Aandachtspunten nieuw begeleidingsdecreet

25 juni 2020

Op 29 januari 2020 stelde de Commissie Struyf haar rapport voor met betrekking tot de Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel. Daarop heeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen de aanbevelingen in dit rapport besproken met de directiecommissies, adviesraden, de Taskforce Ondersteuningsmodel en een afvaardiging van directies en coördinatoren type 2, 4, 6 en 7. Het nieuwe ondersteuningsmodel zal immers deel uitmaken van het begeleidingsdecreet waarvan de conceptnota door het kabinet voorzien was voor maart 2020. De aanbevelingen werden afgetoetst aan de visietekst ‘Onderwijs voor alle leerlingen in 2025. De wervende kracht van een droom’, in 2018 goedgekeurd door de raad van bestuur. In die tekst schetst Katholiek Onderwijs Vlaanderen de contouren van inclusief onderwijs. De verwoorde inzichten zijn richtinggevend voor de langetermijnvisie van onze netwerkorganisatie. Tegelijk vormen ze de positiebepaling in de actuele politiek-maatschappelijke besluitvorming.

Deze besprekingsronde vormde de basis voor een politieke nota waarin Katholiek Onderwijs Vlaanderen aanbevelingen doet voor het nieuwe begeleidingsdecreet. De politieke nota heeft vorm gekregen via de adviesprocedure van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en in twee transversale adviesraden (met afgevaardigden van het Vlaams Welzijnsverbond en Vrij CLB-netwerk). Versie 3 van de politieke nota werd bekrachtigd op de raad van bestuur van 18 juni 2020. Enkele krachtlijnen zijn:

  1. We gaan op korte termijn voor een optimalisatie van het ondersteuningsmodel.
  2. We pleiten voor een sokkel voor brede basiszorg en verhoogde zorg in het gewoon onderwijs (fasen 0 en 1 van het zorgcontinuüm).
  3. We verlaten het tweesporenbeleid en kiezen voor leerlingvolgende financiering voor alle leerlingen met een gemotiveerd verslag of een verslag (fasen 2 en 3 van het zorgcontinuüm), ongeacht het type en de lesplaats (IAC in gewoon onderwijs of buo)