Vaak gestelde vragen over het inschijvingsrecht

De antwoorden op de vragen zijn voor bubao en buso gelijk tenzij anders aangegeven.

Vaak gestelde vragen over het inschijvingsrecht buotop

 • 1. Capaciteit bepalen: door schoolbestuur. Kan LOP dit bepalen?

  Nee, het is het schoolbestuur dat de capaciteit autonoom bepaalt! Het schoolbestuur deelt de capaciteit die het bepaalde voor haar scholen gelegen binnen een LOP mee aan het LOP.

 • 2. Capaciteitsverhoging via LOP: kan LOP weigeren?

  Ja, capaciteitsverhoging moet, wanneer uw school deel uitmaakt van een LOP, door het LOP goedgekeurd worden.

 • 3. Scholen buiten LOP; capaciteitsverhoging aan alle scholen van de gemeente meedelen?

  Ja,  “aan de andere scholen binnen de gemeente”. 

 • 4. Waar kan ik de weigeringsformulieren vinden?

  Weigeringsformulieren vindt men terug als bijlage bij de respectievelijke omzendbrieven inschrijvingsrecht secundair onderwijs en basisonderwijs.

 • 5. Overcapaciteit: invloed LOP?

  Het is het schoolbestuur dat autonoom beslist of het in overcapaciteit wil gaan en voor hoeveel kinderen die aan de voorwaarden daartoe voldoen.

 • 6. Kan men via het instellen van de facultatieve aanmeldingsprocedure een eigen volgorde (zoals voorrang campusleerlingen…) uitwerken voor leerlingen?

  Opgelet: het instellen van een aanmeldingsprocedure vraagt voor scholen gelegen binnen een LOP-gebied de goedkeuring van het LOP. Voor scholen gelegen buiten het werkingsgebied van een LOP kunnen de schoolbesturen hierover zelf beslissen mits zij dit meedelen aan de andere scholen binnen de gemeente

  Na de aanmeldingsperiode worden de leerlingen geordend.. Eerst volgens de klassieke voorrangsgroepen (broers/zussen, kinderen van personeel), dan a.d.h.v. één of meer ordeningscriteria die limitatief vermeld zijn in het Decreet, zijnde: de afstand van werk-of thuisadres tot de school,  toeval en rangorde van ouders in de keuze voor school (dit laatste in verplichte combinatie met een van de andere ordeningscriteria).

 • 7. Is volgende capaciteitsbepaling mogelijk: OV 1, niet voor OV4; binnen OV 1 voor ene pedagogische eenheid en niet voor andere?

  Dit is mogelijk.

 • 8. Is het mogelijk om een inschrijvingsregister per capaciteit te hanteren?

  Dit is mogelijk, mits men aan de overige voorwaarden voldoet (chronologie hanteren…)

 • 9. MPI, Residentiële opvang?

  In de omzendbrief SO/2012/01staat op p. 14 (punt 9: Overcapaciteit) dat men kan afwijken van de consequente toepassing van weigering wanneer het gaat over o.a. leerlingen secundair onderwijs die opgenomen zijn in een voorziening van residentiële opvang. Geldt dit ook voor het buitengewoon secundair onderwijs en valt een residentiële opvang in een mpi onder deze bepaling?

  Art 110/9 § 5 van de ‘codex secundair onderwijs’ (decreet van 17/12/2010) luidt:

  “ In afwijking van paragraaf 4, kan een schoolbestuur in volgende situaties toch overgaan tot een inschrijving :

  1° voor de toelating van leerlingen in het secundair onderwijs die :

  a) hetzij geplaatst zijn door de jeugdrechter of door de comités voor bijzondere jeugdzorg;

  b) hetzij als (semi-)internen verblijven in een (semi-)internaat verbonden aan de school;

  c) hetzij opgenomen zijn in een voorziening van residentiële opvang;”

  Op basis van punt b) van dit artikel kan U voor de kinderen uit het aan uw school verbonden MPI inderdaad in ‘overcapaciteit’ gaan.

