Regionaal Comité Besturen (COBES)

COBES is een regionaal reflectieorgaan waar besturen belangrijke dossiers bespreken voor hun werking en de werking van andere besturen.

Uit de leden van het regionaal Comité Besturen (COBES) worden bestuurders afgevaardigd naar de verschillende inspraakorganen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

COBES vormt een tussenschakel voor de doorstroming van informatie, enerzijds naar de lokale schoolbesturen en anderzijds vanuit de lokale schoolbesturen naar Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Daarnaast staat het mee in voor het overleg met de besturen. Elk COBES heeft ook als taak bij te dragen tot de vorming en de begeleiding van de leden van de besturen.

Samenstelling COBES

De Comités Besturen zijn representatief voor de besturen in een regio. 

Elk COBES bestaat uit 16 tot 20 verkozen leden en eventueel maximaal vier tot vijf gecoöpteerde leden, met een gegarandeerd genderevenwicht van ten minste een derde. De bisschoppelijk vicaris, bisschoppelijk gedelegeerde of bisschoppelijk afgevaardigde is van rechtswege lid, en neemt in de regel het voorzitterschap op.