In dialoog november-december 2016

6 Een charter van goed bestuur

In het debat over de bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting liggen de gevoeligheden dik-wijls op de schaalvergroting. Toch is de schaalvergroting niet het einddoel. We willen vooral een goed bestuur voor onze scholen: een bestuurlijke optimalisering. Schaalvergroting is hooguit een middel om daartoe te komen. Daarom kunnen we ons als schoolbestuur beter focussen op de vraag: wat verstaan we onder goed bestuur? Zijn er spelregels waar iedereen zich aan moet hou-den? Katholiek Onderwijs Vlaanderen schetst een charter voor het goed bestuur van zijn scholen.

13 Nieuwkomers, een zaak voor elke school

De ongeziene vluchtelingenstroom heeft enorme impact op het onderwijs. De minister speelde kort op de bal. Scholen met onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers kregen de opdracht en de middelen om hun capaciteit uit te breiden. We staan stil bij de uitdagingen voor deze scholen.

20 Modernisering eerste graad secundair onderwijs

Observatie en oriëntatie: de conceptnota van de minister over de eerste graad secundair onder-wijs geeft ruimte en perspectief voor een eigen visie. We geven een toelichting bij de uitgangs-punten die Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil hanteren bij de modernisering van de eerste graad secundair onderwijs.

26 Een professioneel veiligheidsmanagement: wat en hoe?

De risico’s waar scholen dagelijks mee geconfronteerd worden, zijn doorgaans goed onder con-trole. Helaas komen af en toe scholen in de media vanwege incidenten met ernstige gevolgen. Het is vooral in crisissituaties dat we op een goed functionerend veiligheidsmanagement moeten kun-nen terugvallen. Het blijft de vraag hoe we dat professioneel veiligheidsmanagement gestalte kunnen geven.

32 CLB en school: samen sterk voor zorg!

De samenwerking tussen het CLB en de school ligt vast in het beleidscontract. Jaarlijks worden de bijzondere bepalingen geëvalueerd en bijgestuurd. Dat biedt de kans om samen stil te staan bij de wijze waarop school en CLB samen nog sterker kunnen inzetten op de zorg voor elke leerling. Met de inwerkingtreding van het M-decreet is het belangrijk om één en ander opnieuw eens te bekijken.

38 Het volwassenenonderwijs onder druk en in volle transitie

Het volwassenenonderwijs en de centra voor volwassenenonderwijs (CVO’s) hebben een heel divers en nabij aanbod. We maken een actuele en kritische omgevingsanalyse van het volwassenenonder-wijs vanuit het perspectief van een centrum voor volwassenenonderwijs.

En verder:

5 Edito

18 Pro en Contra: GSM op school

31 Boekrecensies

44 Drieluik: Personeelsbeleid: aanwerving en opdrachttoewijzing

50 Geloven vandaag: Verkiezing van de beste gids

Downloads