 • 10. Voorrang campusleerlingen buiten LOP-gebied? (enkel BuSO)

  Art. 110/6 van “het besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs” (verder: Codex) maakt inderdaad vermelding van een voorrangsmogelijkheid voor ‘campusleerlingen’ uit scholen gelegen binnen het werkingsgebied van een LOP.

  Bij gebrek aan juridische basis, is er echter niet zulke regeling voor scholen gelegen buiten het werkingsgebied van een LOP. Uw school komt daarom niet voor deze voorrangsregeling in aanmerking.

 • 11. Campusleerling - Is er een manier om de overgang te garanderen van kinderen van de BuBAO naar de BuSO-school? Gegeven: beide maken deel uit van dezelfde inrichtende macht, de bubao-school maakt geen deel uit van een LOP, de BuSO-school wel.

  Mits de buso-school deel uitmaakt van een LOP en mits goedkeuring binnen het LOP kan een voorrangsperiode afgesproken worden voor “campusleerlingen” van de bubao-school. Zie Campusregeling van art. 110/6 codex.

  Voor buso-scholen buiten een LOP-gebied bestaat deze mogelijkheid niet.

 • 12. School verbonden met MPI: geen erkenning VAPH geldige weigeringsgrond?

  Het gebrek aan erkenning door het VAPH behoort niet tot de weigeringsgronden. Zie art. 110/8 t.e.m. 110/10 codex

 • 13. School verbonden met MPI: zelfde procedures volgen voor inschrijvingen? Capaciteitsonderscheid tussen internen en semi-internen?

  In het inschrijvingsdecreet (zoals opgenomen in de codex) wordt er geen bijzondere regeling voorzien voor scholen die verbonden zijn met een MPI. We moeten er dus van uitgaan dat dezelfde regels van toepassing zijn.

  De school moet haar capaciteit in buso op één of meer van volgende niveau’s bepalen:

  Art. 110/9 codex

  • Per schoolniveau EN/OF
  • Per vestigingsplaats EN/OF
  • Per opleidingsvorm EN/OF
  • Per structuuronderdeel EN/OF
  • De combinatie van één of meer structuuronderdelen EN/OF
  • Per pedagogische éénheid

  Bij gebrek aan bepaling die de capaciteitsbepaling mogelijk maakt op niveau ‘internen’ of ‘semi-internen’ is zulk capaciteitsonderscheid niet toegelaten.

 • 14. Begrippen ‘aanmelding’ en ‘intake’ gelijkwaardig?

  Daar het inschrijvingsrecht niet van toepassing is op MPI’s is het begrip ‘aanmelding’ niet gelijk te stellen met ‘intake’.

 • 15. Waarvoor staat “structuuronderdeel”, en “administratieve groep”? (enkel BuSO)

  Zie punt 3.3 Omzendbrief:   

  Een structuuronderdeel is een onderverdeling in het onderwijsaanbod dat gefinancierd of gesubsidieerd kan worden. Aan een structuuronderdeel is steeds een administratieve groep gekoppeld.

  Lijst van administratieve groepen voor het buitengewoon secundair onderwijs 

 • 16. Weigeren op basis van Pedagogische Eenheid? (Enkel BuSO)

  De verdeling van capaciteit per pedagogische eenheid (PE) (art. 110/9 §1 codex secundair onderwijs): laat toe om een leerling voor een welbepaalde pedagogische eenheid  te weigeren wanneer de capaciteit daarvoor bereikt is, maar als de capaciteit in een andere PE nog niet bereikt is en de leerling daarvoor het juiste attest heeft (en zich voor de betreffende OV inschrijft) dan kan de school die leerling niet voor die andere PE weigeren.

  Of kort: je kan via het begrip ‘pedagogische eenheid’ geen eigen weigeringsgronden creëren. Deze weigeringsgronden zijn limitatief opgesomd in art. 110/8 t.e.m. 110/10 Codex   

  Bijvoorbeeld:

  Wanneer een ‘PE’ waarvoor 13-jarigen leerlingen voorzien werden door de directie haar capaciteit heeft bereikt maar er nog een plaats over is in ‘PE 5’ waarvoor de directie een groep van 17-jarigen voorzag, dan kan, een 13-jarige leerling die over het juiste attest etc… beschikt en als volgende op het inschrijvingsregister ingeschreven staat, niet uit deze PE 5 geweigerd worden. De directie kan dan wel een "ontradingsgesprek" houden met ouders gegeven het feit dat in ‘PE 5’ 17-jarigen de lessen volgen en de in te schrijven leerling maar 13 jaar is… maar de school kan de inschrijving in PE 5 niet weigeren.

