08 maart 2019

Met deze vraag om uitleg ging onderwijscommissaris Jos De Meyer door op een van zijn geliefkoosde thema’s, waarbij het federale niveau en het deelstaatniveau elkaar raken: einde loopbaan, verlofstelsels en de daarmee gepaard gaande pensioenrechten van personeelsleden in het onderwijs.

26 februari 2019

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement heeft het decreet tot uitvoering van maatregelen uit cao XI op woensdag 27 februari aangenomen. De wijzigingen rond tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) zijn opgenomen in het decreet.

19 februari 2019

Op donderdag 21 en vrijdag 22 februari volgen alle medewerkers van de Dienst Personeel een tweedaagse vorming op een externe locatie. Gedurende de tweedaagse is de dienst telefonisch niet bereikbaar en leg je je vragen het best via e-mail voor.

Enkel bij hoogdringendheid is directeur Marc Keppens bereikbaar op het nummer 0476 60 88 24.

13 februari 2019

De nieuwe mededeling over tijdelijke vervangingen licht toe wanneer een gesubsidieerd studiemeester-opvoeder of beheerder vervangen kan worden.

13 februari 2019

We herinneren aan de beperking die geldt voor vervangingen in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en in het volwassenenonderwijs.

11 februari 2019

In deze eindfase van de legislatuur passeert nog menig ontwerpdecreet de Commissie voor Onderwijs. Bij deze gelegenheid ging het om een aantal maatregelen uit onderwijscao XI, die nu decretaal vertaald werden.

11 februari 2019

Eigenlijk best wel drie interessante vragen om uitleg in deze commissievergadering.

07 februari 2019

Vlaams Parlementslid Willy Segers breidde een vervolg aan eerdere schriftelijke vragen. Wat daar zo actueel aan was, ontging mij wel een beetje, maar dat terzijde. Er was een maatregel om de bedoelde uitwisseling van leraren te faciliteren tussen de gemeenschappen (cf.

06 februari 2019

Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft een stakingsaanzegging ingediend voor woensdag 13 februari 2019. Daarmee willen ze hun militanten de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan de syndicale actie. De aanzegging geldt voor een staking van een hele of een halve dag.

Pagina's