Vlaanderenbreed

 • 05 oktober 2015

  STEM is een vlag die vele ladingen dekt. STEM verwijst naar de internationale afkorting voor Science, Technology, Engineering, Mathematics. STEM staat dus voor een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskun-dige opleidingen en beroepen. In februari van dit jaar publiceerden we een stand van zaken.

 • 04 oktober 2015

  Dank aan alle leerkrachten voor hun niet-aflatende inzet en zorg voor de vorming van kinderen, jongeren en cursisten in onze onderwijsinstellingen.

 • 02 oktober 2015

  In opdracht van de Europese commissie onderzocht Panteia hoe kwaliteitszorg en -ontwikkeling in het onderwijs in de verschillende landen wordt georganiseerd. 

  Het onderzoek beschreef de thematiek in verschillende landen en schuift een aantal goede praktijkvoorbeelden naar voren. Eén van die 'good practices' is het Oostenrijkse model Ö-Cert. 

 • 29 september 2015

  Onderwijsdecreet XXV stelt een eind aan de decretale verplichting van de pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo (Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs) om, voor de uitvoering van hun gezamenlijke opdrachten, een stuurgroep op te richten.

 • 09 oktober 2015

  Prof. dr. Lieven Boeve zal het er hebben over de katholieke dialoogschool: “Wat betekent het vandaag dat een school katholiek is? Hoe gaat de school om met de diversiteit op cultureel, sociaal en religieus vlak?”; de actualiteit en standpunten over de toekomstige ontwikkeling en mogelijke evolutie van het secundair onderwijs.

 • 02 oktober 2015

  Op het informele overleg volwassenenonderwijs deelde AHOVOKS (Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen) mee dat er 18 547 000 euro extra ingeschreven wordt op de begroting Onderwijs voor initiatieven NT2 in het volwassenenonderwijs. Dat bedrag is goed voor ongeveer 6 000 volledige inburgeringstrajecten.

 • 30 september 2015

  Met het oog op de vluchtelingenproblematiek heeft de minister de volgende initiatieven bevestigd:

 • 30 september 2015

  In het schooljaar 2015-2016 werd een ruime informatieronde georganiseerd met betrekking tot het project van de Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting. Ondertussen hebben we niet stilgezeten. Even een korte stand van zaken. Wat mogen jullie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen verwachten?

 • 29 september 2015

  Elk LOC-lid heeft het recht om maximaal drie dagen per jaar deel te nemen aan vormingsdagen die worden georganiseerd door de vakorganisaties; deze moeten de data minstens een maand vooraf meedelen aan het schoolbestuur.

 • 29 september 2015

  Het antwoord toont mooi de intussen al klassieke spraakverwarring over het begrip “brede eerste graad” in het kader van het Masterplan secundair onderwijs van de vorige Vlaamse regering, maar lost gelijk de spraakverwarring ook accuraat op.

Pagina's