Thema's

1 Het bestuur als rechtspersoon

 

Onderwerp

Aanspreekpunt

Vzw-wetgeving, statuten, huishoudelijk reglement

Beatrijs Pletinck

Kwaliteitsvol besturen, met inbegrip van vorming voor besturen over alle thema's en het onthaal van kandidaat- en startenbestuurders

Marleen Decuyper

Oprichting, fusie, ontbinding, vereffening… van rechtspersonen

Sarah Claeys

Zakelijke rechten: eigendom, erfpacht, opstal, verhuur, gebruik, uitlenen…

Burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheden van de leden van de hiërarchische lijn en van de vzw als rechtspersoon

Beatrijs Pletinck

Vrijheid van onderwijs, vrijheid van godsdienst, vrijheid van vereniging

Stefanie Gryson

Openbaarheid van bestuur met uitzondering van leerlingen- en personeelsdossiers

Beatrijs Pletinck

Wet overheidsopdrachten, raamovereenkomsten, projecten van samenaankoop (vzw DOKO), samenwerking met overheidsinstanties, inkoopbeleid (goederen, diensten, werken)…

Auteursrechten, beheersvennootschappen (Sabam, Reprobel, Semu, …), adviescommissie, reprografie

Sarah Claeys

Onderwijsbemiddeling en conflictbeheersingsbeleid (schoolbestuur, personeel)…

Beatrijs Pletinck

Vrijwilligerswetgeving

Beatrijs Pletinck

   

2 Onderwijsorganisatie

 

Onderwerp

Aanspreekpunt

Ondersteuning van de procesbegeleiding BOS

Bevordering van samenwerking tussen schoolbesturen (onder meer coherentie inzake capaciteitsoverleg, standpuntbepaling in externe organen zoals LOP’s…)

Patrick Deboutte

Onderwijsplanning: programmatie en rationalisatie (organisatie van structuuronderdelen; herstructurering van scholen, internaten, centra en vestigingsplaatsen; wijziging aan de samenstelling van scholengemeenschappen)

(Zonaal) leerlingenvervoer

Isabelle Dobbelaere

   

3 Financieel beheer

 

Onderwerp

Aanspreekpunt

Boekhoudkundige verplichtingen van vzw’s, VSKO-modellen voor enkelvoudige en dubbele boekhouding, bedrijfsrevisor (commissaris), bedrijfsaudit, Adviescommissie voor boekhouding in het katholiek onderwijs, website

Trui Vermeersch

Werkingsmiddelen, verificatie

Trui Vermeersch

Eerlijke concurrentie, handelsactiviteiten, reclame, sponsoring, … (Commissie Zorgvuldig Bestuur)

Trui Vermeersch

Financiële planning, (meerjaren)begroting, beleggingen…

Trui Vermeersch

Fiscaliteit (waaronder btw), onroerende voorheffing (vrijstellingen)…

Trui Vermeersch

Financieringsmethoden: publiek-private samenwerking (PPS), DBFM, projectontwikkeling, promotiebouw, incrowdfunding…

Trui Vermeersch

   

4 Infrastructuur

 

Onderwerp

Aanspreekpunt

Patrimoniumbeheer: eigendomsverhoudingen, patrimoniumvzw's...

Mathias De Baets

Huisvestingsbeleid - oppervlakte- en financiële normen, huur, capaciteitsprojecten, asbestverwijdering, onroerend erfgoed... en begeleiding van subsidieprojecten naar AGION (behalve DBFM)

 
  • Regio Antwerpen

Ann Cautreels

  • Regio's West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen

Dirk De Smet

  • Regio Mechelen-Brussel

Christa Van den Bossche

  • Regio Limburg

Katrien De Veuster

Begeleiding van DBFM-projecten (Scholen van Morgen en projectspecifieke DBFM)

 

  • Regio's West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen

Filip Canfyn

  • Regio's Antwerpen, Limburg en Mechelen-Brussel
Marc Hendrickx

Capaciteit (aanpak van de schoolbevolkingsaangroei, verdere uitbouw van elke school)

Patrick Deboutte

   

5 Veiligheid, gezondheid & milieu

 

Onderwerp

Aanspreekpunt

Wetgeving en reglementering m.b.t. welzijn op het werk

Brandveiligheid

Franky Wauters

Preventieadviseurs: initiële opleiding (PA3), jaarlijkse bijscholing, ondersteuning

Franky Wauters

Veiligheidscoördinatie (tijdelijke bouwplaatsen)

Franky Wauters

Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (onderwijsinspectie), opvolging ongunstig verslag (verstrekken van externe ondersteuning)

Franky Wauters

Roken op school, alcohol, drugs

Sarah Claeys

Voedselveiligheid: catering, erkenningen, toelatingen, registraties (FAVV), autocontrolesysteem,

Franky Wauters

Verkeersveiligheid: wegcode, verkeersbrigadiers, wegkapiteins, mobiliteitsplan, …

Sarah Claeys

Veiligheid sportterreinen, speelplaatsen en speeltuigen (richtlijnen FOD Economie), zwembaden (richtlijnen van de gewesten)

Franky Wauters

Beveiliging (diefstal, vandalisme, agressie, lock-in…)

Sarah Claeys

Milieu (vergunningen, exploitatievoorwaarden…)

Sarah Claeys

Energie (EPC, REG, audit, passiefscholen…)

Marc Hendrickx

OVAM - Asbest - Afval - Bodem

Franky Wauters

Preventie psychosociale risico's (geweld, pesten, conflicten, burn-out, ongewenst seksueel gedrag...)

Beatrijs Pletinck

Sociale verkiezingen Sarah Claeys
   

6 Databeheer

   

Onderwerp

Aanspreekpunt

Telgegevens scholen

Patrick Deboutte

Databeheer

Schooldossier

Patrick Deboutte

Informatieveiligheid (GDPR)

Dataprotection Officer (DPO) Gino De Meester 

Privacywet, wet op het rijksregister, decreet elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer, besluit gegevensuitwisseling, camerawetgeving