Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

13 januari 2021

Bij de heropstart na de kerstvakantie was er jammer genoeg onduidelijkheid over de al dan niet verplichte quarantaine en testing voor leerlingen, studenten of cursisten die bijvoorbeeld in Frankrijk of Nederland wonen, maar les volgen of op internaat zitten in België. Die onzekerheid werd veroorzaakt door het verschil in regelgeving tussen de verschillende beleidsdomeinen.

13 januari 2021

Op maandag 1 februari 2021 worden de leerlingenaantallen vastgesteld om de middelen voor de personeelsformatie van het volgende schooljaar te berekenen. Velen maken graag een prognose voor de omkadering van 2021-2022.

11 januari 2021

Wil je als schoolteam of leraar reflecteren of het onderwijsaanbod een goede weerspiegeling is van het totale leerplan Zin in leren! Zin in leven! ?  Hiervoor kun je de overzichten vanuit de digitale planningstool van de school inzetten.

06 januari 2021

Eekhout Academy plaatst een aantal vormingen in de kijker:

06 januari 2021

De minister van onderwijs verleende goedkeuring aan de maatregel om de basisomkadering van het kleuteronderwijs om te zetten naar uren kinderverzorging mits er een tekort wordt vastgesteld aan kleuteronderwijzers met een bekwaamheidsbewijs zoals voorzien in de regelgeving. De omzetting kan volgens de tabel in art.

06 januari 2021

Wanneer de vervanger van een personeelslid dat op 1 januari 2021 benoemd werd en meteen een verlof TAO nam, ook op 1 januari in dienst werd gemeld, dan is er in principe geen bezoldiging mogelijk voor de periode van 1 januari tot en met 3 januari 2021.

05 januari 2021

De mandaten van de meeste schoolraden lopen op 31 maart 2021 af. De schoolraad kan samengesteld worden via afvaardiging uit onderliggende raden die volgens het participatiedecreet zijn opgesteld. Onderliggende raden waarvan het mandaat afloopt, zetten zelf de nodige stappen, uiteraard met ondersteuning door directie en schoolbestuur. 

15 december 2020

Op 1 september 2021 start de modernisering secundair onderwijs in het eerste leerjaar van de tweede graad. Die modernisering combineert een vernieuwing van de structuur van het studieaanbod met een vernieuwing van het curriculum.

15 december 2020

Inschrijven van leerlingen: enkele aandachtspunten

Schrijf je leerlingen in die dit schooljaar van school veranderen?

Leerlingen behouden het recht om in de loop van het schooljaar van school te veranderen, ook al kan hun inschrijving nu niet fysiek gebeuren.

Er zijn verschillende alternatieven denkbaar, zoals:

15 december 2020

Tijdelijke personeelsleden die géén recht meer hebben op bezoldigd ziekteverlof kunnen van de adviserend arts van het ziekenfonds de toestemming krijgen om het werk deeltijds te hervatten tijdens een periode van ziekteverlof. Het ziekenfonds laat toe dat het personeelslid een “toegelaten activiteit” uitoefent tijdens de ziekteperiode. 

Pagina's