 • 17. Wat met interne verschuivingen tussen pedagogische eenheden, na evaluatieklassenraden? Moet de school zich nog aan het inschrijvingsrecht houden wanneer een ingeschreven leerling bijvoorbeeld van studierichting verandert in de loop van het schooljaar?

  Ook bij interne verschuivingen tijdens het schooljaar blijft de capaciteitsbepaling spelen! Wanneer een leerling tijdens het schooljaar van studierichting verandert – bijvoorbeeld van “studierichting A” naar “studierichting B” – mag in de studierichting B de capaciteit dus niet bereikt zijn! De school heeft dan de keuze om de overgang van deze leerling naar de studierichting B te weigeren, OF de capaciteit in die studierichting te verhogen voor (na de vijfde schooldag van oktober) die leerling…

  Let wel: dit geldt niet bij overgang van het ene naar het andere schooljaar. Als een reeds ingeschreven leerling bij overgang van jaar 1 naar jaar 2 derhalve van studierichting A naar studierichting B wenst te gaan, is hij daartoe gerechtigd ook al zou de capaciteit in studierichting B al bereikt zijn: in dat geval neemt de school deze leerling in studierichting B in ‘overcapaciteit’.

  Zie punt 2.2 van de omzendbrief

 • 18. Capaciteit school en delen gelijk?

  Blijkens Agodi moet de capaciteit op niveau van de school niet gelijk zijn aan die van de som van de delen (type, pedagogische eenheid etc.).

  Dit betekent:

  Als de capaciteit van de school lager is dan die van de som van de delen, moet je weigeren wegens capaciteitsoverschrijding op niveau van de school wanneer die bereikt is, hoewel de capaciteit bvb. op niveau van een type nog niet bereikt was.

  Als de capaciteit van de school hoger is dan die van de som van de delen, betekent dit dat wanneer de delen 'vol' zijn, je niet tot verdere inschrijvingen kan overgaan, hoewel de capaciteit op het niveau van de school nog niet bereikt is.

  Je kan als dat opportuun is later natuurlijk wel nog de capaciteit op het niveau van de school resp. het type etc. verhogen.

 • 19. Is het mogelijk om vrij te kiezen voor wie men in overcapaciteit gaat?

  Bij overcapaciteit ben je blijkens Agodi vrij om te kiezen: het chronologisch register is dan niet meer van toepassing. (gegeven uiteraard dat het een persoon is die tot de 'categorie' behoort waarvoor een school in overcapaciteit kan gaan).

 • 20. Capaciteit op niveau SG?

  Nee. Dit is geen capaciteitsniveau zie art. 110/9 Codex waarin de scholengemeenschap niet figureert

 • 21. Capaciteit = enkel voor nieuwe inschrijvingen?

  Nee:

  a.     Capaciteit = maximum dat de school ziet voor niveau: inclusief reeds ingeschreven leerlingen!

  b.     Inschrijvingsregister = enkel voor (nieuwe) inschrijvingen

 • 22. Inschrijvingsperiode starten na 1ste schooldag van maart?

  Dat is mogelijk. Zie punt 4.1 omzendbrieven:

 • 23. LOP: eerst gewone scholen met dubbele contingentering, dan BuSO-scholen op 19 maart. Mogelijk? Wat doen wanneer niet akkoord met LOP?

  Later dan 1ste schooldag van maart is mogelijk. Respecteren beslissing LOP. Zie punt 4.1 omzendbrief:

  “Een schoolbestuur kan er uiteraard voor kiezen om de inschrijvingen later dan respectievelijk de eerste schooldag van maart of de eerste schooldag na de paasvakantie van het voorafgaande schooljaar te laten starten. Als het schoolbestuur deel uitmaakt van een LOP, dan respecteert het schoolbestuur de afspraken die hierover binnen het LOP zijn gemaakt.”

