Toekomst van GON/ION – stand van zaken

27 januari 2016

Een departementale stuurgroep GON, samengesteld uit vertegenwoordigers van de onderwijskoepels, de centrumnetten (CLB), de vakbonden en de overheid, werkt aan een visie op de hertekening van het GON/ION, en dit met het oog op het vormgeven van de toekomstige samenwerking tussen gewoon en buitengewoon onderwijs. Er werden eerste verkennende gesprekken gevoerd tijdens een tweedaagse op 10 en 11 december 2015. Je vindt het verslag met de belangrijkste aandachtspunten per programmaonderdeel als bijlage. De inhoud van dit verslag is de basis voor de aftoetsing bij onze scholen met het oog op de verderzetting van de dialoog tijdens de komende weken.

De stuurgroep komt vanaf nu nagenoeg wekelijks samen. Deze gesprekken worden intern voorbereid door een dienstoverschrijdende werkgroep (Diensten Personeel, Lerenden, en Curriculum & vorming). Om tot een gedragen advies te komen, is het belangrijk dat alle betrokkenen een inbreng hebben in het debat. In verschillende bestaande fora (ook in de regio’s) worden krachtlijnen, aandachtspunten, wensen en verzuchtingen geformuleerd. De komende weken wordt input verzameld bij de niveaucoördinatoren uit de regio’s, pedagogisch begeleiders buo, bestaande directiegroepen voor buo, type 3, 4, 6 en 7 en eventueel andere ad-hocgroepen voor andere types, het steunpunt GON (Antwerpen), de directiecommissies DCBaO, DCBuO en DCSO, de adviesraden bao, buo en so … Deze werking wordt aangehouden zolang de onderhandelingen lopen.

Je bezorgt je suggesties of bedenkingen het best aan een van de leden van voornoemde overleggroepen, of rechtstreeks aan Veronique Decock (netcoördinator GON/ION) – veronique.decock [at] katholiekonderwijs.vlaanderen