Thema's A-Z

Hieronder bieden we je onze informatie thematisch aan.

Per thema vind je meestal een korte uitleg van wat we in het thema vervatten, welke dienstverlening we bieden, welke medewerker(s) je daarvoor kunt contacteren en wegwijzers naar informatie op deze website(s). We werken hier voortdurend aan zodat er steeds meer informatie thematisch bereikbaar is.

A

 • Aankoopcentrale

  vzw DOKO fungeert als aankoopcentrale en biedt aan haar leden raamovereenkomsten aan met betrekking tot leveringen of diensten. Heel concreet betekent dit dat de leden zelf geen aparte plaatsingsprocedure meer moeten doorlopen om in overeenstemming te zijn met de wetgeving overheidsopdrachten. Vzw DOKO neemt dit zoveel als mogelijk van hen over. Leden kunnen op die manier eenvoudig goederen en diensten aankopen op basis van de raamovereenkomsten afgesloten door DOKO. 

 • Aanstelling

  Zie het thema Tijdelijke aanstelling.

  Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Aanvangsbegeleiding
  Snel naar: Aanvangsbegeleiding | 
 • Adjunct-directeur

  Het secundair onderwijs kent het ambt van adjunct-directeur (selectieambt in de categorie van het bestuurs- en onderwijzend personeel). In het volwassenenonderwijs wordt nog een verder onderscheid gemaakt tussen het ambt van adjunct-directeur secundair volwassenenonderwijs en dat van adjunct-directeur hoger beroepsonderwijs en specifieke lerarenopleiding.

  In het basisonderwijs is adjunct-directeur geen organiek ambt, maar kan deze functie onder bepaalde voorwaarden worden toegekend aan een directeur die ter beschikking is gesteld na een vrijwillige fusie van basisscholen.

  Meer informatie hierover vind je onder de thema’s Ambten, Omkadering, Tijdelijke aanstelling en Vaste benoeming.  Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

   

 • Advent en Kerstmis

  De Dienst Identiteit & kwaliteit wilt katholieke scholen in hun identiteitsontwikkeling en hun kwaliteitsontwikkeling ondersteunen. 

  Aanbod voor schoolteams en leerlingen om van de adventsperiode een zinvolle tijd te maken en toe te leven naar Kerstmis.

  Snel naar: Advent en Kerstmis | 
 • Adviesraad lerarenopleiding

  Opdracht: In de adviesraad lerarenopleiding worden ervaringen en inzichten uit de lerarenopleidingen en uit het afnemend onderwijsveld samengebracht.

  De adviesraad adviseert de raad van bestuur over het beleid en standpuntbepaling van Katholiek Onderwijs Vlaanderen met een bijzondere focus op de inhoudelijke aspecten van de lerarenopleidingen. Dit kan zowel op vraag van de raad van bestuur en/of het directieteam, als op eigen initiatief van één of meerdere van de leden van de adviesraad.

 • Affectatie

  Mits akkoord tussen het personeelslid en het schoolbestuur kan een vastbenoemd personeelslid worden geaffecteerd aan een andere instelling van hetzelfde bestuur, maar wel in hetzelfde ambt: in dit geval spreekt men van een nieuwe affectatie. Als zijn benoeming wordt overgenomen door een ander be-stuur, spreekt men van een mutatie.

  Meer informatie hierover vind je onder het thema Mutatie en nieuwe affectatie. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Afstandsleren

  Hoe pak je afstandsleren aan? We geven je heel wat tips en inspiratie.

  Snel naar: Afstandsleren | 
 • Afwezigheden
  Snel naar: Schoolorganisatie | 
 • Afwezigheid voor verminderde prestaties / AVP

  Een afwezigheid voor verminderde prestaties is een van de soorten dienstonderbreking die kunnen worden genomen door gesubsidieerde personeelsleden.
  Meer informatie hierover vind je onder het thema Verloven en andere dienstonderbrekingen. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Algemeen (personeel)
 • Algemeen directeur

  Het schoolbestuur kan een directeur belasten met het mandaat van algemeen directeur, die verant-woordelijk is voor het geheel van de onderwijsinstellingen van dat bestuur.

  Verdere informatie hierover vind je onder het thema Ambten > in het gewoon secundair onderwijs. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Algemeen reglement en arbeidsreglement
 • Ambten

  In de wetgeving is vastgelegd welke soorten ambten in het onderwijs kunnen worden gesubsidieerd. Welke ambten dat concreet zijn, verschilt van niveau tot niveau: zo kan bv. een zorgcoördinator enkel worden aangesteld in het basisonderwijs, een opvoeder enkel in het secundair onderwijs en een studiemeester-opvoeder enkel in een internaat.

  In een bepaald ambt kunnen soms meerdere betrekkingen worden opgericht: een betrekking is een concrete werkgelegenheid in een bepaald ambt. Zo kunnen er bv. in een basisschool vele betrekkingen voorkomen binnen hetzelfde ambt van onderwijzer. Hoeveel betrekkingen er kunnen voorkomen in een school, een centrum of een internaat, hangt af van de beschikbare omkaderingsmiddelen.

  Voor vragen bij de verschillende soorten ambten kan je terecht bij de Dienst Personeel. (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Anciënniteiten
 • Anderstalige nieuwkomers

  Bij de Dienst Lerenden vind je informatie over het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers: regelgeving, tips voor de aanpak, suggesties voor de organisatie van OKAN-klassen en nog veel meer. 

 • Arbeiderspersoneel

  In het Paritair Comité 152 en het Paritair Subcomité 152.01 voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap worden collectieve arbeidsovereenkomsten (cao) gesloten met betrekking tot de verloning en arbeidsvoorwaarden van het arbeiderspersoneel.

  Verdere informatie hierover vind je onder het thema Contractuele personeelsleden. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Arbeidsovereenkomst

  Voor vragen in verband met arbeidsovereenkomsten kan je terecht bij de Dienst Personeel. (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen)

 • Arbeidsreglement

  De arbeidsverhouding tussen het personeelslid en de werkgever evenals de rechten en plichten van beide partijen zijn vastgelegd in het Algemeen reglement en in het Arbeidsreglement; deze vormen een aanvulling bij de arbeidsovereenkomst (het contract) en de wettelijke bepalingen.

  Voor alle vrije gesubsidieerde katholieke scholen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs geldt een gemeenschappelijk Algemeen reglement; daarnaast is er een Algemeen regle-ment voor alle internaten van het katholiek onderwijs, en een derde voor alle katholieke centra voor Volwassenenonderwijs. Het arbeidsreglement daarentegen kan verschillen van instelling tot instelling, afhankelijk van de invulling die eraan gegeven wordt in het eigen LOC of in de eigen ondernemings-raad. 

  Meer informatie hierover vind je onder het thema Algemeen reglement en arbeidsreglement. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Auteursrecht

  Repertorium der vergoedingen ten laste van de scholen voor het auteursrecht en de naburige rechten.

  Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Bestuur & organisatie.

 • Autisme

  Elke leerling met autisme is uniek, met eigen talenten en mogelijkheden en eigen zorgvragen. Wanneer we hen begeleiden moeten we verder kijken dan hun gedrag of reacties. Want hoe verschillend ze ook zijn, autisme zit binnenin, het gaat over anders denken, over een andere informatieverwerking. Leerlingen met autisme begeleiden betekent dat we hen leren begrijpen, hun specifieke onderwijsbehoeften leren zien en hierop reageren.

B

 • Basisaanbod

  Type 1 en 8 worden samengevoegd in type basisaanbod. De som is meer dan de delen.

  Snel naar: Basisaanbod | 
 • Basisvorming voor pedagogisch begeleiders

  Het ondersteunen en vormen van pedagogisch begeleiders die de missie van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen helpen realiseren.

  Deelnemers aan de basisvorming kunnen na aanmelden op www.katholiekonderwijs.vlaanderen de documenten raadplegen.

  Na het aanmelden zie je rechts bij ‘Mijn vergaderingen’ een mapje ‘basisvorming’.

 • BaSO
 • Bediendepersoneel

  In het Paritair Comité 225 en het Paritair Subcomité 225.01 Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap worden collectieve ar-beidsovereenkomsten (cao) gesloten met betrekking tot de verloning en arbeidsvoorwaarden van het bediendepersoneel.

  Verdere informatie hierover vind je onder het thema Contractuele personeelsleden. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Begeleidingsplan

  Vanuit de dienst Identiteit & kwaliteit organiseren we Vlaanderenbreed overleg met pedagogisch begeleiders uit de verschillende regio’s en diensten om het kwaliteitsbeleid van instellingen te ondersteunen, op basis van eenzelfde visie. In de verschillende kwaliteitsgroepen ontwikkelen we strategieën en tools ter ondersteuning van de kwaliteitsontwikkeling van onze instellingen.

 • Begrafenisvergoeding

  Zie het thema Bezoldiging en vergoedingen.

  Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Begroting

  Wat zijn de controlemaatregelen inzake het werkingsbudget? Welk mechanisme voor het toekennen van werkingstoelagen werd ingevoerd? Hoe wordt de naleving van de regelgeving gecontroleerd? Die regelgeving vind je hier.

  Hoe groot is het werkingsbudget voor het lopend schooljaar? Hoe kan ik het werkingsbudget begroten? Voor het gewoon basisonderwijs is hiervoor een rekenblad ontwikkeld. Voor het buitengewoon basisonderwijs zijn er samenvattende tabellen met bedragen per leerling.

  Voor vragen in verband met werkingsbudgetten en de begroting kan je terecht bij de Dienst Bestuur & organisatie (trui.vermeersch@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Beheerder (internaat)

  In een internaat ligt de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding bij de beheerder. Hij bekleedt een bevorderingsambt, en staat daarmee op dezelfde hoogte als de directeur van een school of een centrum voor volwassenenonderwijs.

  Verdere informatie hierover vind je onder de thema’s Ambten, Tijdelijke aanstelling en Vaste benoeming. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Bekwaamheidsbewijzen

  Een gesubsidieerd personeelslid moet een vereist, een voldoende geacht of ten minste een “ander” bekwaamheidsbewijs bezitten: enkel dan zal het salaristoelagen ontvangen van de overheid, en enkel op die voorwaarde kan het worden aangesteld door het bestuur.

  Over welke bekwaamheidsbewijzen het gaat, is door de overheid wettelijk vastgelegd, en kan je raadplegen via de website http://www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen.

  Voor alle toelichtingen daarbij kan je terecht bij de Dienst Personeel. (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen)

 • Belgisch Staatsblad

  Hier vind je uittreksels uit het Belgisch Staatsblad onder meer met betrekking tot wetten, decreten en besluiten die relevant zijn voor onderwijs.

 • Bemiddeling

  Zowel vanuit menselijk oogpunt, als vanuit het rendement van de organisatie gezien, is het veel beter om een conflictsituatie in een vroeg stadium aan te pakken. Zeker in het onderwijs, waar samenwerking centraal staat en onderling vertrouwen een onmisbaar fundament is, vormt bemiddeling een waardevol instrument om spanningen en conflicten naar gezamenlijk gedragen afspraken te leiden.

  Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Bestuur & organisatie.

  Snel naar: Onderwijsbemidddeling | 
 • Benoeming
 • Bestuur & organisatie

  De Dienst Bestuur & organisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt de besturen en de directieteams van het katholiek onderwijs in hun rol als sociale onderwijsondernemer. Die ondersteuning heeft betrekking op zes hoofdthema's.

 • Bestuur als rechtspersoon

  De Dienst Bestuur & organisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt de besturen en de directieteams van het katholiek onderwijs in hun rol als sociale onderwijsondernemer. Die ondersteuning heeft betrekking op zes hoofdthema's.

 • Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting (BOS)
 • Bestuurs- en overlegstructuur

  In de bestuurs- en overlegstructuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen streven we naar maximale transparantie en efficiëntie. Via de besluit- en overleg-structuur worden overleg en inzichten uit het werkveld en uit Vlaanderenbrede expertise- en beleidsvorming op elkaar betrokken.

 • Bezinning voor onderwijsmensen in de Abdij van Averbode

  Inzet en bezinning hebben elkaar nodig. Ze verhouden zich tot elkaar zoals gist en deeg. Bezinning is de gist. Een 'Bezinning voor onderwijsmensen' dringt binnen tot in de diepste vezels van je onderwijsleven en geeft er een toegevoegde adem aan. Het is multi-dimensionale nascholing van de bovenste plank!

  De Dienst Identiteit & kwaliteit wilt katholieke scholen in hun identiteitsontwikkeling en hun kwaliteitsontwikkeling ondersteunen. 

 • Bezoldiging en vergoedingen

  Naast z’n salaris heeft een personeelslid ook recht op vakantiegeld, eindejaarstoelage en eventueel verplaatsingsvergoedingen.

  Voor meer informatie hierover kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Bijklussen
  Snel naar: Bijklussen | 
 • Bijzondere pedagogische taken (BPT)

  In het secundair onderwijs kan een leraar niet enkel worden belast met contacturen (lesuren), maar ook met “uren die geen lesuren zijn”, d.w.z. opdrachten die eveneens in aanmerking worden genomen als onderdeel van zijn statutaire betrekking, en waarvoor hij dan ook wordt bezoldigd. De bekendste vorm van “uren die geen lesuren zijn”, zijn de Bijzondere Pedagogische taken (BPT). Daarnaast zijn er in het gewoon so ook de uren voor Interne Pedagogische Begeleiding (IPB), klassenraad, klassendirectie, inhaallessen, nascholing en seminaries.

  Meer informatie hierover vind je onder de thema’s Omkadering, Bekwaamheidsbewijzen en Prestatieregeling. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

  Ook in het basisonderwijs kunnen lestijden of uren worden aangewend voor bijzondere pedagogische taken, om welbepaalde schoolgebonden coördinatieopdrachten toe te kennen aan leden van het onderwijzend personeel of aan kinderverzorgers (of in het buitengewoon basisonderwijs: leden van het paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel). Meer informatie daarover vind je in BaO/2005/09, punt 6  (gewoon basisonderwijs) of BaO/2005/10, punt 7  (buitengewoon basisonderwijs).

  Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Bladmuziek

  De mededeling 'Het gebruik van bladmuziek voor onderwijsdoeleinden' (13-09-2017) licht toe welke houding scholen kunnen aannemen t.a.v. de overeenkomst die SEMU voorlegt inzake het kopiëren van bladmuziek.

  Snel naar: Auteursrecht | 
 • Boekhoudkundige verplichtingen van vzw’s

  Alle schoolbesturen moeten aan bepaalde boekhoudkundige verplichtingen voldoen.

  Grote en zeer grote vzw’s moeten hun jaarrekening binnen 30 kalenderdagen na goedkeuring door de algemene vergadering bij de Nationale Bank van België (NBB) neerleggen. In samenwerking met de rekendienst van bisdom Hasselt stelt ABKO een digitaal modelformulier (XLS-formaat) ter beschikking dat hiervoor gebruikt kan worden. 

 • Bosklassen

  Interesse in een openluchtklas in België, Nederland, Frankrijk of Zwitserland?

  Al meer dan 50 jaar bieden wij logistieke en pedagogische ondersteuning bij het organiseren van openluchtklassen, zowel in het binnen- als in het buitenland.
  Openluchtklassen zijn door de overheid erkend als schoolactiviteit. Het katholiek onderwijs richtte daarom de vereniging "Openluchtklassen vzw" op. Deze vereniging, kortweg VOK genoemd, is dus dé dienst voor de organisatie van een openluchtklas in België, Nederland, Frankrijk of Zwitserland voor jouw school.

  www.vok.be

  Snel naar: Openluchtklassen | 
 • Brandveiligheid

  Hieronder vindt u de link betreffende brandveiligheid.

  Snel naar: Dossier brandveiligheid | 
 • Buitenschoolse kinderopvang

  Bij de Dienst Lerenden vind je informatie over buitenschoolse kinderopvang.

C

 • Campus

  Met campus wordt bedoeld: scholen die behoren tot eenzelfde schoolbestuur en waarvan één of meer-dere vestigingsplaatsen gelegen zijn binnen eenzelfde of aaneensluitende kadastrale percelen, of gescheiden zijn door hetzij maximaal twee kadastrale percelen hetzij door een weg.

  Voor verdere informatie: zie het thema Herstructureringen. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Charter goed bestuur

  Besturen die zich aansluiten bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen engageren zich om zich bij het besturen van hun (hoge)scholen, centra en internaten te laten leiden door de principes die in een charter van goed bestuur zijn opgenomen.

 • CLB

  Het decreet leerlingenbegeleiding verplicht scholen om vanaf 1 september 2020 samenwerkingsafspraken te maken met een CLB. Nieuw is dat de school daartoe het initiatief neemt. 

  Snel naar: CLB | 
 • CLIL

  CLIL verwijst naar de internationale afkorting Content and Language Integrated Learning.

 • Clusteren

  Voor de spreiding van de opdracht van een deeltijds personeelslid: ga naar het thema Prestatieregeling.

  Voor de omzetting van niet-ingevulde vervangingen in het basis- en secundair onderwijs: ga naar het thema Omkadering.

 • CODIS

  Het Contactcomité van de Directies van het Secundair Onderwijs, CODIS, was een adviesorgaan ten aanzien van het Bureau VVKSO. 23 directies gaven advies bij thema’s van algemeen onderwijsbeleid. Het vervulde tevens een scharnierfunctie tussen het Verbond en alle directies. 

  Sinds 1 augustus 2015, met de interne herstructurering en naamsverandering naar Katholiek Onderwijs Vlaanderen, heeft de Directiecommissie Secundair deze rol overgenomen.

 • Communicatie

  We zorgen voor een effectieve en eigentijdse communicatiestrategie die zichtbaar bijdraagt aan de opinievorming over onderwijs en opvoeding en die efficiënt onze relevante doelgroepen informeert.

  Deze website maakt deel uit van onze communicatie, samen met een wekelijkse nieuwsbrief voor leidinggevenden, perscontacten en standpunten.

 • Competentieontwikkeling

  Pedagogisch begeleiders competentieontwikkeling ondersteunen de realisatie van het M-decreet. Volgens dit decreet hebben zij vier opdrachten:

  • Ondersteunen buo type basisaanbod
  • Ondersteunen buo programmatie type 9
  • Ondersteunen buo verbreding en verdieping ASS
  • Uitbouw professionaliseringstraject gewoon basis- en secundair onderwijs rond leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

  Sinds de invoering van het ondersteuningsmodel op 1 september 2017 hebben de PBC een opdracht in de ondersteuningsnetwerken.

 • Computationeel denken

  Deze themasite biedt basis- en secundaire scholen achtergrondinformatie, praktijkvoorbeelden en instrumenten voor leraars om bij leerlingen de basisprincipes van computationeel denken en programmeren te ontwikkelen. 
  In samenwerking met Katholieke Universiteit LeuvenUniversiteit HasseltUniversiteit Gent.

 • Conceptnota BOS

  De conceptnota 'Naar een bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting in het basis- en secundair onderwijs' werd op 8 januari 2015 goedgekeurd door de raad van bestuur van de vzw VSKO.  Op 15 september 2016 werd hierbij een ontwerp-advies van de VlOR geformuleerd.

 • Congres Eigentijds tegendraads - 2 juni 2016

  2 juni 2016 Leuven - Congres Katholiek Onderwijs voor bestuurders en leidinggevenden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

  Thema’s:

  Voor meer informatie (programma, sfeerbeelden en de teksten van de congresmap), ga je naar nascholing.be.

  Snel naar: Zie ook: Sfeerbeelden | 
 • Congres Genereus ambitieus - 22 januari 2019

  Alle informatie over ons congres Genereus ambitieus van 22 januari 2019 in Antwerpen vind je op onze congrespagina.

 • Contract (personeel)

  Met elk personeelslid sluit het bestuur een arbeidsovereenkomst (contract) af: zowel met de gesubsidieerde als met de contractuele personeelsleden. Voor de gesubsidieerden vindt u onze modellen van arbeidsovereenkomst onder de thema’s Tijdelijke aanstelling en Vaste benoeming. Voor de contractuelen vindt u ze onder het thema Contractuele personeelsleden. Voor verdere informatie kunt u terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Contractenoverdracht BOS

  De nota 'BOS & Contractenoverdracht' is een kijkwijzer voor de overdracht van contracten in het kader van een fusie van besturen.

 • Contractuele personeelsleden
  • PC 152: Paritair comité voor het arbeiderspersoneel van de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs
  • PC 225: Paritair comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs

  Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel. (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen)

  Snel naar: Archief PC 152 | Archief PC 225 | 
 • Controlelijst informatie-uitwisseling BOS

  De 'controlelijst informatie-uitwisseling' dient ter inspiratie voor besturen die het BOS-proces lopen. Hij is niet exhaustief en hoeft uiteraard ook niet volledig gevolgd te worden. Het zijn de besturen die bepalen welke informatie zij wensen te inventariseren.

 • Coördinerend directeur

  In een scholengemeenschap voor secundair onderwijs kan een directeur worden belast met het mandaat van coördinerend directeur, verantwoordelijk voor het geheel van de scholengemeenschap. Daarvoor kan hij al dan niet worden vrijgesteld van zijn opdracht op school. Meer informatie hierover vind je onder het thema Ambten > in het gewoon secundair onderwijs. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel. 

  In het basisonderwijs bestaat het mandaat van coördinerend directeur niet, maar wel kan de ‘directeur-coördinatie scholengemeenschap’ al dan niet vrijgesteld worden. Meer informatie daarover vind je in BaO/2005/12, punt 1 en PERS/2005/10 (ps), punt 6.

  Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Coronavirus

  We informeren je over de richtlijnen rond het coronavirus voor scholen vanuit de overheid.

 • Curriculum & vorming

  De Dienst Curriculum & vorming zorgt vanuit een gedeelde visie op leren en onderwijzen, vorming en opleiding, voor visieontwikkeling, dienstverlening, netwerking, begeleiding en professionalisering aangaande onderwijsmethodiek, (ortho)didactiek en (ped)agogiek, curriculum en studieaanbod, doorlopende leerlijnen, overleg en afstemming met de samenleving, taalbegeleiding en andere aanverwante thema’s.

 • CVA-opleiding

  Als dienst Identiteit & kwaliteit begeleiden we scholen en leraren in hun professionalisering. 

  Daardoor bevestigen we de leraar als getalenteerd professional met persoonlijkheid en passie voor zijn vak. We versterken leidinggevenden binnen scholen en schoolbesturen. We ondersteunen de pedagogisch begeleiders en de netgebonden begeleiding van scholen.

  Voor vragen kan je terecht bij onze medewerkers.

D

 • Databeheer

  Voor vragen over databeheer (inclusief informatieveiligheid) kan je terecht bij de Dienst Bestuur & organisatie.

 • Datagebruik

  De Dienst Identiteit & kwaliteit wilt katholieke scholen in hun identiteitsontwikkeling en hun kwaliteitsontwikkeling ondersteunen. 

  Voor vragen kan je terecht bij onze medewerkers.

 • DBFM

  Om aan de grote noden voor schoolinfrastructuur tegemoet te komen werkt de Vlaamse overheid samen met private partners. Dat is belangrijk gelet op de historische achterstand en de lange wachtlijsten voor scholenbouw.

 • Deliberatie
 • Dienstanciënniteit

  Welke rechten een gesubsidieerd personeelslid kan genieten, hangt af van de anciënniteit die het heeft bereikt. Die anciënniteit wordt berekend op basis van de gesubsidieerde diensten die het heeft geleverd, vandaar dat men ook spreekt van dienstanciënniteit.
  Hoe die anciënniteit wordt berekend en hoeveel er moet bereikt zijn, hangt af van het recht dat het personeelslid hoopt te genieten. Zo onderscheidt men anciënniteit met het oog op tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur (TADD), of voor vaste benoeming, of voor terbeschikkingstelling en reaffectatie, of voor “vrij zijn van reaffectatie”, of  voor bezoldigd ziekteverlof (“sociale anciënniteit”) enzovoort.

  Meer informatie hierover vind je onder het thema Anciënniteiten. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Dienstonderbrekingen

  Voor gesubsidieerde personeelsleden bestaat er een wijd gamma aan verloven en dienstonderbrekingen. Op sommige kunnen ze een recht laten gelden; andere kunnen hen door het bestuur worden toegestaan bij wijze van gunst. Maar voor elke dienston-derbreking zijn in de wetgeving bindende voorwaarden en modaliteiten vastgelegd.

  Meer informatie hierover vind je onder het thema Verloven en andere dienstonderbrekingen. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Dienstverplaatsing

  Onder ‘dienstverplaatsingen’ worden verstaan: alle verplaatsingen die een personeelslid in opdracht of ten dienste van zijn schoolbestuur maakt, met uitzondering van de verplaatsingen die  als woon-werkverkeer moeten worden gekwalificeerd. Wanneer het personeelslid voor dienstverplaatsingen gebruikmaakt van de eigen wagen of van het openbaar vervoer, heeft hij/zij recht op een onkosten-vergoeding. Bij gebruik van de fiets heeft het daarop slechts in enkele specifieke gevallen recht.

  Meer informatie hierover vind je onder het thema Vervoer. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Directeur

  Elke school en elk centrum voor volwassenenonderwijs heeft recht op één betrekking van directeur (bevorderingsambt in het bestuurs- en onderwijzend personeel). Namens het school- of centrumbestuur is hij belast met de dagelijkse leiding van de instelling. In een internaat berust die leiding bij de beheerder.

  Meer informatie hierover vind je onder de thema’s Ambten, Tijdelijke aanstelling en Vaste benoeming. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Directeur-coördinatie scholengemeenschap

  In het basisonderwijs bestaat het mandaat van coördinerend directeur niet, maar wel kan de ‘directeur-coördinatie scholengemeenschap’ al dan niet vrijgesteld worden.

  Meer informatie daarover vind je in BaO/2005/12, punt 1 en PERS/2005/10 (ps), punt 6.

  Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Directiecommissies en adviesraden leerplichtonderwijs

  In de bestuurs- en overlegstructuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen streven we naar maximale transparantie en efficiëntie. Via de besluit- en overleg-structuur worden overleg en inzichten uit het werkveld en uit Vlaanderenbrede expertise- en beleidsvorming op elkaar betrokken.

  De transparante overlegstructuur start bij de directiecommissies die advies geven aan de adviesraad van het niveau om finaal raad te geven aan de raad van bestuur. Dit traject in deze volgorde zorgt ervoor dat de raad van bestuur tot beslissingen kan komen die door de leden gedragen zijn.

 • Doelenzoeker basisonderwijs

  Deze is terug te vinden op de website van curriculum basisonderwijs

 • DOKO

  vzw DOKO fungeert als aankoopcentrale en biedt aan haar leden raamovereenkomsten aan met betrekking tot leveringen of diensten. Heel concreet betekent dit dat de leden zelf geen aparte plaatsingsprocedure meer moeten doorlopen om in overeenstemming te zijn met de wetgeving overheidsopdrachten. Vzw DOKO neemt dit zoveel als mogelijk van hen over. Leden kunnen op die manier eenvoudig goederen en diensten aankopen op basis van de raamovereenkomsten afgesloten door DOKO.

  Meer informatie vind je op de website van DOKO.

 • Draaiboek BOS

  Het 'BOS-draaiboek' biedt aan besturen een leidraad/houvast die zij kunnen volgen doorheen het hele BOS-proces.

 • Duaal leren
 • Dubbele boekhouding

  Alle schoolbesturen moeten aan bepaalde boekhoudkundige verplichtingen voldoen.

  Grote en zeer grote vzw’s moeten hun jaarrekening binnen 30 kalenderdagen na goedkeuring door de algemene vergadering bij de Nationale Bank van België (NBB) neerleggen. In samenwerking met de rekendienst van bisdom Hasselt stelt ABKO een digitaal modelformulier (XLS-formaat) ter beschikking dat hiervoor gebruikt kan worden.

