In dialoog september-oktober 2016

06 Polarisering is rem op identiteitsontwikkeling van jongeren

We hebben de indruk dat er vandaag alleen maar gepolariseerd wordt: tussen oost en west, over de vluchtelingen, over Europa, over islam en moslims. Extreem is in: rechts, links, boven en onder. De verleiding bekruipt ons om ons op onszelf terug te plooien en de andere los te laten. Hoe kunnen we jongeren het evenwicht laten vinden? Het verhaal van Walid.

18 Het nieuwe doorlichtingskader van de onderwijsinspectie is klaar 

De inspectie heeft een nieuw referentiekader voor onderwijswijskwaliteit (ROK) uitgewerkt. Nu is het aan de besturen en de scholen om aan de slag te gaan. Schoolteams moeten op basis van hun opvoedingsproject zelf een kwaliteitsbeleid voeren. We verkennen de draagwijdte van het nieuwe kader en de ondersteuning vanuit de pedagogische begeleiding.

28 Bestuurlijke schaalvergroting in beeld

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil tot een bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting komen. Op vrij korte termijn moet het aantal schoolbesturen significant verminderen en de bestuurlijke taken kwalitatief beter uitgewerkt worden. Hoe evolueert die schaalvergroting? Zijn er al zichtbare effecten? We schetsen een beeld van de bestuurlijke schaalvergroting.

36 Zin in leren! Zin in leven!: opstap voor een verander(en)de onderwijspraktijk

Katholieke basisscholen krijgen binnenkort een nieuw leerplan. De betekenis en krachtlijnen van Zin in leren! Zin in leven! zijn stilaan duidelijk. Dankzij het nieuwe leerplanconcept kunnen scholen vanuit de eigen context inspelen op de groeikracht en de talenten van elk kind. Ook bij leerlingen voor wie het leren niet vanzelfsprekend is.

45 De katholieke dialoogschool: een pedagogisch project

De katholieke dialoogschool staat in de focus. Wat verstaan we onder katholieke dialoogschool? Prof. Didier Pollefeyt van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen KU Leuven staat stil bij het theoretisch concept en onderzoekt hoe katholieke scholen dit concretiseren.

EN VERDER

  • 05 Edito
  • 12 Drieluik: Meertaligheid op school
  • 26 Pro en Contra: Het schooluniform
  • 43 Boekrecensies
  • 50 Geloven vandaag: De utopie van een rijk – de rijkdom van een utopie

Downloads