22 januari 2020

Voor een inschrijving in het buitengewoon onderwijs geldt het principe dat het verslag beschikbaar moet zijn bij inschrijving. In het verleden werd beslist dat het ook volstaat om bij inschrijving een voorlopig document van het CLB  voor te leggen. Er werd bevestigd dat die werkwijze verder gezet kan en mag worden.

16 januari 2020

Uitzonderlijk neem ik hier ook kort een actuele vraag op aan een andere minister dan de onderwijsminister, met name aan de vorige onderwijsminister en nu minister van onder andere Werk, Hilde Crevits. Alweer twee vragenstellers, Tom Ongena en Allessia Claes.

16 januari 2020

De huidige beleidscontracten tussen school en CLB lopen eind dit schooljaar af. Het decreet leerlingenbegeleiding verplicht scholen om vanaf 1 september 2020 samenwerkingsafspraken te maken met een CLB. Nieuw is dat de school daartoe het initiatief neemt.

14 januari 2020

Hannelore Goeman schetste accuraat en samengebald het recentste stukje van de geschiedenis van zorgondersteuning voor bepaalde leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs, in afwachting van het nieuwe zgn. Begeleidingsdecreet, waarover in de eerste fase van de nieuwe legislatuur al heel wat pennen in beweging kwamen.

09 januari 2020

Tijdens de eindejaarsperiode kwamen de herexamens in het nieuws.

09 januari 2020

Deze actuele vraag kwam eigenlijk niet onverwacht, maar ik denk dat vooral de tussenkomst van Elisabeth Meuleman veel waarheid bevatte: was het feit dat deze kwestie ineens op de “één” van de krant De Standaard stond tijdens de kerstvakantie niet vooral een zaak van profileringsdrang in die komkommertijd?

09 januari 2020

De actuele vraag van Jean-Jacques De Gucht ging terug op onder andere een artikel (voor abonnees) in de krant De Standaard. Hij wilde naar eigen zeggen een bezorgdheid over dit thema in het onderwijsveld wegnemen, maar je kon in zijn verhaal nog wel wat meer lezen.

07 januari 2020

We pasten de modellen van stageovereenkomst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen aan de gewijzigde regelgeving over arbeidsongevallen aan. Ook de arbeidswegongevallen van stagiairs (de ongevallen die zich voordoen op de weg naar en van het werk) zijn vanaf 1 januari 2020 gedekt door de arbeidsongevallenverzekering van de onderwijsinstelling.

07 januari 2020

Scholen maken afspraken met hun CLB over het delen van relevante informatie (Decreet basisonderwijs, art. 47quinquies). Bij het doorgeven en het gebruik van die informatie gelden de regels voor het ambts- en beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Pagina's

  • De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs.