Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

25 oktober 2017

Het vormingscentrum Guislain van de Broeders van Liefde plaatst deze vormingen in de kijker:

25 oktober 2017

Via het prikbord van Katholiek Onderwijs Vlaanderen konden secundaire scholen uren-leraar via overdracht uitlenen aan scholen die een tekort hebben. Dit jaar werd de dienstverlening voor het eerst ook aangeboden aan de centra voor volwassenenonderwijs die zo leraarsuren ter beschikking konden stellen van andere centra.

24 oktober 2017

De drie ouderkoepelverenigingen VCOV, KOOGO en GO! ouders stelden vorige week hun nieuwe brochure over pesten voor.

18 oktober 2017

Lincka, het Limburgs nascholingscentrum Katholiek Onderwijs, plaatst deze vormingen in de kijker.

Voor het basisonderwijs:

18 oktober 2017

De Vlaamse Regering keurde een nieuw programma goed en trekt daarmee jaarlijks 650 000 euro extra uit voor leerlingen met leesbeperkingen. Daardoor kunnen die leerlingen in basis en secundair onderwijs gratis voorleessoftware gebruiken. De school of de ouders zullen de leerling kunnen registreren op de website www.leesvoor.vlaanderen.

18 oktober 2017

Er is heel wat onduidelijkheid over de 'GON-continuering'. Met dit bericht willen we verheldering bieden. Het is niet de bedoeling om de organisatie van de ondersteuning en reeds gemaakte afspraken over ondersteuning retro-actief te gaan herbekijken. Maar hopelijk kan onze communicatie ertoe leiden dat nog openstaande vragen tot ondersteuning op een correcte manier beantwoord worden.

17 oktober 2017

Onderwijscommissaris Paul Cordy had de volgende vragen: “zijn er studies over het fenomeen van de gedwongen uithuwelijkingen, specifiek van minderjarigen? Zijn er eventueel richtlijnen die aan het onderwijs worden aangereikt om met die problematiek om te gaan? Als dat zo is, wat zijn dan de ervaringen daarmee?

17 oktober 2017

Voor de laatste vraag van de dag verwees onderwijscommissaris Jo De Ro naar een recente studiedag met als thema ‘Schoolrijpe kinderen of kindrijpe kleuterschool? Op weg naar zinvolle kleuterparticipatie.’ Het huidige kleuteronderwijs zou te veel belang hechten aan leren en een te grote scheiding maken tussen leren en zorg.

17 oktober 2017

Na de vraag over schoolinfrastructuur van Willy Segers ging het in deze commissievergadering nog voort over dat thema met een vraag van onderwijscommissaris Jo De Ro, die teruggreep naar een motie, ingediend op 20 oktober 2014.

Pagina's