  Voor vragen in verband met de jaarrekening kan je terecht bij de Dienst Bestuur & organisatie (trui.vermeersch@katholiekonderwijs.vlaanderen).

  Snel naar: Vragendatabank | 
 • Levensbeschouwelijke diversiteit

  De Dienst Identiteit & kwaliteit wilt katholieke scholen in hun identiteitsontwikkeling en hun kwaliteitsontwikkeling ondersteunen. 

  Zij hopen scholen en leraren hierbij te inspireren en te stimuleren en de door hen ontwikkelde visies en initiatieven tot synthese te brengen.

  Voor vragen kan je terecht bij onze medewerkers.

E

 • E-gids: Gids voor besturen

  Deze elektronische of digitale gids voor besturen is een aanvulling bij het boek Gids voor besturen.

  De vijf hoofdstukken uit het boek vormen ook de structuur van deze digitale gids:

  1. Onderwijs en opvoeding staan centraal - onderwijs
  2. Het bestuur behoort tot het katholiek onderwijs - katholiek onderwijs
  3. Het bestuur bepaalt het beleid - beleid
  4. Het bestuur kiest organisatievormen en werkwijzen - werking en organisatie
  5. Het bestuur stelt zich verantwoordelijk - verantwoordelijkheid

  Voor vragen kan je terecht bij de dienst Bestuur & organisatie.

 • Educaties

  Vakoverschrijdende thema's zoals burgerzin, duurzame ontwikkeling, gezondheidsbeleid, erfgoededucatie en relationele en seksuele vorming.

  Snel naar: Educaties | 
 • Einde aanstelling

  De aanstelling of benoeming van een gesubsidieerd personeelslid kan worden beëindigd door een ont-slag dat ofwel van het personeelslid uitgaat ofwel van het bestuur. Een “ontslag in onderling akkoord” kent het decreet Rechtspositie niet voor de gesubsidieerde personeelsleden.

  Daarnaast kunnen bepaalde gebeurtenissen volgens het decreet Rechtspositie automatisch een einde stellen aan een aanstelling of de benoeming. In dat geval gaat het niet om een ontslag, maar om een beëindiging van rechtswege.

  Meer informatie hierover vind je onder het thema Ontslag en einde aanstelling. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Eindejaarstoelage

  Zowel gesubsidieerde als contractuele personeelsleden hebben recht op een eindejaarstoelage.

  Meer informatie hierover vind je onder het thema Bezoldiging en vergoedingen. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Engagementsverklaring

  Samen werken aan katholieke dialoogscholen vraagt het engagement van ieder die bij dat onderwijs betrokken is: leerlingen en ouders, leraren en andere personeelsleden, leidinggevenden in onderwijs en bestuurders. Tegelijk heeft de school en wie er leert en werkt, verwachtingen ten aanzien van de lokale gemeenschap, de Kerk en de samenleving.

  Snel naar: Engagementsverklaring | 
 • Erasmus+

  Het Erasmus+ programma heeft drie sleutelacties: individuele leermobiliteit, samenwerking voor innovatie en goede praktijken en steun voor beleidshervorming.

  Als Dienst Identiteit & kwaliteit willen wij katholieke scholen in hun identiteitsontwikkeling en hun kwaliteitsontwikkeling ondersteunen. Voor vragen kan je terecht bij onze medewerkers.

  Snel naar: Erasmus+ | 
 • Erfpacht

  De wetgeving inzake erfpacht gaat terug tot 1824. Hierin wordt het recht van erfpacht omschreven als een zakelijk recht om het volle genot te hebben van een aan een ander toebehorend onroerend goed, onder de verplichting om aan de verpachter een jaarlijkse vergoeding te betalen.

  Voor vragen over erfpacht kan je terecht bij de dienst Bestuur & organisatie.

  Snel naar: Zie ook: Zakelijk recht | 
 • Evaluatie & loopbaanbegeleiding

  Door middel van functiebeschrijvingen, functioneringsgesprekken en evaluatie is het mogelijk personeelsleden goed te begeleiden gedurende hun loopbaan.

  Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel. (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen)

 • Evaluatie en studiebekrachtiging

  Bij de Dienst Lerenden vind je informatie over evaluatie en studiebekrachting.

  Evalueren is observeren en vaststellingen doen. Tijdens een gesprek in de klas, bij groepswerk, tijdens leeractiviteiten waarbij de leerling zich bewust of onbewust bijstuurt, kortom tijdens het hele leerproces wordt voortdurend geëvalueerd. Elke interactie tussen leerling en leraar, tussen leerlingen onderling die plaatsgrijpt om het leren van de leerling te bevorderen is gebaseerd op een evaluatie van een waarneming, een proces of een product. Elk evaluatiebeleid omvat drie aspecten met eigen doelen: evalueren (observeren en/of vaststellingen doen), rapporteren (feedback geven) en delibereren (toekomstgericht attesteren en adviseren).

 • Evaluatiebetwisting
 • Evaluatiebox basisonderwijs

  De evaluatiebox verzamelt evaluatie-instrumenten voor de basisschool om breed te evalueren. Deze box is voortdurend in ontwikkeling. Elk jaar kan je meer evaluatie-instrumenten raadplegen. In de evaluatiebox zijn ook gevalideerde, leergebiedgebonden toetsen opgenomen.

F

 • Financieel beheer
 • financiële controle jaarrekening

  Bij AgODi kan een tegemoetkoming worden aangevraagd in de kosten van de financiële controle van de jaarrekening. De tegemoetkoming in de kosten van de controle van de jaarrekening van 2016 moet vóór 31 maart 2018 worden aangevraagd. De aanvraag kan elektronisch of op papier worden aangevraagd. Het adres en het e-mailadres voor de aanvraag zijn op het aanvraagformulier vermeld. Bij de aanvraag moeten ook de facturen en het bewijs dat de NBB heeft afgeleverd naar aanleiding van de neerlegging van de jaarrekening van 2016 worden toegevoegd.

  Snel naar: Dubbele boekhouding | 
 • Financiën BOS

  De nota 'Bos & Financiën' gaat dieper in op de financiële en boekhoudkundige aspecten van een proces van bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting.

 • Fiscale fiches

  Alle schoolbesturen zijn verplicht hun gegevens met betrekking tot de loonfiches 281 en de samenvattende opgaven 325 elektronisch indienen.

  Voor vragen ivm fiscale fiches kan je terecht bij de Dienst Bestuur & organisatie.

  Snel naar: Zie ook: Belcotax on web | 
 • Flexibele trajecten
 • Functiebeschrijving en functioneringsgesprekken

  Het werken met een functiebeschrijving en het voeren van functioneringsgesprekken hangt samen met een cultuur van betrokkenheid en participatie van de personeelsleden. De functioneringsgesprekken zijn een belangrijke communicatielijn tussen personeelslid en directie, en zijn daarom cruciaal. De evaluatie is het sluitstuk van de professionalisering: personeelsleden die hun werk goed doen, zullen daarin bevestigd worden. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal de evaluatie tot een “onvoldoende” leiden. 

  Meer informatie hierover vind je onder het thema Evaluatie en loopbaanbegeleiding. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Fusie

  Fusie is de samenvoeging van twee of meer onderwijsinstellingen, waaruit een kleiner aantal instellingen ontstaat.

  Meer informatie hierover vind je onder het thema Herstructurering. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Fusie(procedures) van vzw's juridisch bekeken

  Je kunt fuseren via drie mogelijke juridische procedures. Welke stappen houden de verschillende procedures in? Wanneer kies je best voor de ene of de andere? Welke kosten brengen ze met zich mee?

G

 • GDPR

  General Data Protection Regulation (GDPR) ofwel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt op 25 mei 2018 van toepassing. Meer informatie over de implicaties daarvan op het privacybeleid van je school, centrum of internaat vind je op www.privacyopschool.be.

 • Gelijke onderwijskansen (GOK)

  De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs. 

  Gelijke onderwijskansen heeft als doelstelling een geïntegreerd beleid dat alle leerlingen optimale kansen biedt om te leren en zich te ontwikkelen en uitsluiting, sociale scheiding en discriminatie tegengaat en daarom specifiek aandacht heeft voor leerlingen uit kansarme milieus.

  Snel naar: Gelijke onderwijskansen | 
 • Globale puntenenveloppe

  Elke school voor secundair onderwijs genereert niet enkel uren-leraar (gewoon so) of lesuren (buso), maar ook een aantal punten. Deze punten worden echter toegekend aan de scholengemeenschap als geheel. Ook al wordt de omvang van de globale puntenenveloppe berekend met parameters waarin de vroegere normen voor de verschillende ambten (adjunct-directeur, technisch adviseur, ondersteunend personeel …) nog duidelijk herkenbaar zijn, toch zijn deze punten “ongekleurd” en kunnen ze voor (haast) alle ambten worden aangewend.

  Meer informatie hierover vind je onder het thema Omkadering >  gewoon so of > buso.

  Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Geldelijke anciënniteit

  Zie het thema Bezoldiging en vergoedingen.

  Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

H

 • HBO5
  Snel naar: Verpleegkunde | 
 • Herstelgericht werken
 • Herverdeling lestijden

  In het gewoon en buitengewoon basisonderwijs kunnen lestijden worden herverdeeld binnen de school (dus van kleuter- naar  lager onderwijs of omgekeerd) of kunnen ze worden overgedragen naar een andere school voor basisonderwijs. De uren-kinderverzorging kunnen enkel worden overgedragen binnen het gewoon basisonderwijs, en de uren-paramedici enkel binnen het buitengewoon basisonderwijs.
  Meer informatie hierover vind je onder het thema Omkadering. Voor vragen kan je terecht de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Herstructurering
 • “Hetzelfde ambt”

  “Hetzelfde ambt” is een centraal begrip bij de verdeling van de betrekkingen onder de vastbenoemde personeelsleden en bij de reaffectatie.

  Aan welke criteria een betrekking moet voldoen om als “hetzelfde ambt” te gelden voor een vastbenoemd personeelslid, wordt toegelicht onder het thema Reaffectatie. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Huur

  De overheid wil het openstellen van schoolgebouwen en -infrastructuur aan sportverenigingen en dergelijke stimuleren. Ben je op zoek naar een modelhuurcontract? Wil je weten hoe je de huurprijs kan aanpassen aan het indexcijfer? Die informatie vind je hier.

I

 • ICT en mediaopvoeding in het leerplichtonderwijs

  ICT en mediaopvoeding zijn belangrijk voor hedendaags kwaliteitsvol onderwijs.

  Als we de leerlingen willen helpen om zichzelf te realiseren in de samenleving van vandaag en morgen, dan moeten we ze ook competent maken in het omgaan met media en informatie- en communicatietechnologie die hun leven alsmaar meer beheerst.

  De pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek onderwijs Vlaanderen ondersteunt scholen bij de implementatie hiervan.
 • ICT-coördinatie

  Scholen voor basis- of secundair onderwijs en centra voor volwassenenonderwijs genereren als omkaderingsmiddelen o.a. punten voor ICT-coördinatie.

  Meer informatie hierover vind je onder het thema Omkadering. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • ICT-DIA

  Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft ICT-DIA 1 en ICT-DIA 2 ontwikkeld. Dat zijn onlinetoepassin-gen om de ICT-vaardigheden van de jongeren van de eerste graad van het secundair onderwijs in kaart te brengen. Met ICT-DIA 1 kun je de beginsituatie bij de instroom in de eerste graad in kaart brengen. ICT-DIA 2 is het ideale middel om de, in de loop van de eerste graad, bereikte vorderin-gen op gebied van ICT te achterhalen.

 • Identiteit & kwaliteit

  Als Dienst Identiteit & kwaliteit willen wij katholieke scholen in hun identiteitsontwikkeling en hun kwaliteitsontwikkeling ondersteunen. Wij hopen scholen en leraren hierbij te inspireren en te stimuleren en de door hen ontwikkelde visies en initiatieven tot synthese te brengen.

  We versterken scholen in hun autonomie en helpen hen om een kwaliteitsbeleid te ontwikkelen en dat adequaat te verantwoorden tegenover de maatschappij.  We zoeken Vlaamse en internationale partners om de kwaliteit van scholen te verruimen en te verdiepen

  We begeleiden scholen en leraren in hun professionalisering. Daardoor bevestigen we de leraar als getalenteerd professional met persoonlijkheid en passie voor zijn vak. We versterken leidinggevenden binnen scholen en schoolbesturen. We  ondersteunen de pedagogisch begeleiders en de netgebonden begeleiding van scholen.

  We waarderen de maatschappelijke en levensbeschouwelijke pluraliteit. De ontmoeting en het gesprek met anderen is dan ook de basis voor identiteitsontwikkeling. De bevrijdende boodschap van het evangelie en rijkdom van de traditie zijn bronnen van hoop en betekenis voor de katholieke dialoogschool van nu en van morgen.

 • Identiteitsontwikkeling

  De Dienst Identiteit & kwaliteit wilt katholieke scholen in hun identiteitsontwikkeling en hun kwaliteitsontwikkeling ondersteunen. 

  Zij hopen scholen en leraren hierbij te inspireren en te stimuleren en de door hen ontwikkelde visies en initiatieven tot synthese te brengen.

  Voor vragen kan je terecht bij onze medewerkers.

  Snel naar: Identiteitsontwikkeling | 
 • IDP

  Alle informatie over de nieuwe evaluatiebox met daarin meer uitleg over de gevalideerde toetsen einde basisonderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen vind je op https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/evaluatiebox-basisonderwijs.

 • In dialoog

  'In dialoog' creëert voor leidinggevenden in ons onderwijs de ruimte om grondig geïnformeerd te reflecteren over belangrijke onderwijsitems. 

  'In dialoog' geeft – los van de soms vluchtige actualiteit - de kans op een verdiepende manier mee te denken over beleids- en bestuursmatige onderwerpen in de Vlaamse onderwijscontext. Als opiniërend tijdschrift is het in die zin een waardige opvolger van ons tijdschrift 'Forum' en van de niveaugebonden tijdschriften 'Breedbeeld' en 'School+visie'.

