persbericht

Katholiek Onderwijs Vlaanderen roept volgende regering op tot 'new deal' voor onderwijs

wo 31 januari 2024
Katholiek Onderwijs Vlaanderen vraagt de volgende Vlaamse regering om in te zetten op excellente en gepassioneerde leraren, een modern personeels- en HR-beleid op school, voldoende financiering om de koopkracht van scholen te herstellen en ruimte en tijd om vernieuwingen door te voeren.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen vraagt de volgende Vlaamse regering om in te zetten op excellente en gepassioneerde leraren, een modern personeels- en HR-beleid op school, voldoende financiering om de koopkracht van scholen te herstellen en ruimte en tijd om vernieuwingen door te voeren. Dat deed ze op de voorstelling van het memorandum voor de Vlaamse verkiezingen in het Sint-Jan Berchmanscollege te Brussel.

“De praktijk bewijst dat kritisch-constructieve samenwerking tussen de politiek en onze netwerkorganisatie het onderwijs het meest oplevert. Ook in de volgende legislatuur blijven we daarop inzetten, en deze wensenlijst van onze scholen wil daartoe een aanzet zijn”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Pleidooi voor samenwerking

sla link op in klembord

Het lerarentekort is de grootste bedreiging voor de onderwijskwaliteit. In zijn slottoespraak pleit Lieven Boeve ervoor om een echte ‘new deal voor onderwijs’ in het volgende regeerakkoord te schrijven, met bijzondere aandacht voor de loopbaan van leraren en de manier waarop Vlaanderen het onderwijs organiseert en financiert.

“Er is een grote overlap tussen het memorandum van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het rapport van de Commissie van Wijzen”, stelt Lieven Boeve vast. “Laat deze voorstellen dan ook een blauwdruk zijn voor de volgende Vlaamse regering. Zonder aan ‘cherrypicking’ te doen, maar een omvattende en volgehouden inspanning.”

Het is aan de volgende minister van Onderwijs om de politieke context te creëren waarin dit in een goed sociaal overleg kan gebeuren. Lieven Boeve roept ook alle sociale partners op om de loopgraven te verlaten en zonder taboes aan tafel aan te schuiven om die ‘new deal’ waar te maken.

Ruimte voor kwaliteit

sla link op in klembord

Het mag niet verbazen dat de katholieke onderwijsinstellingen de aanpak van het lerarentekort op één zetten. Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil een nieuw loopbaanpact dat mogelijkheden creëert voor een modern en aangenaam werk, leef- en leerklimaat op school. Het memorandum formuleert maatregelen om de instroom in de lerarenopleiding te verbeteren, via een leerladder in elk onderwijsniveau het profiel van de leraar te verruimen, de beginnende leraar een aangepaste opdracht te geven, en de zij-instromer meer ruimte te geven om een lerarenopleiding te volgen.

Scholen vragen ook ruimte en vertrouwen om een hedendaags personeels- en HR-beleid uit te bouwen. Daarom wil Katholiek Onderwijs Vlaanderen de opdracht van een leraar omschrijven in een jaaropdracht. Die maakt het mogelijk om te focussen op de sterktes en interesses van de leraar en houdt rekening met de noden van het lerarenteam. Professionalisering, teamoverleg en specifieke rollen maken deel uit van de jaaropdracht. Ook de affectatie van leraren aan het schoolbestuur in plaats van een individuele school geeft ruimte om de beschikbare personeelsleden in te zetten in de school die bij hen het best past.

Als het katholiek onderwijs ruimte en vertrouwen vraagt, betekent dat ook de ‘ontkleuring’ van middelen. Steeds vaker mogen scholen hun middelen slechts voor specifieke initiatieven inzetten, wat tot een inefficiënte besteding van die middelen leidt en de administratieve last voor directies verhoogt. Scholen willen graag meer zelf bepalen waar zij hun middelen voor inzetten om in te spelen op de reële noden van de school, de leraren en de leerlingen. Scholen vragen ook een herstel van hun koopkracht na jaren van niet- of gedeeltelijke indexeringen.

Het katholieke onderwijsveld laat haar stem horen

sla link op in klembord

Dit memorandum kwam tot stand na een traject van een jaar. Schoolbesturen en -directies deden voorstellen op onder meer directiecongressen, bestuursvergaderingen, overlegmomenten met coördinerend directeurs en op de diverse fora van de advies- en beslissingsorganen (directiecommissies, adviesraden en raad van bestuur) van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.