Nieuws

 • 09 oktober 2015

  Prof. dr. Lieven Boeve zal het er hebben over de katholieke dialoogschool: “Wat betekent het vandaag dat een school katholiek is? Hoe gaat de school om met de diversiteit op cultureel, sociaal en religieus vlak?”; de actualiteit en standpunten over de toekomstige ontwikkeling en mogelijke evolutie van het secundair onderwijs.

 • 02 oktober 2015

  Op het informele overleg volwassenenonderwijs deelde AHOVOKS (Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen) mee dat er 18 547 000 euro extra ingeschreven wordt op de begroting Onderwijs voor initiatieven NT2 in het volwassenenonderwijs. Dat bedrag is goed voor ongeveer 6 000 volledige inburgeringstrajecten.

 • 30 september 2015

  Met het oog op de vluchtelingenproblematiek heeft de minister de volgende initiatieven bevestigd:

 • 30 september 2015

  In het schooljaar 2015-2016 werd een ruime informatieronde georganiseerd met betrekking tot het project van de Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting. Ondertussen hebben we niet stilgezeten. Even een korte stand van zaken. Wat mogen jullie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen verwachten?

 • 29 september 2015

  Elk LOC-lid heeft het recht om maximaal drie dagen per jaar deel te nemen aan vormingsdagen die worden georganiseerd door de vakorganisaties; deze moeten de data minstens een maand vooraf meedelen aan het schoolbestuur.

 • 29 september 2015

  Het antwoord toont mooi de intussen al klassieke spraakverwarring over het begrip “brede eerste graad” in het kader van het Masterplan secundair onderwijs van de vorige Vlaamse regering, maar lost gelijk de spraakverwarring ook accuraat op.

 • 29 september 2015

  Voor dit nieuwe type in het buitengewoon onderwijs werd beslist het aantal leerlingen niet te hertellen op 1 oktober. Minister Crevits verantwoordt die beslissing vanuit het streven om een aantal trends in alle rust hun ingang te laten vinden in het buitengewoon onderwijs.

 • 29 september 2015

  Het gesprek hierover heeft het voordeel dat het de onvolledige c.q. inaccurate informatie over de zaak in de kranten aanvult en rechtzet. Daarnaast toont het ook op een meer fundamenteel niveau bepaalde ideologische verschillen tussen de politici inzake de organisatie van onderwijs in Vlaanderen.

 • 29 september 2015

  Er wordt gepleit voor transparantie inzake de financiële stromen in onderwijs en de lopende controleactie en reorganisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen sluiten daar goed op aan. Maar de gevraagde financiële transparantie slaat ook op de andere onderwijsnetten. Een gift aan een onderwijs-vzw valt evenwel buiten de controlebevoegdheid van de minister.

 • 29 september 2015

  Er is heel wat onduidelijkheid over verschillende aspecten van dit dossier: over sommige daarvan heeft de federale regering nog geen beslissingen genomen (berekening van het pensioenbedrag), over andere wél (het openen van het recht om met pensioen te gaan cf. meerekenen van de diplomabonificatie). Dit dossier is o.a. ook heel belangrijk in het kader van het toekomstige loopbaanpact.

Pagina's

In dialoog

Jongste editie:
maart 2020

Leeftocht

Jongste editie:
april 2020