Commissie Onderwijs 28-09-2017 – Hervorming van CLB

04 oktober 2017

Eerst een procedurele opmerking bij deze vraag om uitleg van onderwijscommissaris Kathleen Krekels, die aandacht kreeg in de bespreking, maar uiteindelijk geen beletsel was om de vraag toch te agenderen. Zowel minister Crevits als interveniënt Jos De Meyer verwezen ernaar: dit is geen vraag ter controle van gevoerd beleid van de minister c.q. de Vlaamse regering; er is alleen een eerste principiële goedkeuring van een tekst ter zake (14 juli 2017), die nu voorontwerp van decreet is. Die volgt nu het reguliere decretale circuit, dat ik al eens omstandig heb beschreven in een artikel in ons papieren tijdschrift In dialoog. Omdat het eindproduct van de Vlaamse regering er nog niet is en dus ook nog niet in het Vlaams Parlement ingediend kon zijn, mocht de vraag toch gesteld worden. Alleen…alles is dus nog erg onder voorbehoud en nog in beweging. En later is er natuurlijk meer dan kans genoeg om wat dan een ontwerp van decreet geworden zal zijn, uitvoerig te bespreken in de Commissie voor Onderwijs en nadien in de plenaire vergadering. Het zij zo, de vraag was geagendeerd en sloot overigens aan bij die over de ondersteuningsnetwerken aan het begin van de namiddag. Het gaat inderdaad om belangrijke dossiers. Dat zal niemand ontkennen.

Vragensteller Kathleen Krekels schetste mooi de hele voorgeschiedenis en haalde enkele kernpunten uit de voorlopige tekst, die een antwoord zouden moeten vormen op een aantal knelpunten (transparante afbakening van taken van diverse actoren, bereikbaarheid en netoverstijgende werking van CLB’s, …). Ze had daarover een aantal pertinente vragen.

Wat nadien volgde met de antwoorden van de minister, de replieken van de vragensteller en de tussenkomsten van interveniënten Jos De Meyer, Koen Daniëls en Kathleen Helsen, bracht vooral herhaling van wat in de voorlopige tekst stond en toch ook een stukje verduidelijking van hoe een en ander begrepen moest worden (ook het misverstand over de hervisitatie van de pedagogische begeleidingsdiensten, niet van de CLB’s dus werd opgehelderd). Ik haal er één element uit: met de hervorming kunnen de CLB’s netgebonden blijven, maar moeten in een bepaalde regio vanaf 2023 netoverstijgend samenwerken, zonder de verplichting evenwel van één structuur te gaan vormen. Toch is dat allemaal niet zo probleemloos, zoals uit het Vlor-advies ter zake blijkt. Ook de verbanden met het M-decreet en de ondersteuningsnetwerken kwamen aan bod.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het decreet betreffende de hervorming van de centra voor leerlingenbegeleiding van Kathleen Krekels” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2028-09-2017%20%E2%80%93%20Hervorming%20van%20CLB) (Wilfried Van Rompaey)