In dialoog maart-april 2017

Individueel aangepaste curricula in het gewoon onderwijs

Het gemeenschappelijk curriculum is niet voor elke leerling haalbaar. De inclusieve school biedt leerlingen de kans om een individueel aangepast curriculum te volgen. Maar wat houdt dat in? Wat zegt de regelgeving daarover? En hoe worden scholen daarbij ondersteund?

Kwaliteitsontwikkeling van internaten in de kijker

Om opvoeders en beheerders bij de uitbouw van kwaliteitsontwikkeling te ondersteunen, reali-seerde het team internaten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen een Pedagogisch Kader Inter-naten. We schetsen de (meer)waarde en de werking van het internaat en gaan dieper in op het pedagogisch kader.

Werken aan een verlovenbeleid met de focus op een werkbare organisatie

Loopbaanonderbrekingen en verlofstelsels zijn een manier om werk en gezin te kunnen combine-ren. In het onderwijs is het aanbod aan verlofstelsels erg groot. In dit artikel reiken we het schoolbestuur ideeën aan om een verlovenbeleid te ontwikkelen of te herbekijken in het licht van de harmonisering van de verlofstelsels vanaf 1 september 2017.

Katholieke dialoogschool. Wissel op de toekomst

Een aantal professoren start een publicatiereeks op over de katholieke dialoogschool. We krijgen een dubbel spoor geschetst: enerzijds enkele wetenschappelijke en empirische achtergronden, anderzijds de implementatie in de praktijk. Het is niet enkel de bedoeling om een duidelijke stand van zaken te krijgen, maar ook een realistisch perspectief om in de toekomst te groeien naar de katholieke dialoogschool.

Stilte als vormend moment

In deze tijd hebben we amper ruimte voor innerlijke stilte. Zelfs in het onderwijs is die cultuur niet aanwezig. We kennen hooguit de gespannen stilte bij bepaalde lesactiviteiten. Toch kan stilte de ruimte scheppen voor contemplatie en reflectie. In deze bijdrage gaat Hans Van Crombrugge in op de pedagogie van de stilte.

De begroting en het Vlaams Parlement

Elk jaar neemt het Vlaams Parlement de beslissing over de wijze waarop ze de overheidsmiddelen zal verdelen. De goedkeuring van zo’n uitgavenbegroting verloopt volgens een welbepaalde proce-dure. Daarbij houdt men rekening met een aantal algemene principes. In dit artikel geven we een illustratie van de werkwijze en focussen we op de plaats die het onderwijs in deze begroting in-vult.

En verder:

Downloads