages, duaal leren en leren en werken kunnen na de verlengde herfstvakantie hervatten volgens de afspraken die van toepassing zijn op de onderneming. Voor duaal leren en leren en werken volgt er nog een afzonderlijk bericht, maar we kunnen al informatie meegeven over de stages.

Afspraken die gelden voor de stages

Gewoon secundair onderwijs 

10 november 2020

Wil je voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022 in het basisonderwijs, het eerste leerjaar van de eerste graad van het secundair onderwijs of het buitengewoon onderwijs met een aanmeldingsprocedure werken, dan krijg je meer tijd om je aanvraag bij de Commissie inzake Leerlingenrechten (CLR) in te dienen. Nog tot 17 januari 2021 is een aanvraag mogelijk.

10 november 2020

Vanaf pandemieniveau oranje moeten alle (essentiële) bijeenkomsten maximaal digitaal georganiseerd worden. Een pedagogische studiedag kan dus niet fysiek doorgaan. Indien een digitale pedagogische studiedag organisatorisch en didactisch moeilijk te organiseren valt, kun je deze annuleren of verplaatsen naar een later moment in het schooljaar.

10 november 2020

Een aantal structuurwijzigingen zoals de oprichting/fusie/afschaffing/herstructurering van scholen en vestigingsplaatsen, de herschikking van het studieaanbod, de oprichting van een onderwijsniveau, structuurwijzigingen aan internaten en de wijziging in de samenstelling van de scholengemeenschap zijn onderworpen de interne planningsprocedure.

09 november 2020

Buitengewoon basisonderwijs

Op voorwaarde dat je als school beschikt over een goedkeuring van de DPCC, dien je de volgende initiatieven voor 30 november 2020 bij AGODI in:

Pagina's