Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

13 juni 2019

In onze nieuwsbrief 123 van 31 mei 2018 schreven we dat scholen en CLB’s tot en met het schooljaar 2019-2020 de huidige beleidscontracten ("bijzondere bepalingen") kunnen blijven gebruiken.

13 juni 2019

Nu we de laatste maand van het schooljaar zijn ingegaan vragen we aandacht voor de situaties waarin een advies van CLB verplicht is.

Voor het gewoon basisonderwijs gaat het over:

12 juni 2019

Heb je als school al stappen gezet in Zill? Heb je al een goed zicht op het ontwikkelveld oriëntatie op de wereld? Heb je het thema oriëntatie op tijd en/of ruimte al verkend?

Dan is de tijd rijp om na te denken over een schooleigen kader voor tijd en ruimte.

12 juni 2019

Op 24 mei keurde de Vlaamse Regering een verzamelbesluit goed dat relevante informatie bevat over de matrix en de modernisering secundair onderwijs (so). In de bijlagen bij het verzamelbesluit vind je in volgorde deze items:

12 juni 2019

Ben je al even op stap met Zin in leren!Zin in leven! (Zill)? Wil je als school STEM een plaats geven binnen Zill? Dan is het lerend netwerk ‘STEM binnen Zill’ geknipt voor jouw school. Wederzijds leren, kruisbestuiving en zelfreflectie vormen het motto.

‘STEM binnen Zill’ wil kernteams van verschillende scholen samenbrengen om:

11 juni 2019

Op vraag van enkele scholen type 9 (en type 2 autisme) organiseren we een lerend netwerk met als thema ‘Wat als het klasgebeuren voor leerlingen met autisme voltijds niet meer haalbaar is?’.

07 juni 2019

We dienen voor de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022 twee Erasmus+ KA1 consortia (binnen het leerplichtonderwijs) in en coördineren ze (bij goedkeuring):

06 juni 2019

De klassenraad geeft aan elke leerling van het buitengewoon secundair onderwijs OV3 het schooljaar voorafgaand aan een mogelijke instap in duaal leren een gunstig of ongunstig advies met betrekking tot:

06 juni 2019

Een school geeft een leerling in het schooljaar dat voorafgaat aan het schooljaar waarin eventueel met een duaal structuuronderdeel wordt gestart een niet-bindend advies over diens arbeidsbereidheid en arbeidsrijpheid.

05 juni 2019

Met ingang van 1 september 2020 wordt een aantal nieuwe structuuronderdelen duaal leren voorzien. We beperken ons in het overzicht tot die structuuronderdelen waarvoor een standaardtraject wordt ontwikkeld en die ook effectief ingericht kunnen worden.

Pagina's