In dialoog maart-april 2018

Bemiddelen in Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Welke school heeft er nog nooit mee te maken gehad: conflicten die de sfeer verzuren, uit de hand lopen en mensen meezuigen, of juist conflicten die onderhuids sluimeren en onverwacht opflakkeren? Conflicten zijn een bron van stress en negatieve energie. Tegelijkertijd raakt iedereen daardoor van de ander vervreemd. Men wordt defensief, achterdochtig, vijandig, gesloten en ongevoelig voor het perspectief van de ander. In dit artikel zetten we uiteen hoe Katholiek Onderwijs Vlaanderen de scholen en schoolbesturen op het vlak van bemiddeling ondersteunt.

Met Linpilcare bottom-up aan onderwijskwaliteit werken

Evidence-based en evidence-informed werken, hoe doen we dat? Hoe kunnen we relevante resultaten van academisch onderzoek verbinden met onze eigen praktijk? Hoe wordt onze school een professionele leergemeenschap? Dat waren de uitgangsvragen voor het project Linpilcare, een Erasmus+ KA2-project dat we tussen 2014 en 2017 met zes Europese partners ontwikkelden.

Centra voor volwassenenonderwijs op fusiepad

Halverwege 2017 hebben de regering en het parlement besloten dat de centra voor volwassenenonderwijs het fusiepad moeten opgaan. Vanaf 1 september 2019 wordt de minimale schaalgrootte van een centrum namelijk zo goed als verzesvoudigd. In het kader van zijn directiecongres ging het katholiek volwassenenonderwijs te rade bij een aantal ervaringsdeskundigen uit de hogescholen. Het leverde inspiratie en informatie over allerlei bewegingen die op de centra voor volwassenenonderwijs afkomen.

Groei-impulsen voor kwaliteitsvolle scholen

In 2016 stelden de Onderwijsinspectie en de verschillende pedagogische begeleidingsdiensten het referentiekader voor Onderwijskwaliteit (OK) voor. Het OK is een door alle partners gedragen omschrijving van een kwaliteitsvolle school. In dit artikel schetsen we groei-impulsen voor scholen vanuit vier stellingen die volgens ons de kern en de kracht van het OK weergeven. Scholen die met deze vier stellingen weten om te gaan, staan al heel ver in hun ‘OK-werking’!

De kracht van de dialoog in Zill

Wat is voor het basisonderwijs de relatie tussen het leerplan Zin in leren! Zin in leven! (Zill) en de katholieke dialoogschool? We beschrijven enkele aspecten van de katholieke dialoogschool die inspireerden bij de uitwerking van Zill. Je leest ook hoe die elementen, door gebruik te maken van demogelijkheden van Zill, tot leven kunnen komen in de klas.

Aanwerven in dialoog

Wie vandaag onderwijs organiseert, neemt één van de meest complexe en tegelijkertijd één van de belangrijkste opdrachten in onze samenleving op zich. Een belangrijk element daarbij is het vormen van een sterk team dat vanuit een gedeelde visie op goed onderwijs samenwerkt aan de vorming van kinderen en jongeren. We reiken drie principes aan die kunnen inspireren bij de aanwerving van personeelsleden in een katholieke dialoogschool.

En verder:

  • Voorwoord: Leraar is een prachtig beroep.
  • Boekrecensies
  • Pro en Contra: Maximumfactuur
  • Drieluik: Spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten
  • Geloven vandaag: God en zo

Downloads