Commissie Onderwijs 11-06-2020 – DigitalForYouth.be en ingezamelde laptops

16 juni 2020

Op een al erg ver gevorderd uur kregen we nog een bijkomende aflevering van het corona-laptopfeuilleton, maar wel met een nog iets verdere verbreding van het digitaliseringsthema. Van het Netwerk tegen Armoede hoorde vragensteller Jo Brouns toch van een aantal problemen met de laptopregeling: met name, wat er gebeurde in geval van schade of diefstal, en een waarborgregeling die zou gelden op het terrein. Hoe zat dat en op welke termijn achtte minister Weyts de ultieme ambitie mogelijk om elk kind dat in Vlaanderen schoolliep, thuis toegang te geven tot een pc?

De minister meldde dat via de DigitalForYouth-constructie 12.000 laptops verdeeld waren en er inzake digitalisering heel wat nuttig werk geleverd was. Nu had hij zijn administratie de opdracht gegeven om een meer structureel plan op te stellen om de digitalisering van het onderwijs te kunnen versnellen. Het uitgangspunt daarbij was dat elke leerling toegang zou  moeten hebben tot een kwaliteitsvolle ICT-infrastructuur en bij voorkeur over een eigen toestel zou moeten beschikken. De minister ging ook nog voort in op de modaliteiten van het laptopproject nu: vanuit de overheid was er sprake van een (model van) bruikleenovereenkomst, maar niet van een waarborgregeling. Dat laatste had zich blijkbaar op heel beperkte schaal voorgedaan in het katholiek onderwijs (1 school of alleszins een heel beperkt aantal gevallen), waarbij directeur-generaal Lieven Boeve, op vraag van de minister, tussengekomen was, met succes. Buiten het laptopproject  hadden scholen natuurlijk nog andere laptopregelingen, waarbij ze vrij waren, maar ook daar vond de minister een eventuele waarborgregeling niet opportuun. Hoe dan ook, voor het laptopproject was zijn algemene teneur er een van trots. Heel terecht, dacht ik.

Vragensteller Brouns wist dat met de 12.000 laptops niet alle vragen beantwoord waren (nwvr: er was bij vorige gelegenheden inderdaad sprake van 18.000, 19.000 vragen). De niet bedeelde scholen hadden blijkbaar een brief gekregen met de melding dat zij binnen het huidige laptopproject op geen laptops meer konden rekenen. Quid daarmee in de toekomst? Interveniënt Roosmarijn Beckers betreurde dat de provincie Limburg blijkbaar slechts 1.100 van die 12.000 laptops gekregen had. Ze vroeg ook nog in welk budget de minister zou voorzien voor het vermelde structurele ICT-plan en apprecieerde het belang van de ICT-coördinatoren in de scholen, waarnaar ook de minister verwezen had en waarover intussen in de daaropvolgende commissievergadering liefst vijf gekoppelde vragen om uitleg geagendeerd waren.

Op zijn ICT-plan, incl. de financiële middelen, kon de minister nu nog niet vooruitlopen en over de juistheid van het Limburgse cijfer kon hij zich niet uitspreken. In een redelijk lang ‘slotwoord’ prikkelde vragensteller Brouns de minister nog in communicatief opzicht… Zijn fractie wilde in dit verhaal en de toekomst ervan alleszins een bondgenoot van de minister zijn. Het internet (en zijn mogelijkheden) had in de coronacrisis het onderwijs inderdaad (deels) gered, maar vragensteller Brouns leek mij in zijn haast lyrische ontboezeming over de digitale connectiviteit toch even te vergeten dat onderwijs (zeker in een klein land als het onze) in eerste instantie toch een zaak van mensen is, die elkaar zien en met elkaar werken van aangezicht tot aangezicht, maar dat terzijde. Een goede digitale infrastructuur en dito competenties, niet als een gadget maar wel als een echt leermiddel, kunnen van zo’n goed onderwijs uiteraard ook een perfecte component vormen. Zeker.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de laatste stand van zaken van de door DigitalForYouth.be ingezamelde laptops en de uiteindelijke ambitie van Jo Brouns” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2011-06-2020%20%E2%80%93%20DigitalForYouth.be%20en%20ingezamelde%20laptops) (Wilfried Van Rompaey).