29 november 2018

Zoals beloofd publiceert vzw DOKO eerstdaags het bestek voor de aankoop en levering van schoolboeken secundair onderwijs. We zorgen ervoor dat de opdracht tijdig kan gegund worden. Secundaire scholen zullen vervolgens kunnen inschrijven op de raamovereenkomst met de gekozen leveranciers met het oog op de levering van schoolboeken voor het schooljaar 2019-2020.

28 november 2018

Begin 2019 organiseren we opnieuw een Congres Warm Water (Warm Water III).

27 november 2018

Iedere kwaliteitsbewuste organisatie heeft nood aan een duidelijke missie, visie en kernwaarden: "Waar staan we voor?", "Waar gaan we voor?", en "Wat is ons ethisch kompas?”. Die kern geeft richting aan de organisatie, vormt er het fundament van, de toetssteen voor elke beslissing en voor elke stap.

26 november 2018

Het huidige raamcontract van vzw ServiKO voor de levering en onderhoud van brandblussers loopt ten einde op 31 december 2018. Vzw’s IRO, ServiKO en Katholiek Onderwijs Vlaanderen bundelen hun krachten in vzw DOKO om je bij de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten nog beter te ondersteunen.

26 november 2018

DOKO sloot een raamovereenkomst af met de firma RICOH Belgium voor de huur en het onderhoud van kopieerapparaten en printers met bijhorende ondersteunende software.

21 november 2018

Het Agentschap Onderwijsdiensten (AgODi) heeft de tegemoetkoming in de kosten van een commissaris opnieuw met een jaar verlengd. Alleen schoolbesturen die verplicht waren om voor het boekjaar 2017 een bedrijfsrevisor aan te stellen, kunnen een tegemoetkoming vragen. De aanvraag moet ten laatste op 31 maart 2019 worden ingediend.

20 november 2018

In het punt 3.2 van de Omzendbrief SO 61 (Structuuronderdelen die op 1 september 2019 of 1 september 2020 vrij programmeerbaar zijn) is zeer recent het structuuronderdeel derde leerjaar van de derde graad toegevoegd: naamloos leerjaar bso.

14 november 2018

Wil je kopieën van bladmuziek gebruiken op school, zowel in de klas als daarbuiten? Dan heb je de toestemming nodig van de componist en/of de uitgever van die bladmuziek. Componisten en uitgevers hebben zich verenigd in de beheersvennootschap SEMU.

13 november 2018

In het kader van capaciteitsuitbreiding, al of niet met middelen die onlangs door de overheid aan een aantal steden en gemeenten zijn toegekend, overweegt een aantal schoolbesturen te investeren in extra infrastructuur op nieuwe locaties. Die initiatieven kunnen interfereren met het bestaande onderwijsaanbod.

13 november 2018

Een aantal structuurwijzigingen zoals de oprichting/fusie van scholen, de herstructurering van scholen, structuurwijzigingen aan internaten, de herschikking van het studieaanbod over bestaande vestigingsplaats en de wijziging in de samenstelling van scholengemeenschappen ressorteren onder de interne planningsronde.

Pagina's