  Lees 'In dialoog'

 • Inclusie
  Snel naar: GON/ION | Zorgbeleid buo | 
 • Informatieveiligheid

  Schoolbesturen blijven de eindverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens en moeten aantonen dat ze conform de privacywetgeving handelen (verantwoordingsplicht). Daartoe wordt een aanspreekpunt informatieveiligheid aangesteld die het bestuur helpt om die verantwoordingsplicht na te leven.

  Met vragen over deze materie kan je terecht bij Dienst Bestuur & organisatie.

 • Infrastructuur

  Bij de Dienst Bestuur & organisatie kan je terecht met al je vragen over de materiële omgeving van jouw instelling(en).

   
 • Infrastructuurondersteuning

  Binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt de Dienst Bestuur & organisatie ondersteuning m.b.t. infrastructuuraangelegenheden.

   

 • Inschrijvingen

  De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs. 

  Het inschrijvingsbeleid van een school is enerzijds bepaald door de complexe regelgeving, maar is tegelijk ook ingebed in een ruimer pedagogisch beleid van de school. Meer informatie hierover vind je op de pagina inschrijvingen.

 • Inspirerend burgerschap

  Met inspirerend burgerschap in een katholieke dialoogschool hebben we geïnspireerde en inspirerende burgers voor ogen, die bijdragen aan een open, zinvolle, verdraagzame, duurzame samenleving. We streven ernaar dat leerlingen dit vanuit hun eigen inspiratie doen, waarbij ze zich laten inspireren door anderen. Tegelijk zijn ze zelf ook inspirerend: ze inspireren anderen om op hun manier bij te dragen aan de samenleving.  

  Snel naar: Inspirerend burgerschap | 
 • Instellingenzoeker
 • Intentieverklaring BOS

  Dit voorstel van tekst 'intentieverklaring'/'engagementsverklaring' of 'principeakkoord' omvat suggesties en voorbeelden die zinvol kunnen zijn voor besturen die het proces naar bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting lopen.

 • Interim

  Onder strikte voorwaarden kan de een gesubsidieerd personeelslid tijdens zijn dienstonderbreking worden vervangen, en ontvangt de interimaris salaristoelagen van de overheid. Voor het secundair onderwijs en het volwassenenonderwijs zijn de voorwaarden strenger dan voor het basisonderwijs en de internaten.

  Meer informatie hierover vind je onder het thema Vervangingen. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Internaten

  Welkom op onze doelgroepenpagina van internaten. Je vindt hier alle informatie die nuttig kan zijn bij het uitbouwen van een eigentijds internaatbeleid, zowel op het vlak van personeel als op administratief-juridisch en op pedagogisch vlak.

  Vind je niet de ondersteuning die je zoekt, aarzel niet en neem contact met ons op.

 • Internationalisering

  Internationale cursussen, conferenties en studiebezoeken

  Onderwijs wordt tegenwoordig in een internationale context geplaatst. Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft een ruime expertise in het organiseren van internationale cursussen, conferenties en studiebezoeken.

  Contact Erasmus+: rik.vanderhauwaert@katholiekonderwijs.vlaanderen

 • Interne pedagogische begeleiding

  In het secundair onderwijs kan een leraar niet enkel worden belast met contacturen (lesuren), maar ook met “uren die geen lesuren zijn”, d.w.z. opdrachten die in aanmerking worden genomen als onderdeel van zijn statutaire betrekking, en waarvoor hij dan ook wordt bezoldigd. De bekendste vorm van “uren die geen lesuren zijn”, zijn de Bijzondere Pedagogische taken (BPT). Daarnaast kent het gewoon so ook uren voor Interne Pedagogische Begeleiding (IPB), klassenraad, klassendirectie, inhaallessen, nascholing en seminaries.

  Meer informatie hierover vind je onder de thema’s Omkadering, Bekwaamheidsbewijzen en Prestatieregeling. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

J

 • Jaarrekening

  Met welke vormvoorschriften moeten schoolbesturen rekening houden voor het indienen van hun jaarrekening bij de Nationale Bank indien ze het VSKO-model dubbele boekhouding gebruiken? Hiervoor is een Exceltoepassing ontwikkeld die te vinden is via deze webpagina. Er bestaat ook een document waarmee het gebruik van de Exceltoepassing wordt toegelicht.

  Snel naar: Dubbele boekhouding | 
 • Juridische aspecten fusie vzw's (BOS)

  Met het oog op de te verwachten schaalvergroting zullen meer en meer schoolbesturen de stap naar fusie zetten. De nota 'Fusie van vzw's: juridische aspecten' beschrijft twee mogelijke procedures (stappenplannen) die vzw's kunnen volgen.

K

 • Kadernota BOS

  De 'BOS-kadernota' biedt een leidraad om de bestuurlijke optimalisering via schaalvergroting in goede banen te leiden.

 • Kandidaatstelling

  Om recht te kunnen laten gelden op tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur in een wervingsambt, of om vast te worden benoemd in een wervingsambt, moet het personeelslid zich kandidaat stellen volgens de procedure die is vastgelegd door het decreet Rechtspositie.

  Meer informatie hierover vind je onder de thema’s Tijdelijke aanstelling en Vaste benoeming. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Katholieke dialoogschool

  Wat is de katholieke dialoogschool? Waar situeert deze zich in het identiteitsvierkant? Lees er alles over op de website van Thomas

 • Keuze van vzw (BOS)

  De aanvullende nota 'BOS & keuze vzw' beehandelt de factoren die kunnen meespelen in de keuze voor het behoud van de ene of de andere vzw.

 • Klachtenregeling

  Bij de Dienst Lerenden vind je informatie over de klachtenregeling

 • Klimaatmarsen

  Al enkele donderdagen op rij komen jongeren op straat voor het klimaat. De acties houden aan, vinden niet alleen meer in Brussel plaats, en het aantal leerlingen dat eraan deelneemt, stijgt. We krijgen dan ook regelmatig vragen van besturen en directies. Hoe kun je ermee omgaan?

  Snel naar: Klimaatmarsen | 
 • Klimaatscholen2050

  Klimaatscholen2050 is een project om de scholen te helpen hun energieverbruik terug te dringen en bij de plaatsing van zonnepanelen; vzw DOKO heeft als aankoopcentrale partners geselecteerd op wie de scholen beroep kunnen doen om hiervan werk te maken.

  Snel naar: Klimaatscholen2050 | 
 • Korte afwezigheid

  Basisscholen beschikken over een enveloppe voor de vervanging van korte afwezigheden.

  Meer informatie hierover vind je onder het thema Vervangingen. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Kwaliteitsontwikkeling

  De Dienst Identiteit & kwaliteit wilt katholieke scholen in hun identiteitsontwikkeling en hun kwaliteitsontwikkeling ondersteunen. 

  Zij hopen scholen en leraren hierbij te inspireren en te stimuleren en de door hen ontwikkelde visies en initiatieven tot synthese te brengen.

  Voor vragen kan je terecht bij onze medewerkers.

  Snel naar: Kwaliteitsontwikkeling | 

L

 • Langdurig afwezige directeur

  Onder strikte voorwaarden kan de betrekking van een voltijds vastbenoemde directeur door het schoolbestuur als vacant worden beschouwd wanneer hij drie volledige schooljaren een volledige dienstonderbreking heeft genomen. Daardoor kan ook de opvolger vast benoemd worden, terwijl ook de eerst benoemde directeur zijn statuut behoudt.

  Meer informatie hierover vind je onder het thema Vaste benoeming. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Leeftocht

  Leeftocht:

  • is een publicatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
  • is 'proviand' voor alle zoekende onderwijsmensen die hun job in het katholieke onderwijs ter harte nemen, en voor alle geïnteresseerden,
  • is een maandelijkse 'tochtgenoot' die stilstaat bij de spirit van het bewogen bezig zijn op school, met een open blik en in dialoog met de lezer,
  • 'ademt' de geest van zijn grote voorbeeld, Jezus van Nazaret, en put daarom uit de rijke verhalenschat van de joods-christelijke traditie,
  • bevat ernstige en ludieke elementen: een kunstwerk, een bespiegeling, een mijmering, een cartoon, een bezinning of gebed.
  • geeft impulsen aan de uitwerking van de katholieke dialoogschool.
  Snel naar: Leeftocht | Koen Lemmens | 
 • Leerlingenbegeleiding
  Snel naar: Zorgbeleid | 
 • Leerlingenvervoer

  Katholiek onderwijs Vlaanderen stelt een aantal modellen van busreglementen ter beschikking waarbij wij u willen helpen om klare afspraken te maken tussen de leerlingen, de ouders en de busbegeleiders i.v.m. het correct verloop van het leerlingenvervoer en ieders verantwoordelijkheid daarin. Goede afspraken kunnen problemen voorkomen en verminderen bovendien de aansprakelijkheidsrisico's van alle betrokkenen.

  Voor vragen kan je terecht bij de dienst Bestuur & organisatie.

 • Leerplan basisonderwijs
 • Leerplannen en lessentabellen SO
 • Leiderschapsontwikkeling

  Als dienst Identiteit & kwaliteit begeleiden we scholen en leraren in hun professionalisering. 

  Daardoor bevestigen we de leraar als getalenteerd professional met persoonlijkheid en passie voor zijn vak. We versterken leidinggevenden binnen scholen en schoolbesturen. We ondersteunen de pedagogisch begeleiders en de netgebonden begeleiding van scholen.

  Voor vragen kan je terecht bij onze medewerkers.

 • Lerarenopleiding

  Als dienst Identiteit & kwaliteit begeleiden we scholen en leraren in hun professionalisering. We willen de lerarenopleidingen en lerarenopleiders van Katholiek Onderwijs Vlaanderen versterken door de uitwisseling en synergie van kennis en expertise over het opleiden van leraren. 

  Lerarenopleidingen worden met gemeenschappelijke thema’s en uitdagingen geconfronteerd.

  Voor vragen kan je terecht bij onze medewerkers.

 • Lerarenplatform
  Snel naar: Lerarenplatform | 
 • Leren en werken
  Snel naar: Stages bao | Stages so | 
 • Lerenden

  De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenonderwijs. Naast de dagelijkse dienstverlening (front-office), wordt ook veel aandacht besteed aan de ondersteuning op het vlak van visieontwikkeling, beleidsontwikkeling en pedagogische begeleiding.

 • Lesbijwoning in een andere school

  Leerlingen van het secundair onderwijs kunnen onder bepaalde voorwaarden voor een deel van hun vorming les volgen in een andere school.

  Voor meer informatie hierover kan je terecht in onze mededelingen en ook bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Lestijdenpakket, lesurenpakket

  Zie het thema Omkadering.

  Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Lokaal onderhandelingscomité (LOC)

  Voor de goede werking van de school, het centrum of het internaat zijn betrokkenheid en inspraak van het personeel erg belangrijk. De meeste instellingen bieden die mogelijkheid via het lokaal onderhandelingscomité (LOC): de wetgever heeft de bevoegdheden daarvan specifiek afgestemd op de onderwijssituatie. Andere instellingen hebben een ondernemingsraad. Op niveau van de scholengemeenschap is het onderhandelingscomité van de scholengemeenschap actief (OCSG).

  Meer informatie hierover vind je onder het thema Overleg en inspraak. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel. (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen)

 • Loonschalen

  Zie het thema Bezoldiging en vergoedingen.

  Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Loopbaanonderbreking

  Uiterlijk op 1 september 2016 kon nog een gewone loopbaanonderbreking (LBO) of een onbeperkt gedeeltelijke LBO 50+ of 55+ aanvangen. Nu kan enkel nog een LBO voor ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatieve zorgen worden aangevat.

  Meer informatie hierover vind je onder het thema Verloven en andere dienstonderbrekingen. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

M

 • M-decreet
  Snel naar: Zorgbeleid | Zorgbeleid buo | 
 • Meesters-, vak en dienstpersoneel (MVD-personeel)

  De term Meesters-, vak- en dienstpersoneel wordt soms gebruikt om het arbeiderspersoneel aan te duiden, d.w.z. de contractuele personeelsleden die vallen onder Paritair Comité 152. 

  Meer informatie hierover vind je onder het thema Contractuele personeelsleden. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Memorandum 2019-2024

  In het Memorandum 2019-2024 formuleren onze verwachtingen naar de volgende Vlaamse Regering om genereus ambitieus onderwijs te kunnen blijven realiseren. Ons eisenpakket bestaat uit tien prioriteiten, waaraan verschillende acties gebonden zijn.

 • Missie, visie en kernwaarden

  Op deze pagina's vind je niet alleen een theoretisch kader rond ‘missie, visie en kernwaarden’, maar ook uitgewerkte voorbeelden, tips en zelfs een voorbeeld van stappenplan waar je zelf mee aan de slag kan. Ook wordt de link gelegd met de katholieke dialoogschool als fundamentele inspiratiebron voor de missie, visie en kernwaarden van katholiek onderwijs.

 • Modelstatuten
 • Modernisering SO

  Met het oog op de uitrol van de modernisering so op 1 september 2019 ligt de focus op dit moment op de eerste graad. Hieronder vind je een link naar de raamtekst eerste graad waarin we onze uitgangspunten en aanbevelingen voor een observerende en oriënterende eerste graad toelichten. Daarnaast vind je ook teksten die focussen op deelaspecten zoals programmatie, de basisopties in de eerste graad, STEM-technieken en STEM-wetenschappen, en differentiële doelen.

  Voor alle vragen in verband met de modernisering so kun je terecht op het e-mailadres moderniseringso@katholiekonderwijs.vlaanderen.

  Snel naar: Modernisering so | 
 • Mutatie en nieuwe affectatie

  Mits akkoord tussen het personeelslid en het schoolbestuur kan een vastbenoemd personeelslid worden geaffecteerd aan een andere instelling van hetzelfde bestuur, maar wel in hetzelfde ambt: in dit geval spreekt men van een nieuwe affectatie. Mits akkoord met het personeelslid kan zijn benoeming ook worden overgenomen door een ander bestuur, maar ook dan nog steeds binnen hetzelfde ambt. In dat geval gaat het om een mutatie.

