Doelgroepen buitengewoon onderwijs

Bij het omschrijven van doelgroepen voor leerlingen met SOB gaan we uit van de onderwijsbehoeften en de noodzakelijke leerondersteuning.

 • Kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking zijn kinderen en jongeren bij wie de cognitieve vermogens dermate beperkt zijn door een verworven of aangeboren letsel. Dit uit zich in een verstandelijk functioneren dat duidelijk onder het gemiddelde ligt van een bepaald referentie-IQ. 

 • Kinderen en jongeren met een matig of ernstig verstandelijke beperking zijn kinderen en jongeren bij wie de cognitieve vermogens dermate beperkt zijn door een verworven of aangeboren letsel.

 • Algemeen wordt aangenomen dat gedrags- en emotionele problemen multifactorieel bepaald zijn. Genetische en biologische factoren, neuro-fysiologische dysfuncties, psychische trauma’s, gezinsklimaat, gezinsrelaties, factoren in de opvoeding, in de school en in de buurt, werken op elkaar in en kunnen gedragsproblemen tot gevolg hebben.

 • De lichamelijke (neuro-) motorische beperking kan zich op verschillende manieren en in verschillende gradaties uiten. Daarnaast is er is binnen de groep een onderscheid tussen enerzijds aangeboren en anderzijds verworven stoornissen met of zonder hersenbeschadiging.

 • Langdurig en chronische zieke kinderen en jongeren zijn kinderen en jongeren die door ziekte, ongeval of psychische aandoening een tijdje of gedurende een aantal maanden regelmatig niet naar school kunnen.

 • Kinderen en jongeren met een visuele beperking zijn kinderen en jongeren bij wie op basis van specifieke oogheelkundige diagnostiek een gezichtstoornis werd vastgesteld.

 • Kinderen en jongeren met een auditieve beperking zijn kinderen en jongeren bij wie op basis specifieke diagnostiek een gehoorstoornis werd vastgesteld.

 • Kinderen met een leerstoornis voldoen aan alle onderstaande criteria:

  • er is een ernstige achterstand;
  • de achterstand die door metingen op twee momenten in kaart gebracht wordt, blijft bestaan;
  • er is geen afdoende alternatieve verklaring voor de ernstige achterstand en de didactische resistentie.
 • Autismespectrumstoornis of kortweg autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis die de gehele ontwikkeling diepgaand raakt. Ze heeft een permanent karakter en heeft invloed op alle domeinen van het leven. De stoornis bestaat uit moeilijkheden bij het verwerken van cognitieve, taalkundige, motorische en sociale vaardigheden. Opdat leerlingen met Autisme zo optimaal mogelijk zouden kunnen participeren aan alle facetten van de samenleving, is het belangrijk om ‘autisme’ van binnenuit te begrijpen en te achterhalen hoe deze leerlingen waarnemen en denken. 

 • Met “kinderen en jongeren met ernstige meervoudige beperkingen” verwijzen wij naar kinderen en jongeren die op meerdere domeinen van hun functioneren zeer ernstige beperkingen ondervinden. Deze kunnen het gevolg zijn van genetische afwijkingen, aangeboren hersenbeschadigingen, degeneratieve aandoeningen, metabolismestoornissen en/of problemen tijdens de zwangerschap of de geboorte.