Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

18 mei 2016

In de actuele vraag zelf van onderwijscommissaris Koen Daniëls was er niet meteen veel aan actueels te bespeuren, maar het was minister Crevits zelf die in haar antwoord het verband legde met het ontwerpbesluit dat de Vlaamse regering op 13 mei 2016 had goedgekeurd i.v.m.

18 mei 2016

Vijf Vlaams Parlementsleden, éénzelfde thema. Zoiets trekt de aandacht. Een onderwijsthema weliswaar in de Commissie Werk. Op 1 april 2015 trad het zg. Maatwerkdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten in werking. Twee maatwerkbedrijven (de vroegere beschutte werkplaatsen) trokken hiertegen naar de Raad van State, die de uitvoeringsbesluiten schorste.

18 mei 2016

Deze commissievergadering werd beëindigd met toch ook nog een langer en complexer verhaal, met name n.a.v. een nieuwe financiële protestactie van de hogescholen. Onderwijscommissaris Koen Daniëls wilde terecht het fijne weten van al die cijfers die in dezen circuleren, i.c.

18 mei 2016

Onderwijscommissaris Caroline Gennez was opgetogen over de recente  lancering van Dataloep via ‘Mijn Onderwijs’. Met deze applicatie wordt aan scholen en scholengemeenschappen informatie aangeboden waarmee directies aan de slag kunnen gaan.

18 mei 2016

In haar beleidsnota verwees minister Crevits naar de Europese Commissie, die in haar strategie ‘Rethinking Education’ de inzet van ICT en Open Educational Resources als mogelijke oplossing zag om te komen tot meer open en flexibel leren.

18 mei 2016

Het was aanvankelijk wat onduidelijk waarover precies i.v.m. OKAN onderwijscommissaris Vandenberghe sprak. Hij verwees naar een complexe omzendbrief en naar een berekening die de scholen zelf moesten maken, waarbij ze zelfs een beroep deden op de hulp van de verificateurs.

18 mei 2016

Onderwijscommissaris Vandenberghe schetste het kostenprobleem (cf. ook vervoer naar zwembaden) van zwemlessen in het lager onderwijs en de onduidelijkheid rond het behalen van de eindtermen. Hij deed gelijk het voorstel dat de overheid voor zwemmen anders dan nu aan de scholen gekleurde middelen zou toekennen en bepalen voor hoeveel uren zwemmen die moeten worden gebruikt.

18 mei 2016

Onderwijscommissaris Jos De Meyer ging hier terecht nog eens in op de btw-verlaging van 21% naar 6%, waardoor met eenzelfde omvang van middelen de facto meer scholenbouwprojecten zouden kunnen worden gerealiseerd.

18 mei 2016

Er is heel wat onderzoek dat niet positief is over zittenblijven in het leerplichtonderwijs, maar dat betekent niet dat zittenblijven nooit zinvol kan zijn. Onderwijscommissaris Jos De Meyer wilde van de minister weten in welke  omstandigheden zij zittenblijven al dan niet zinvol vond en welke begeleiding  in beide gevallen nodig was volgens haar.

18 mei 2016

Onderwijscommissaris Ann Brussel maakte een mooi overzicht van eerdere gesprekken  in deze commissie en in de plenaire vergadering over allerlei aspecten van dit belangrijke onderwerp en voegde nog het aspect “verloning” toe met verwijzing naar het rapport van de Hay Group in 2000-2001 in opdracht van toenmalig Vlaams minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten.

Pagina's