 • 24. Weigering aangetekend of bij afschrift?

  Beide zijn mogelijk:

  Zie art. 110/13 § 1 Codex:   

  “ Een schoolbestuur dat een leerling weigert, deelt zijn beslissing binnen een termijn van vier kalenderdagen bij aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs mee aan de ouders van de leerling en volgens afspraak aan de voorzitter van het LOP. Indien de school of vestigingsplaats gelegen is buiten het werkingsgebied van een LOP, meldt het schoolbestuur de niet-gerealiseerde inschrijving aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten”

  Via model in bijlage omzendbrief

 • 25. 5 oktober of 5de schooldag van oktober?

  5de schooldag van oktober: Zie Codex art. 110/12 § 2

  “§ 2. Met uitzondering van de inschrijvingen, vermeld in artikel 110/9, § 5, (NOOT: overcapaciteit) wordt voor inschrijvingen door vrijgekomen plaatsen of door verhoogde capaciteit als vermeld in artikel 110/9, § 3, de volgorde van de niet-gerealiseerde inschrijvingen, in voorkomend geval voor de leerlingen wiens inschrijving tijdens de voorrangsperiodes, vermeld in artikel 110/2, § 1, niet gerealiseerd kon worden, per contingent, gerespecteerd en dit tot en met de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking had.”

 • 26. Na 5 de schooldag van oktober vrij kiezen wie je inschrijft of lijst blijven volgen?

  Na de 5de schooldag van oktober vervalt het inschrijvingsregister. De school kiest vanaf de 6de schooldag van oktober vrij wie zich kan inschrijven, daarbij uiteraard rekening houdend met de capaciteitsbepalingen, toelatingsvoorwaarden e.d. 

  Zie Codex art. 110/12 § 2:

  “§ 2. Met uitzondering van de inschrijvingen, vermeld in artikel 110/9, § 5, (NOOT: overcapaciteit) wordt voor inschrijvingen door vrijgekomen plaatsen of door verhoogde capaciteit als vermeld in artikel 110/9, § 3, de volgorde van de niet-gerealiseerde inschrijvingen, in voorkomend geval voor de leerlingen wiens inschrijving tijdens de voorrangsperiodes, vermeld in artikel 110/2, § 1, niet gerealiseerd kon worden, per contingent, gerespecteerd en dit tot en met de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking had.”

 • 27. POAH: 16 in een school. Daar CABO nodig: opnemen in capaciteit?

  De POAH-leerlingen zijn regelmatig ingeschreven in de school. Net als alle andere leerlingen die in de school zijn ingeschreven lijkt het ons aangewezen met hen in de capaciteitsbepaling rekening te houden ook in geval de toelating van het CABO slechts voor één jaar is en bijgevolg hernieuwd zal moeten worden.

  Zie punt 3 e.v. Omzendbrief POAH

 • 28. Inschrijving op basis van attestering CLB (officieel inschrijvingsverslag nog niet voorhanden tijdens inschrijving- noodzakelijk om inschrijving als gerealiseerd te beschouwen)? Enkel ondertekening van pedagogisch project en schoolreglement?

  Art. 110/8. Codex secundair onderwijs:

  § 1. Een schoolbestuur kan de inschrijving van een onderwijszoekende die niet voldoet aan de bij decreet of besluit bepaalde toelatings-, overgangs- of instapvoorwaarden weigeren.

  Een inschrijving in de loop van het voorafgaande schooljaar of in het lopende schooljaar vindt plaats onder de opschortende voorwaarde dat de onderwijszoekende hetzij bij de effectieve start van de lesbijwoning hetzij bij beslissing van de toelatingsklassenraad, aan desbetreffende toelatings-, overgangs- of instapvoorwaarden voldoet.

  Inschrijvingsvoorwaarden buso

  Art. 37octies. Decreet basisonderwijs:

  § 1. Een schoolbestuur weigert de inschrijving van een onderwijszoekende die niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, vermeld in hoofdstuk IV, afdeling 1. Een inschrijving in de loop van het voorafgaande schooljaar is mogelijk onder de opschortende voorwaarde dat de onderwijszoekende op de dag van de effectieve instap aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.