  Voor alle vragen i.v.m. mutatie en nieuwe affectatie kan je terecht bij de Dienst Personeel. (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

N

 • Nascholing

  Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen voorziet, als deel van haar opdracht, in nascholingen ten dienste van het katholiek onderwijs. Indien een aanbod open staat voor niet-leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, staat dit vermeld bij de doelgroep. Op 1 mei is het aanbod voor het komende werkjaar ter beschikking.

  Modaliteiten, info en inschrijven is beschikbaar op http://www.nascholing.be

  Snel naar: Website nascholing | 
 • Nuttige ervaring

  De werkervaring die een personeelslid voorheen heeft opgebouwd als werknemer in de privésector of als zelfstandige, kan in bepaalde ambten (en voor de leraar: in bepaalde vakken) van het secundair onderwijs en van het volwassenenonderwijs in aanmerking worden genomen voor de geldelijke ancienniteit; soms kan ze kan ze een onderdeel van het bekwaamheidsbewijs vormen.

  Meer informatie hierover vind je onder de thema’s Bekwaamheidsbewijzen en Bezoldiging en vergoedingen. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

O

 • OKAN (onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers)

  Bij de Dienst Lerenden vind je informatie over het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers: regelgeving, tips voor de aanpak, suggesties voor de organisatie van OKAN-klassen en nog veel meer. 

 • Omkadering

  Om gesubsidieerd personeel aan te stellen krijgen de scholen, centra en internaten een aantal omkaderingsmiddelen toegekend: uren-leraar, lestijden, punten enz. Die middelen worden toegekend op basis van een aantal parameters zoals o.a. het aantal regelmatige leerlingen, cursisten of internen.

  Voor vragen bij de omkaderingsmiddelen kan je terecht bij de Dienst Personeel. (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen)

 • Omstandigheidsverlof

  Bij bepaalde familiale omstandigheden of staatsburgerlijke verplichtingen heeft een personeelslid recht op een of meer dagen omstandigheidsverlof.

  Meer informatie hierover vind je onder het thema Verloven en andere dienstonderbrekingen. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Ondersteunend personeel

  Het secundair onderwijs kan rekenen op de ambten van opvoeder en administratief medewerker, die samen de categorie van het ondersteunend personeel uitmaken.
   
  Meer informatie hierover vind je onder de thema’s Ambten en Omkadering. Voor vragen hierover kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Ondersteuningsmatrix Autisme-Revisie

  De ondersteuningsmatrix Autisme-Revisie (OM ASS-R) is een instrument dat op basis van 6 parameters jou samen met collega's laat reflecteren over de ondersteuningsnoden en onderwijsbehoeften van jouw leerlingen met autisme of een vermoeden van autisme, de klasgroep of het team. 

 • Ondersteuningsmodel

  Ter ondersteuning van onze scholen buitengewoon en gewoon onderwijs bieden we allerlei achtergrondinformatie over het ondersteuningsmodel o.a. nieuwsberichten, operationaliseringsdocumenten,  FAQ’s …

  Snel naar: Ondersteuningsmodel | 
 • Onderwijsbemiddeling

  Zowel vanuit menselijk oogpunt, als vanuit het rendement van de organisatie gezien, is het veel beter om een conflictsituatie in een vroeg stadium aan te pakken. Zeker in het onderwijs, waar samenwerking centraal staat en onderling vertrouwen een onmisbaar fundament is, vormt bemiddeling een waardevol instrument om spanningen en conflicten naar gezamenlijk gedragen afspraken te leiden.

  Voor vragen kan je terecht bij de dienst Bestuur & organisatie.

  Snel naar: Onderwijsbemiddeling | 
 • Onderwijsloopbaanbegeleiding

  De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs. 

  De school speelt een centrale rol bij het opvolgen en begeleiden van de schoolloopbanen van haar leerlingen. Onderwijsloopbaanbegeleiding is één van de begeleidingsdomeinen van de leerlingenbegeleiding, tegelijk nauw verweven met de studiebeoordeling en keert dan ook terug in de dagelijkse lespraktijk. Ze werkt toe naar een aantal gemeenschappelijke scharniermomenten zoals de overstap van kleuter- naar lager onderwijs, van basis naar secundair en van secundair naar hoger onderwijs.

 • Onderwijsorganisatie

  De Dienst Bestuur & organisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt de besturen en de directieteams van het katholiek onderwijs in hun rol als sociale onderwijsondernemer. 

 • Onderwijsplanning

  De Dienst Bestuur & organisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt de besturen en de directieteams van het katholiek onderwijs in hun rol als sociale onderwijsondernemer. 

  Wijzigingen aan het bestaande studieaanbod van het gewoon en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs (programmeren; rationaliseren) en wijzigingen aan de structuren van scholen en internaten (fuseren; herstructureren; overhevelen) zijn onderworpen aan een interne planningsprocedure en aan een externe planningsprocedure.

  Voor vragen kan je terecht bij Isabelle Dobbelaere of bij Patrick Deboutte.

  Snel naar: Onderwijsplanning | 
 • Onderwijstijd in het basisonderwijs

  Basisscholen vragen zich soms af hoeveel tijd zij aan de verschillende leergebieden moeten besteden.

  Ze vinden meer informatie via deze link: Aanwending van de onderwijstijd

 • Ontslag en einde aanstelling

  De aanstelling of benoeming van een gesubsidieerd personeelslid kan worden beëindigd door een ontslag dat ofwel uitgaat van het personeelslid ofwel uitgaat van het bestuur. Een “ontslag in onderling akkoord” kent het decreet Rechtspositie niet voor de gesubsidieerde personeelsleden.

  Daarnaast kunnen bepaalde gebeurtenissen volgens het decreet Rechtspositie automatisch een einde stellen aan de aanstelling of de benoeming. In dat geval gaat het niet om een ontslag, maar om een beëindiging van rechtswege.

  Voor vragen in verband met ontslag en einde aanstelling kan je terecht bij de Dienst Personeel. (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen)

 • Opdrachtsverklaring van het katholiek onderwijs in Vlaanderen

  De katholieke school is een onderwijs- en opvoedingsgemeenschap met duidelijke doelstellingen die zij omschrijft in een christelijk-gelovig opvoedings- of vormingsproject. Deze doelstellingen worden geconcretiseerd in een reglement voor haar personeelsleden en in een schoolreglement voor haar leerlingen en/of studenten. In een schoolwerkplan worden die doelstellingen regelmatig geactualiseerd.

  Lees meer ...

 • Openluchtklassen

  Interesse in een openluchtklas in België, Nederland, Frankrijk of Zwitserland?

  Al meer dan 50 jaar bieden wij logistieke en pedagogische ondersteuning bij het organiseren van openluchtklassen, zowel in het binnen- als in het buitenland.
  Openluchtklassen zijn door de overheid erkend als schoolactiviteit. Het katholiek onderwijs richtte daarom de vereniging "Openluchtklassen vzw" op. Deze vereniging, kortweg VOK genoemd, is dus dé dienst voor de organisatie van een openluchtklas in België, Nederland, Frankrijk of Zwitserland voor jouw school.

  www.vok.be

  Snel naar: Openluchtklassen | 
 • Opzeggingstermijn

  Wanneer de aanstelling van een personeelslid niet van rechtswege eindigt maar wordt beëindigd door een ontslag dat uitgaat van het personeelslid zelf of van het bestuur, moet er een zekere opzeggingstermijn in acht worden genomen.

  Meer informatie hierover vind je onder het thema Ontslag en einde aanstelling. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Orde en tucht
 • Ouderbetrokkenheid
 • Ouderlijk gezag

  De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs. 

  Zowel de leerling als zijn ouders hebben een aantal rechten en plichten. Deze hebben bij betrekking op diverse aspecten van het schoolbeleid. De meeste hiervan vinden een vertaling in het schoolreglement.

  Onder rechtspositie van de lerende valt o.a. ouderlijk gezag.

  Voor vragen kan je terecht bij onze medewerkers.

 • Ouderschapsverlof

  Een gesubsidieerd personeelslid kan ouderschapsverlof nemen binnen drie verschillende stelsels: in het kader van loopbaanonderbreking of van zorgkrediet, ofwel als onbezoldigd ouderschapsverlof.

  Meer informatie over loopbaanonderbreking en zorgkrediet vind je onder het thema Verloven en andere dienstonderbrekingen. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Overdracht lestijden of uren-leraar

  In het gewoon en buitengewoon basisonderwijs kunnen lestijden worden herverdeeld binnen de school (dus van kleuter- naar  lager onderwijs of omgekeerd) of kunnen ze worden overgedragen naar een andere school voor basisonderwijs. De uren-kinderverzorging kunnen enkel worden overgedragen binnen het gewoon basisonderwijs, en de uren-paramedici enkel binnen het buitengewoon basisonderwijs.
  In het gewoon en het buitengewoon secundair onderwijs kunnen uren-leraar (buso: lesuren) worden overgedragen naar het volgende schooljaar ofwel naar een andere school voor secundair onderwijs. Uren voor paramedici kunnen enkel worden overgedragen naar het volgende schooljaar of naar een andere buso-school.
  Meer informatie hierover vind je onder het thema Omkadering. Voor vragen kan je terecht de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Overdracht schoolbesturen

  Met het oog op de te verwachten schaalvergroting zullen meer en meer schoolbesturen de stap naar fusie zetten.

 • Overheidsopdrachten

  Besturen kunnen bij de medewerkers van DOKO terecht voor ondersteuning bij de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten. DOKO bundelt dan ook alle expertise en kennis verworven en opgedaan door vzw’s IRO en ServiKO en Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Vzw IRO (Interdiocesane Raad Overheidsopdrachten) fungeerde gedurende verschillende jaren als aankoopcentrale voor scholen en besturen uit het regio's Mechelen-Brussel, Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Limburg. In regio West-Vlaanderen werd die opdracht opgenomen door vzw ServiKO. Bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen konden besturen en scholen dan weer terecht voor voorbeeldbestekken, juridische ondersteuning, advies en vormingen op het vlak van de wet op de overheidsopdrachten.

  Vanuit de overtuiging dat een bundeling van krachten en kennis alleen maar tot meer efficiëntie kan leiden, beslisten de drie partners enige tijd geleden om hun krachten samen onder te  brengen in vzw DOKO. Vzw DOKO fungeert als aankoopcentrale voor het uitrollen van raamovereenkomsten, geeft juridische ondersteuning en advies met betrekking tot de wetgeving overheidsopdrachten, stelt voorbeeldbestekken op, organiseert vormingen en ondersteunt netwerkgroepen. 

  Snel naar: Overheidsopdrachten | website DOKO | 
 • Overleg en inspraak

  Voor de goede werking van de school, het centrum of het internaat zijn betrokkenheid en inspraak van het personeel erg belangrijk. De meeste instellingen bieden die mogelijkheid via het lokaal onderhandelingscomité (LOC): de wetgever heeft de bevoegdheden daarvan specifiek afgestemd op de onderwijssituatie. Andere instellingen hebben een ondernemingsraad. Op niveau van de scholengemeenschap is het onderhandelingscomité van de scholengemeenschap actief (OCSG).

  Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel. (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen)

P

 • Parlementaire activiteiten

  Wilfried Van Rompaey adviseur bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen geeft commentaar bij parlementaire vragen en hoorzittingen.

 • Participatie

  In dit thema vind je ondersteunende informatie voor je participatiebeleid, inclusief de verschillende overlegraden (schoolraad, leerlingenraad, ouderraad en pedagogische raad en medezeggenschapscollege) en het lokaal overlegplatform. Je vindt er ook informatie over crisiscommunicatie.

  Informatie over het lokaal onderhandelingscomité (LOC) en het onderhandelingscomité van de scholengemeenschap (OCSG) vind je bij het thema Overleg en inspraak.

  Snel naar: Participatie | 
 • Pastoraal

  De Dienst Identiteit & kwaliteit wilt katholieke scholen in hun identiteitsontwikkeling en hunkwaliteitsontwikkeling ondersteunen. 

  Zij hopen scholen en leraren hierbij te inspireren en te stimuleren en de door hen ontwikkelde visies en initiatieven tot synthese te brengen.

  Voor vragen kan je terecht bij onze medewerkers.

   

  Snel naar: Pastoraal | 
 • Pastorale steekkaarten

  Inspiratie in de praktijk.

  Het Katholiek basisonderwijs, COM-PAS (Commissie Pastoraal (buitengewoon) basisonderwijs) en de voormalige dienst opvoedingsproject en pastoraal van het VSKO werkten 11 kaarten uit die scholen op weg zetten om de christelijke inspiratie te integreren in het schoolleven. De kaarten zijn bedoeld voor het (buitengewoon) basisonderwijs, maar kunnen evengoed inspiratie bieden in het secundair onderwijs. In de pastorale steekkaarten vind je tips, blikverruimers, gespreksopeners en voorbeelden die helpen om het christelijk geloof praktisch en concreet te hertalen in alle aspecten van het hedendaagse schoolleven.

 • Patrimonium (BOS)

  Bij de besprekingen in de aanloop naar een fusie van schoolbesturen is patrimonium een belangrijk thema. Het thema onderwijspatrimonium moet bekeken worden in een ruimere context dan het BOS-verhaal. Binnen dit thema situeert zich ook de uitdaging om ervoor te zorgen dat we op langere termijn gebruik kunnen maken van ons bestaand onderwijspatrimonium.

 • Pedagogische begeleiding
 • Pensioenen

  De wettelijke pensioenleeftijd ligt nu nog op 65 jaar, maar wordt vanaf 2025 opgetrokken naar 66 jaar, en vanaf 2030 naar 67 jaar. Mits voldoende loopbaanjaren kan een personeelslid reeds eerder met vervroegd pensioen gaan. Wanneer dat is, kan een personeelslid enkel zelf vernemen via www.mypension.be.

  Vastbenoemde personeelsleden die minstens 5 dienstjaren tellen, hebben recht op een overheidspensioen. De regeling daarvoor vindt u terug op de website van de Federale Pensioendienst. Voor specifieke vragen kunt u terecht bij de Toekenningsdiensten ambtenarenpensioenen, en voor algemene toelichtingen bij onze dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen. Opgelet: sommige personeelsleden met een zgn. gemengde loopbaan kunnen een vervroegd overheidspensioen genieten, maar hebben pas op latere leeftijd recht op een pensioen als werknemer of zelfstandige.

 • Personeel

  In de eerste plaats ondersteunt de Dienst Personeel de onderwijsinstellingen, hun directies en besturen op het vlak van de regelgeving betreffende hun personeel. De Dienst Personeel staat de instellingen ook bij in de uitwerking van een motiverend personeelsbeleid dat, binnen de contouren van de katholieke dialoogschool, het eigen pedagogisch project harmonieert met de belangen van de medewerkers. De Dienst Personeel behartigt daarnaast alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en personeel. In samenspraak met zijn achterban doet de Dienst ook aan visieontwikkeling over personeelsmateries en verdedigt hij die visie waar die materies aan bod komen. Daarbij vormen de privaatrechtelijke aard van de instellingen en hun katholiek karakter belangrijke uitgangspunten.

  Concrete thema’s waarvoor de Dienst Personeel verantwoordelijk is: rechtspositie personeel, omkadering, syndicaal overleg, verloven, bekwaamheidsbewijzen, personeelsmiddelen, toepassing algemeen en arbeidsreglement, PC’s 225 en 152.

 • Personeel (BOS)

  In het kader van bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting zullen meer en meer schoolbesturen de stap zetten naar een fusie. De mededeling 'BOS & personeel' focust vnl. op de gevolgen van een dergelijke operatie voor zowel de gesubsidieerde als de niet-gesubsidieerde personeelsleden van de betrokken scholen.

 • Personeelsformatie

  Om gesubsidieerd personeel aan te stellen, krijgen de scholen een aantal lestijden, uren en punten toegekend. Meer informatie hierover vind je onder het thema Omkadering.

 • Personeelsleden ten laste van het werkingsbudget

  Naast de gesubsidieerde en de contractuele personeelsleden kan een bestuur ook bijkomende personeelsleden aanstellen die wel onderworpen zijn aan het decreet Rechtspositie, maar wier salaris door het schoolbestuur wordt bekostigd met het werkingsbudget en dus niet wordt betoelaagd door de overheid. Dat zijn de zgn. personeelsleden ten laste van het werkingsbudget (PWB). 

  Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Pesten
 • Plagelestijden of plage-uren

  Binnen zekere marges kan een lid van het onderwijzend personeel van het gewoon basisonderwijs of van het gewoon secundair onderwijs een opdracht krijgen die ruimer is dan het minimum dat vereist is voor een betrekking met voltijdse prestaties.

  Meer informatie hierover vind je onder het thema Prestatieregeling. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Planning

  De Dienst Bestuur & organisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt de besturen en de directieteams van het katholiek onderwijs in hun rol als sociale onderwijsondernemer. 

  Wijzigingen aan het bestaande studieaanbod van het gewoon en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs (programmeren; rationaliseren) en wijzigingen aan de structuren van scholen en internaten (fuseren; herstructureren; overhevelen) zijn onderworpen aan een interne planningsprocedure en aan een externe planningsprocedure.

  Voor vragen kan je terecht bij Isabelle Dobbelaere en Patrick Deboutte.

 • Planningsmededeling schooljaar 2019-2020

  Een aantal structuurwijzigingen aan het gewoon en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs en aan internaten vanaf 2019-2020 is onderworpen aan een interne en een externe planningsprocedure. Deze procedures worden toegelicht in de planningsmededeling Aanvragen voor programmatie, rationalisatie, herstructurering - Schooljaar 2019-2020.

  Snel naar: Onderwijsplanning | 
 • Politieke beïnvloeding en besluitvorming

  In opbouw ...

 • Prestatieregeling

  Hoewel de taakbelasting van een lesgever veel meer omvat dan enkel lesgeven, wordt de prestatieregeling van het onderwijzend personeel administratief nog steeds uitgedrukt in lestijden (onderwijzer), uren-leraar (leraar so), lesuren (leraar buso) of leraarsuren (volwassenenonderwijs). Ook voor de meeste andere ambten is een prestatieregeling wettelijk vastgelegd, maar dan wel verschillend voor de respectieve onderwijsniveaus.

   

 • Preventieve schorsing

  Een gesubsidieerd personeelslid dat tijdelijk is aangesteld voor bepaalde duur in een wervingsambt, of dat tijdelijk is aangesteld in een selectie- of bevorderingsambt kan preventief worden geschorst maar enkel in het kader van een ontslag om dringende redenen.
  Een personeelslid dat tijdelijk is aangesteld voor doorlopende duur (wervingsambt) of dat vastbenoemd is, kan enkel preventief worden geschorst in het kader van een tuchtprocedure.

  Meer informatie hierover vind je onder de thema’s Ontslag en einde aanstelling en Tucht. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Privacy
 • Professionalisering

  Als dienst Identiteit & kwaliteit begeleiden we scholen en leraren in hun professionalisering. Daardoor bevestigen we de leraar als getalenteerd professional met persoonlijkheid en passie voor zijn vak. We versterken leidinggevenden binnen scholen en schoolbesturen. We  ondersteunen de pedagogisch begeleiders en de netgebonden begeleiding van scholen.

  Voor vragen kan je terecht bij onze medewerkers.

  Snel naar: ZIe ook: Nascholing | 
 • ProfS

  Als dienst Identiteit & kwaliteit begeleiden we scholen en leraren in hun professionalisering. 

  Daardoor bevestigen we de leraar als getalenteerd professional met persoonlijkheid en passie voor zijn vak. We versterken leidinggevenden binnen scholen en schoolbesturen. We ondersteunen de pedagogisch begeleiders en de netgebonden begeleiding van scholen.

  ProfS is een 3-jarige opleiding voor beginnende directeurs gewoon en buitengewoon basisonderwijs geïnspireerd op het eigen opvoedingsproject van het katholiek onderwijs.

  Voor vragen kan je terecht bij onze medewerkers.

  Snel naar: ProfS | 
 • Programmatie

  De Dienst Bestuur & organisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt de besturen en de directieteams van het katholiek onderwijs in hun rol als sociale onderwijsondernemer. 

  Wijzigingen aan het bestaande studieaanbod van het gewoon en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs (programmeren; rationaliseren) en wijzigingen aan de structuren van scholen en internaten (fuseren; herstructureren; overhevelen) zijn onderworpen aan een interne planningsprocedure en aan een externe planningsprocedure.

  Voor vragen kan je terecht bij Isabelle Dobbelaere en Patrick Deboutte.

 • Projectspecifieke DBFM
 • Puntenenveloppe

  Scholen en centra voor volwassenenonderwijs krijgen omkaderingsmiddelen toegekend onder de vorm van lestijden, lesuren, uren-leraar of leraarsuren, en daarnaast ook onder de vorm van punten.

  Meer informatie hierover vind je onder het thema Omkadering. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • PWA
  Snel naar: Wijk-werken | 

R

 • Raamovereenkomsten

  Als aankoopcentrale biedt vzw DOKO aan haar leden raamovereenkomsten aan met betrekking tot leveringen of diensten. Heel concreet betekent dit dat de leden zelf geen aparte plaatsingsprocedure meer moeten doorlopen om in overeenstemming te zijn met de wetgeving overheidsopdrachten. DOKO neemt dit zoveel als mogelijk van hen over. Leden kunnen op die manier eenvoudig goederen en diensten aankopen op basis van de raamovereenkomsten afgesloten door DOKO.

  Om op een raamovereenkomst van DOKO in te tekenen, volstaat het voor de leden van DOKO om de voorwaarden te aanvaarden en de specifieke toetredingsclausules te ondertekenen. Voor sommige raamovereenkomsten zoals bijvoorbeeld voor elektriciteit en aardgas wordt op voorhand een bindend mandaat gevraagd. Voor andere raamovereenkomst volstaat het dat dat mandaat wordt gegeven na het sluiten van de raamovereenkomst maar alleszins voorafgaand aan de eerste afname.

  De lopende raamovereenkomsten, staan opgesomd op de website van DOKO. Door de linken aan te klikken, vind je per raamovereenkomst meer uitleg met onder meer het bestek, de contactpersoon bij DOKO en/of de leverancier, een downloadbaar mandaat en een link naar het inschrijvingsformulier. In een overgangsperiode maken we hiervoor afhankelijk van de herkomst van de raamovereenkomst, nog gebruik van het instrumentarium op de oorspronkelijke websites van IRO en ServiKO.

 • Radicalisering

  Hoe moeten scholen reageren wanneer radicale standpunten de sfeer bepalen? Hoe kunnen scholen een onderscheid maken tussen radicaliteit, puberaal gedrag en extremisme? Hoe kunnen scholen vermijden dat hun leerlingen naar het strijdtoneel vertrekken? En hoe moeten zij daarmee omgaan? Wat behoort tot hun mogelijkheden en wat niet?

  Scholen zijn vandaag in toenemende mate het slachtoffer van een groeiende polarisering en radicalisering.

 • Rationalisatie

  De Dienst Bestuur & organisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt de besturen en de directieteams van het katholiek onderwijs in hun rol als sociale onderwijsondernemer. 

  Wijzigingen aan het bestaande studieaanbod van het gewoon en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs (programmeren; rationaliseren) en wijzigingen aan de structuren van scholen en internaten (fuseren; herstructureren; overhevelen) zijn onderworpen aan een interne planningsprocedure en aan een externe planningsprocedure.

  Voor vragen kan je terecht bij Isabelle Dobbelaere en Patrick Deboutte.

 • Re-integratie

  Terug op de werkvloer na langdurige ziekte of na een lange herstelperiode? Maak er werk van!

  In alle sectoren en dus ook in onderwijs proberen we langdurig zieken via herinschakeling of re-integratie terug op de werkvloer te krijgen. Aangepaste taken of aangepaste uurregelingen zijn manieren om tot een positief resultaat te komen. De langdurig zieken zijn vaak zelf vragende partij om zich op één of andere manier nuttig te maken in de onderwijswereld. Op deze themapagina focussen we op de procedures die gevolgd worden bij langdurige afwezigheid wegens ziekte. We krijgen ook een antwoord op de vraag hoe we een herinschakeling of re-integratie kunnen aanpakken. 

 • Reaffectatie
  Wanneer een vastbenoemd personeelslid geen vacante betrekking kan krijgen in de eigen instelling, wordt het ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking (TBS/OB) en heeft het recht op reaffectatie of wedertewerkstelling. Een reaffectatie of wedertewerkstelling kan worden gevonden in de eigen instelling, in andere instellingen van het schoolbestuur, binnen de scholengemeenschap en in sommige gevallen binnen de Vlaamse reaffectatiecommissie. 

  Voor nadere toelichtingen bij de reglementering i.v.m. de reglementering betreffende de vaste benoeming, en voor ondersteuning in concrete situaties kan je terecht bij de Dienst Personeel

 • Rechtspositie van de lerende

  Zowel de leerling als zijn ouders hebben een aantal rechten en plichten. Deze hebben bij betrekking op diverse aspecten van het schoolbeleid. De meeste hiervan vinden een vertaling in het schoolreglement.

  Onder rechtspositie van de lerende vallen onderwerpen als: orde en tucht, bewaren en doorgeven van leerlingengegevens, privacy, ouderlijk gezag/school en echtscheiding, klachtenregeling ...

 • Redelijke aanpassingen
  Snel naar: Zorgbeleid | 
 • Referentiekader Onderwijskwaliteit (ROK)

S

 • Study visits

  Studiebezoeken via www.nascholing.be

  Een overzicht ...

  Snel naar: Study visits | 
 • STUVO
  Snel naar: Zorgbeleid | 
 • Studiefinanciering
  Snel naar: Zorgbeleid | 
 • Studentenbegeleiding
  Snel naar: Zorgbeleid | 
 • STEM

  STEM verwijst naar de internationale afkorting voor Science, Technology, Engineering, Mathematics.

  STEM staat dus voor een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen.

 • STEM-klassen

  Interesse in een openluchtklas in België, Nederland, Frankrijk of Zwitserland?

  Al meer dan 50 jaar bieden wij logistieke en pedagogische ondersteuning bij het organiseren van openluchtklassen, zowel in het binnen- als in het buitenland.
  Openluchtklassen zijn door de overheid erkend als schoolactiviteit. Het katholiek onderwijs richtte daarom de vereniging "Openluchtklassen vzw" op. Deze vereniging, kortweg VOK genoemd, is dus dé dienst voor de organisatie van een openluchtklas in België, Nederland, Frankrijk of Zwitserland voor jouw school.

  www.vok.be

  Snel naar: Openluchtklassen | 
 • Subsidiëringsvoorwaarden (personeel)

  Om als personeelslid te kunnen worden gesubsidieerd, moet men voldoen aan een aantal decretale voorwaarden, o.a. wat betreft bekwaamheidsbewijs, taalkennis, goed zedelijk gedrag, genot van burgerlijke en politieke rechten enz.

  Meer informatie hierover vind je onder het thema Tijdelijke aanstelling. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Syndicaal statuut

  Het statuut van de vakbondsafvaardiging van het gesubsidieerd personeel van de katholieke onderwijs-instellingen werd in 2007 vastgelegd in een overeenkomst tussen het toenmalige VSKO en de vier onderwijsvakbonden: COV, COC, VSOA en ACOD.

  Meer informatie hierover vind je onder het thema Overleg en inspraak. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Statuten vzw

  Besturen zijn verenigingen zonder winstoogmerkt (vzw) met een algemene vergadering en een raad van bestuur. Besturen geven verder invulling aan de vzw-wet in de eigen statuten, het huishoudelijk reglement en in de dagelijkse werking.

 • Stages en andere vormen van arbeid

  Bij de Dienst Lerenden vind je informatie over stages en andere vormen van arbeid.
  Scholen gebruiken verschillende werkvormen om leerlingen voor te bereiden op de werkvloer. Vaak wordt hiervoor de term werkplekleren gebruikt, als een pedagogische vlag die vele ladingen dekt. Wat de leerlingen tijdens die activiteiten precies doen, zal echter bepalen welke arbeidsrechtelijke bepalingen van toepassing zullen zijn.

 • Schoolkalender

  De schoolkalender kan je vinden bij onze info betreffende schoolorganisatie.

  Snel naar: Schoolorganisatie | 
 • Schoolorganisatie

  De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs. 

  Schoolorganisatie omvat alle aspecten van het schoolbeleid die te maken hebben met de praktische organisatie van het schooljaar en de toepassing van de regelgeving die betrekking heeft op het schoolse leven.

  Onder dit thema vallen onderwerpen als schoolveranderingen, toelatings- en overgangsvoorwaarden, de organisatie van het schooljaar, goed gebruik van de lestijd, ...

  Snel naar: Schoolorganisatie | 
 • School- en centrumreglement

  De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs. 

  Elke school beschikt over een schoolreglement dat de verhouding tussen schoolbestuur, ouders en leerlingen regelt. Naast het pedagogisch project van de school bevat het belangrijke informatie over de schoolorganisatie en een aantal praktische afspraken.
  Meer informatie hierover vind je op de pagina school- en centrumreglement.

 • Scholenzoeker
 • Salaris

  Het salaris van de gesubsidieerde personeelsleden wordt betoelaagd door de overheid. De contractuele personeelsleden worden door het bestuur bezoldigd op basis van de eigen middelen of van de werkingstoelagen.

  Meer informatie hierover vind je onder het thema Bezoldiging en vergoedingen. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Scholengemeenschap

  De meeste scholen van het basis- en secundair onderwijs werken sinds vele jaren samen binnen hun regio. 

 • Schoolraad
 • Seminaries

  In het gewoon secundair onderwijs en buso OV4 kunnen vakoverschrijdende opdrachten aan leraars worden toevertrouwd onder de benaming “seminaries”. 

  Meer informatie hierover vind je onder het thema Bekwaamheidsbewijzen. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Spijbelen
 • Sportklassen

  Interesse in een openluchtklas in België, Nederland, Frankrijk of Zwitserland?

  Al meer dan 50 jaar bieden wij logistieke en pedagogische ondersteuning bij het organiseren van openluchtklassen, zowel in het binnen- als in het buitenland.
  Openluchtklassen zijn door de overheid erkend als schoolactiviteit. Het katholiek onderwijs richtte daarom de vereniging "Openluchtklassen vzw" op. Deze vereniging, kortweg VOK genoemd, is dus dé dienst voor de organisatie van een openluchtklas in België, Nederland, Frankrijk of Zwitserland voor jouw school.

  www.vok.be

  Snel naar: Openluchtklassen | 
 • SOHO
 • Sociale verkiezingen

  Om de vier jaar vinden de sociale verkiezingen plaats. Maar wat zijn die verkiezingen eigenlijk? Wie wordt er verkozen? Moeten alle ondernemingen ze organiseren of alleen ondernemingen uit een bepaalde sector? Hoe pak je die verkiezingen dan concreet aan? Op deze en nog vele andere vragen geven we je een antwoord.

  Snel naar: Sociale verkiezingen | 
 • SEMU

  De mededeling 'Het gebruik van bladmuziek voor onderwijsdoeleinden' (13-09-2017) licht toe welke houding scholen kunnen aannemen t.a.v. de overeenkomst die SEMU voorlegt inzake het kopiëren van bladmuziek.

  Snel naar: Auteursrecht | 
 • Sneeuwklassen

  Interesse in een openluchtklas in België, Nederland, Frankrijk of Zwitserland?

  Al meer dan 50 jaar bieden wij logistieke en pedagogische ondersteuning bij het organiseren van openluchtklassen, zowel in het binnen- als in het buitenland.
  Openluchtklassen zijn door de overheid erkend als schoolactiviteit. Het katholiek onderwijs richtte daarom de vereniging "Openluchtklassen vzw" op. Deze vereniging, kortweg VOK genoemd, is dus dé dienst voor de organisatie van een openluchtklas in België, Nederland, Frankrijk of Zwitserland voor jouw school.

  www.vok.be

  Snel naar: Openluchtklassen | 

T

 • Taak- en functiedifferentiatie

  In het gewoon en het buitengewoon secundair onderwijs kunnen de punten van de globale puntenenveloppe o.a. worden aangewend voor de oprichting van uren voor taak- en functiedifferentiatie in de verschillende ambten.

  Meer informatie hierover vind je onder het thema Omkadering. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Taalbegeleiding

  Taalbegeleiding (project voor scholen met 35 % of meer SES-leerlingen of indicatorleerlingen)

  Het taalproject zet Vlaanderenbreed in op basisscholen en secundaire scholen. De doelgroep wordt bepaald op basis van de volgende indicatoren.

  • Voor het basisonderwijs de concentratiegraad SES: 35% norm
  • Voor het secundair onderwijs: indicatorleerlingen: 35% norm
 • Taalgericht vakonderwijs

  Via praktijkvoorbeelden, achtergrondinformatie en instrumenten ondersteunen we je om in alle vakken en activiteiten aan talige competentie bij leerlingen te werken. De informatie kun je zowel in een basisschool, secundaire school of een centrum voor volwassenenonderwijs toepassen.

 • TBS/OB

  Wanneer een vastbenoemd personeelslid geen vacante betrekking kan krijgen in de eigen instelling, wordt het ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking (TBS/OB) en heeft het recht op reaffectatie of wedertewerkstelling. Een reaffectatie of wedertewerkstelling kan worden gevonden in de eigen instelling, in andere instellingen van het schoolbestuur, binnen de scholengemeenschap en in sommige gevallen binnen de Vlaamse reaffectatiecommissie. 

  Meer informatie hierover vind je onder het thema Reaffectatie. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Technisch adviseur en Technisch adviseur-coördinator

  In het ambt van technisch adviseur-coördinator (TAC) en in dat technisch adviseur (TA) kunnen betrekkingen worden opgericht in scholen voor gewoon of buitengewoon secundair onderwijs en in centra voor volwassenenonderwijs.

  Meer informatie hierover vind je onder de thema’s Ambten, Omkadering, Tijdelijke aanstelling en Vaste benoeming. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Terbeschikkingstelling / TBS

  Naast dienstactiviteit en non-activiteit is terbeschikkingstelling de derde administratieve toestand waarin een gesubsidieerd personeelslid zich kan bevinden. De meest voorkomende vorm van terbeschikkingstelling is TBS wegens ontstentenis van betrekking (afgekort TBS/OB). Meer informatie daarover vind je onder het thema Reaffectatie.
  Tot in 2016-2017 bestond daarnaast ook de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden (TBSPA). Dit stelsel is afgeschaft vanaf 1 september 2017.
  Voor vragen over alle vormen van terbeschikkingstelling kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking

  Wanneer een vastbenoemd personeelslid geen vacante betrekking kan krijgen in de eigen instelling, wordt het ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking (TBS/OB) en heeft het recht op reaffectatie of wedertewerkstelling. Een reaffectatie of wedertewerkstelling kan worden gevonden in de eigen instelling, in andere instellingen van het schoolbestuur, binnen de scholengemeenschap en in sommige gevallen binnen de Vlaamse reaffectatiecommissie. 

  Meer informatie hierover vind je onder het thema Reaffectatie. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Tijdelijk andere opdracht / TAO

  Een vastbenoemd personeelslid kan van zijn bestuur een verlof toegestaan krijgen om tijdelijk een andere opdracht op te nemen in een andere betrekking die onder het toepassingsgebied van het decreet Rechtspositie valt: in een ander vak, een ander ambt, een andere onderwijsinstelling en/of een ander onderwijsniveau.

  Meer informatie hierover vind je onder het thema Tijdelijke aanstelling. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH)
  Snel naar: Zorgbeleid | 
 • Tijdelijke aanstelling
 • Tijdschriften

  Katholiek Onderwijs Vlaanderen geeft meerdere tijdschriften uit.

  Op de tijdschriftenpagina vind je meer informatie over de tijdschriften en kun je doorklikken naar hun digitaal archief.

  Snel naar: In dialoog | 
 • Toekomst SO in kleuren

  Elke professionele organisatie hanteert een kwaliteitszorgsysteem om haar kwaliteit te bewaken en te verbeteren. Ook in het secundair onderwijs wint kwaliteitsontwikkeling aan belang. Via de interpretatie van systematisch verzamelde gegevens reflecteert een school over haar sterke en minder sterke punten en onderneemt ze op basis van die analyse acties om haar onderwijskwaliteit te verbeteren. Goede kwaliteitszorg zal datgene borgen wat goed is en enkel daar waar nodig verbeteracties opzetten. Die twee principes van interne kwaliteitszorg kunnen ook gehanteerd worden bij het nadenken over het secundair onderwijs van de toekomst. De sterke punten van het secundair onderwijs moeten dus worden bestendigd, voor andere punten dient nagegaan hoe en wat er verbeterd kan worden. 

 • Toezicht
  Snel naar: Schoolorganisatie | 
 • Trajecten voor leidinggevenden

  Als dienst Identiteit & kwaliteit begeleiden we scholen en leraren in hun professionalisering. 

  Daardoor bevestigen we de leraar als getalenteerd professional met persoonlijkheid en passie voor zijn vak. We versterken leidinggevenden binnen scholen en schoolbesturen. We ondersteunen de pedagogisch begeleiders en de netgebonden begeleiding van scholen.

  Voor vragen kan je terecht bij onze medewerkers.

 • Tucht (personeel)

  Wanneer een gesubsidieerd personeelslid zich niet houdt aan de verplichtingen die zijn opgelegd krachtens het decreet Rechtspositie, kan het schoolbestuur de betrokkene tuchtrechtelijk vervolgen, althans als het personeelslid vastbenoemd is, of gereaffecteerd/wedertewerkgesteld, of tijdelijk is aangesteld voor doorlopende duur.

  De verplichtingen van de personeelsleden betreffen o.a. het behartigen van de belangen van de leerlingen en de school; het persoonlijk en nauwgezet uitvoeren van de opgedragen taken; het correcte gedrag in de omgang met leerlingen en publiek; het bewaren van het ambtsgeheim, en het naleven van de verplichtingen die voortvloeien uit de specificiteit van het opvoedingsproject. Ook de bepalingen van het Algemeen Reglement en het eigen arbeidsreglement behoren tot deze verplichtingen.

  Voor toelichtingen bij de tuchtregeling kan je terecht bij de Dienst Personeel. (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen)

U

 • UBO-register

  Nieuwe wetgeving verplicht alle vzw’s en stichtingen om hun uiteindelijke begunstigden te registreren in het UBO-register. Ook de inrichtende machten van het vrij gesubsidieerd onderwijs zijn aan deze wetgeving onderworpen. Vzw’s en stichtingen die deze wetgeving niet naleven, riskeren sancties.

  Voor meer informatie kan je terecht bij Dienst Bestuur & organisatie.

  Snel naar: UBO-register | 
 • Uitgestelde bezoldiging

  Gesubsidieerde personeelsleden die tijdelijk zijn aangesteld in een wervingsambt (behalve de administratief medewerker) ontvangen in de maanden juli en augustus geen salaris, maar een uitgestelde bezoldiging. Deze bedraagt een vijfde van de salarissen van september tot december, resp. van januari tot juni. 
  Meer informatie hierover vind je onder het thema Bezoldiging en vergoedingen. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Uren-leraar of lesuren

  Zie het thema Omkadering. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

V

 • Vacantverklaring

  De vaste benoeming in wervingsambten verloopt via een procedure die wettelijk is vastgelegd in het decreet Rechtspositie. Tot die procedure behoort o.a. de verplichting om de betrekkingen in wervingsambten die op 1 maart vacant zijn, vacant te verklaren. Het bestuur moet deze betrekkingen tegen 1 april meedelen aan alle personeelsleden van de scholengemeenschap of (voor instellingen die niet tot een scholengemeenschap behoren) aan alle personeelsleden van het eigen bestuur. Voor betrekkingen in selectie- en bevorderingsambten bestaat er geen verplichting tot vacantverklaring maar geldt er een andere benoemingsprocedure.
  Meer informatie hierover vind je onder het thema Vaste benoeming. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Vacatures

  Wil je werken bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen? Werken bij andere organisaties? Werken in het onderwijs? 

   
 • Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs

  Als leraar ben je de spilfiguur van kwaliteitsvol onderwijs en van de begeleiding van al je leerlingen. Je bent vanuit je professionaliteit mee verantwoordelijk voor het beleid dat je school op dat gebied voert. Dit Vademecum Zorgbreed en kansenrijk onderwijs is geschreven voor jou en al je collega’s. Ook directeurs en zorgcoördinatoren of leerlingenbegeleiders kunnen er mee aan de slag. Het is bedoeld voor het hele team.

 • Vakantiegeld

  Zowel gesubsidieerde als contractuele personeelsleden hebben recht op vakantiegeld.
  Meer informatie hierover vind je onder het thema Bezoldiging en vergoedingen. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Vakantieprestaties

  Gesubsidieerde personeelsleden die vastbenoemd zijn of wiens tijdelijke aanstelling nog doorloopt in de vakantieperiode, kunnen vakantieprestaties opgelegd krijgen. Het maximale aantal dagen dat kan worden opgelegd hangt af van het ambt waarin ze zijn aangesteld of benoemd, en is vastgelegd in het Algemeen reglement voor dat onderwijsniveau.
  Meer informatie hierover vind je onder het thema Algemeen reglement en arbeidsreglement. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Vakbondsafgevaardigde

  Het statuut van de vakbondsafvaardiging van het gesubsidieerd personeel van de katholieke onderwijsinstellingen werd in 2007 vastgelegd in een overeenkomst tussen het toenmalige VSKO en de vier onderwijsvakbonden: COV, COC, VSOA en ACOD. In dat statuut is ook vastgelegd op hoeveel afgevaardigden een vakorganisatie recht heeft in een onderwijsinstelling, afhankelijk van het aantal aangesloten personeelsleden.
  Meer informatie hierover vind je onder het thema Overleg en inspraak. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Vakken en specialiteiten

  In het gewoon secundair onderwijs en in OV4 van het buitengewoon secundair onderwijs wordt een betrekking van leraar o.a. gedefinieerd door het vak; de reglementering onderscheidt ongeveer 200 “administratieve vakbenamingen”. In OV3 van het buso onderscheidt men verschillende specialiteiten in het ambt van leraar BGV.
  Meer informatie hierover vind je onder het thema Bekwaamheidsbewijzen. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Vaste benoeming
 • Vasten en Pasen

  De Dienst Identiteit & kwaliteit wilt katholieke scholen in hun identiteitsontwikkeling en hun kwaliteitsontwikkeling ondersteunen. 

  Aanbod voor schoolteams en leerlingen om van de veertigdagentijd een zinvolle periode te maken en toe te leven naar de Goede Week en Pasen.

  Snel naar: Vasten en Pasen | 
 • Veiligheid, gezondheid en milieu

  De Dienst Bestuur & organisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt de besturen en de directieteams van het katholiek onderwijs in hun rol als sociale onderwijsondernemer. 

  Veiligheid, gezondheid en milieu omvat volgende onderwerpen: arbeidshygiëne, arbeidsveiligheid, brandveiligheid, ergonomie, extern leefmilieu, gezondheidsbescherming, intern leefmilieu, professioneel veiligheidsmanagement, psychosociaal welzijn, welbevinden op het werk (tool WellBe), ...

  Voor vragen kan je terecht bij de onze medewerkers.

 • Verbindend schoolklimaat
 • Verdeling van de betrekkingen

  De volgorde waarin het schoolbestuur bij het begin van het schooljaar de betrekkingen moet verdelen onder de vastbenoemde personeelsleden van de school, is vastgelegd in het zgn. Reaffectatiebesluit.

  Meer informatie hierover vind je onder het thema Reaffectatie. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Verenigingswerk
  Snel naar: Verenigingswerk | 
 • Vergoedingen

  Voor de vergoedingen waarop een personeelslid aanspraak kan maken: zie de thema’s Bezoldiging en vergoedingen en Vervoer. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Verkiezingen

  Voor de nieuwe samenstelling van de directiecommissie secundair onderwijs werken we met regionale verkiezingen die georganiseerd worden door de Stafdienst. Jouw stem is belangrijk!

  Snel naar: Verkiezingen | 
 • Verloven (gezondheidsgerelateerd)

  Onder dit thema vind je een mededeling over verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte en langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen, en een over ziekte- en bevallingsverlof. Binnenkort zal je hier andere onderwerpen behandeld vinden zoals uitputting ziekteverlof (Medex) e.d.m.

  Voor toelichtingen hierbij kan je terecht bij de Dienst Personeel. (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen)

 • Verloven (vrijwillig)

  Voor gesubsidieerde personeelsleden bestaat er een wijd gamma aan verloven en dienstonderbrekingen. Op sommige kunnen ze een recht laten gelden; andere kunnen hen door het bestuur worden toegestaan bij wijze van gunst. Maar voor elke dienstonderbreking zijn in de wetgeving bindende voorwaarden en modaliteiten vastgelegd.

  Voor toelichtingen bij de dienstonderbrekingen kan je terecht bij de Dienst Personeel. (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen)

  Snel naar: Verloven (vrijwillig) | 
 • Verplaatsingsvergoedingen

  Voor de vergoeding van dienstverplaatsingen en van bepaalde verplaatsingen in het kader van het woon- werkverkeer: zie het thema Vervoer. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Vervangingen

  Onder strikte voorwaarden kan de een gesubsidieerd personeelslid tijdens zijn dienstonderbreking worden vervangen, en ontvangt de interimaris salaristoelagen van de overheid. Voor het secundair onderwijs en het volwassenenonderwijs zijn de voorwaarden strenger dan voor het basisonderwijs en de internaten.

  Voor toelichtingen bij de voorwaarden waaronder een vervanger kan worden aangesteld en gesubsidieerd, kan je terecht bij de Dienst Personeel. (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen)

 • Vervoer
 • Vestigingsplaats

  Algemeen gesteld is een vestigingsplaats: het gebouw of gebouwencomplex waarin een school of een gedeelte van een school gehuisvest is. Maar voor het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het volwassenenonderwijs wordt de exacte definitie telkens nog wat verfijnd in de wetgeving.
  Voor verdere informatie over vestigingsplaatsen: zie het thema Herstructureringen. Voor vragen hierover kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Visibiliteit en huisstijl Katholiek Onderwijs Vlaanderen

  Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft een huisstijl die je ook in jouw school, instelling, internaat, cvo … kan zichtbaar maken.

  Eén van de mogelijkheden hiervoor is gebruik maken van de producten die de Firma Declercq aanbiedt aan groepsprijzen voor leden van onze koepel.

  Snel naar: Voorbeelden | Bestelformulier | 
 • Visieteksten

  Raadpleeg alle finale visieteksten van de Raad van Bestuur en het directieteam.

 • Voordrachtgevers

  In de derde graad van het TSO en het BSO, in de opleiding Verpleegkunde (HBO5) en in het deeltijds BSO kan iemand (die geen lid is van het schoolbestuur en geen personeelslid is van de school) voordrachten geven vanuit zijn deskundigheid en ervaring in de arbeidsmarkt en de bedrijfswereld. Voor meer informatie hierover kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

  Snel naar: Voordrachtgevers | 
 • Vorming voor bestuurders

  Als dienst Identiteit & kwaliteit begeleiden we scholen en leraren in hun professionalisering. 

  Daardoor bevestigen we de leraar als getalenteerd professional met persoonlijkheid en passie voor zijn vak. We versterken leidinggevenden binnen scholen en schoolbesturen. We ondersteunen de pedagogisch begeleiders en de netgebonden begeleiding van scholen.

  Voor vragen kan je terecht bij onze medewerkers.

  Snel naar: Vorming voor besturen | 
 • Vrijwilligers

  De aansprakelijkheid van de vrijwilliger, de vrijwilligersvergoeding, ... wordt bepaald in de wet betreffende de rechten van de vrijwilligers.

  De voornaamste bepalingen van de wet worden behandeld in de Mededeling 'Wet betreffende de rechten van de vrijwilligers'.

  Voor meer informatie kan je terecht bij Dienst Bestuur & organisatie.

 • Vzw-wetgeving, statuten, huishoudelijk reglement

  Het wettelijk kader voor een bestuur.

  Alle besturen zijn thans geen feitelijke vereniging meer, maar een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) met een algemene vergadering en een raad van bestuur. Besturen geven verder invulling aan de vzw-wet in de eigen statuten, het huishoudelijk reglement en in de dagelijkse werking.

  Als bestuur hoef je niet alles alleen te doen. Vanuit Katholiek onderwijs Vlaanderen zijn er heel veel model-documenten opgesteld.

  Voor vragen over de vzw-wetgeving kan je terecht bij de Dienst Bestuur & organisatie.

W

 • Wachtgeldtoelage

  Een vastbenoemd personeelslid dat ter beschikking is gesteld wegens ontstentenis van betrekking heeft nog recht op zijn salaris of minstens op een wachtgeldtoelage. Meer informatie hierover vind je onder het thema Reaffectatie.
  Bij de andere vormen van terbeschikkingstelling heeft een personeelslid enkel recht op een wachtgeldtoelage als het gaat om een TBS wegens ziekte.
  Voor verdere informatie hierover kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Wedde

  De wedde van de gesubsidieerde personeelsleden wordt betoelaagd door de overheid. De contractuele personeelsleden worden door het bestuur bezoldigd op basis van de eigen middelen of van de werkingstoelagen.
  Meer informatie hierover vind je onder het thema Bezoldiging en vergoedingen. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Wedertewerkstelling

  Wanneer een vastbenoemd personeelslid geen vacante betrekking kan krijgen in de eigen instelling, wordt het ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking (TBS/OB) en heeft het recht op reaffectatie of wedertewerkstelling. Een reaffectatie of wedertewerkstelling kan worden gevonden in de eigen instelling, in andere instellingen van het schoolbestuur, binnen de scholengemeenschap en in sommige gevallen binnen de Vlaamse reaffectatiecommissie. 
  Meer informatie hierover vind je onder het thema Reaffectatie. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Welbevinden van leerlingen

  De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs. 

  Welbevinden van leerlingen gaat over de manier waarop zij de school beleven. Het is gelinkt aan tevredenheid op school en in de klas, het zelfconcept van de leerling, het pedagogisch klimaat, de interpersoonlijke relaties … 

 • WellBe.vlaanderen

  De Welzijnswet verplicht de werkgever om op geregelde tijdstippen het welbevinden bij zijn werknemers te bevragen door het uitvoeren van een risicoanalyse.

  Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil scholen sensibiliseren en ondersteunen om werk te maken van een geïntegreerd welzijnsbeleid en heeft daarvoor een instrument ontwikkeld: WellBe.vlaanderen

  Graag wat meer informatie? Voor alle andere vragen: wellbe@katholiekonderwijs.vlaanderen.

 • Werkingsbudget

  Wat zijn de controlemaatregelen inzake het werkingsbudget? Welk mechanisme voor het toekennen van werkingstoelagen werd ingevoerd? Hoe wordt de naleving van de regelgeving gecontroleerd? Die regelgeving vind je hier.

  Hoe groot is het werkingsbudget voor het lopend schooljaar? Hoe kan ik het werkingsbudget begroten? Voor het gewoon basisonderwijs is hiervoor een rekenblad ontwikkeld. Voor het buitengewoon basisonderwijs zijn er samenvattende tabellen met bedragen per leerling.

  Voor vragen in verband met werkingsbudgetten en de begroting kan je terecht bij de Dienst Bestuur & organisatie (trui.vermeersch@katholiekonderwijs.vlaanderen).

 • Werkplekleren
  Snel naar: Stages bao | Stages so | 
 • Wijk-werken
  Snel naar: Wijk-werken | 
 • Wijzigingen in de reglementering

  Heel frequent - soms té frequent - brengt de overheid wijzigingen aan in de regelgeving voor het onderwijs. Die wijzigingen proberen we vóór de aanvang van elk schooljaar te bundelen in een overzicht.

  Voor meer informatie kan je terecht bij de Dienst Lerenden:
  lerenden@katholiekonderwijs.vlaanderen
  tel. 02 507 08 72.

  Voor meer informatie kan je terecht bij de Dienst Personeel:
  dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen
  tel. 02 507 07 01.

Z

 • Zakelijk recht

  Het begrip "erfpacht"

  De wetgeving inzake erfpacht gaat terug tot 1824. Hierin wordt het recht van erfpacht omschreven als een zakelijk recht om het volle genot te hebben van een aan een ander toebehorend onroerend goed, onder de verplichting om aan de verpachter een jaarlijkse vergoeding te betalen.

  Voor vragen over erfpacht kan je terecht bij de Dienst Bestuur & organisatie.

  Snel naar: Zakelijk recht | 
 • Zeeklassen

  Interesse in een openluchtklas in België, Nederland, Frankrijk of Zwitserland?

  Al meer dan 50 jaar bieden wij logistieke en pedagogische ondersteuning bij het organiseren van openluchtklassen, zowel in het binnen- als in het buitenland.
  Openluchtklassen zijn door de overheid erkend als schoolactiviteit. Het katholiek onderwijs richtte daarom de vereniging "Openluchtklassen vzw" op. Deze vereniging, kortweg VOK genoemd, is dus dé dienst voor de organisatie van een openluchtklas in België, Nederland, Frankrijk of Zwitserland voor jouw school.

  www.vok.be

  Snel naar: Openluchtklassen | 
 • Zelfevaluatie

  De Dienst Identiteit & kwaliteit wilt katholieke scholen in hun identiteitsontwikkeling en hun kwaliteitsontwikkeling ondersteunen. 

  Zij hopen scholen en leraren hierbij te inspireren en te stimuleren en de door hen ontwikkelde visies en initiatieven tot synthese te brengen.

  Voor vragen kan je terecht bij onze medewerkers.

 • Zin in leren! Zin in leven! (Zill)

  Zin in leren! Zin in leven! vervangt vanaf 1 september 2018 alle leergebiedgebonden leerplannen in het basisonderwijs. Scholen maken de overstap ten laatste op 1 september 2020. In Zin in leren! Zin in leven! (Zill) worden de leerinhouden geordend in 10 ontwikkelvelden met onderliggende ontwikkelthema’s. Die thematiseren de harmonische ontwikkeling van kinderen. 

 • Zorgbeleid

  Bij de Dienst Lerenden vind je informatie over zorgbeleid.

  Zorg is een breed begrip dat ruimer gaat dan de aanpak van problemen en preventief werken. Het gaat om het geheel van initiatieven die door alle schoolbetrokkenen worden genomen om optimale ontwikkelingskansen te creëren voor alle leerlingen. Zorg op school heeft steeds betrekking op de domeinen leren en studeren, onderwijsloopbaan, psychisch, sociaal en fysiek welbevinden van de leerling.

  Snel naar: Zorgbeleid | 
 • Zorgkrediet

  Voor ouderschapsverlof, beroepsopleiding, medische bijstand, palliatieve zorgen of om te zorgen voor een gehandicapt kind kan een gesubsidieerd personeelslid zorgkrediet nemen. Naargelang het volume ervan (voltijds, halftijds of een vijfde) kan een personeelslid over het geheel van zijn loopbaan maximaal 18 maanden, 36 maanden of 90 maanden zorgkrediet nemen.
  Meer informatie hierover vind je onder het thema Verloven en andere dienstonderbrekingen. Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Personeel (dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen).