Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

30 mei 2016

Interpellant Elisabeth Meuleman wees op het meest recente deel van de geschiedenis van dit complexe en belangrijke dossier, en alleen dat deel beslaat zelfs al ruim een jaar (hoorzittingen in maart 2015).

24 mei 2016

Onderwijscommissaris Jo De Ro schetste de bestaande regeling van huisonderwijs en had het daarbij over de gebrekkige controle, waarbij de instanties die het dichtst bij de bevolking staan, het lokale bestuur en de lokale politie, hun signaalfunctie niet ten volle kunnen vervullen omdat ze vanwege de privacy geen enkele informatie krijgen over wie er huisonderwijs volgt in hun stad of gemeente.

24 mei 2016

Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht sloot aan bij recente andere vragen over dit thema. Hij had dan ook een waslijst van relevante vragen, waarin hij terecht ook verwees naar ontwikkelingen in het hogeronderwijsveld op het stuk van islamonderwijs.

24 mei 2016

Onderwijscommissaris Tine Soens had vragen bij de samenwerking inzake wetenschappelijk onderzoek tussen de KU Leuven en de UGent en Israëlische organisaties die actief zijn op het vlak van militaire toepassingen. Daarover hadden professoren van de UGent een open brief aan hun rector gestuurd om die samenwerking stop te zetten. Rector Anne De Paepe nuanceerde de bezorgdheden van de professoren.

24 mei 2016

Onderwijscommissaris Koen Daniëls stelde een vraag over een complex arbeidsrechtelijk onderwerp m.b.t. de zgn. gastprofessoren in het hoger onderwijs. Stafmedewerker Jan De Smet (nu Dienst Personeel) had net daarover in VVKHO-tijden goed studiewerk gedaan en gepubliceerd in het Tijdschrift voor OnderwijsRecht en –Beleid (TORB).

24 mei 2016

In zijn advies van 21 april 2015 hernam de Vlor zijn advies voor een uniforme registratie en actualiseerde hij zijn voorstel uit 2008, dit onder meer vanuit de overweging dat een uniforme en transparante registratie nodig is met het oog op het uittekenen van het diversiteitsbeleid binnen een inst

18 mei 2016

Voor de laatste 2 actuele onderwijsvragen was het nieuwe alleen het persbericht zelf van de Vlhora van 16 mei en van de Vlir van 18 mei, maar voor het overige niets nieuws onder de zon: noch inhoudelijk, noch wat de vragen zelf betrof want ook die hadden we in wezen alweer in diezelfde commissievergadering van 12 mei gehad.

18 mei 2016

Deze actuele vragen vonden hun oorsprong in een interview met minister Crevits tijdens het voorgaande weekend. Zowel Jos De Meyer als Ann Brusseel wilde weten of er over het aspect “zware beroepen” al overleg was geweest met de federale minister Bacquelaine. 

18 mei 2016

In de actuele vraag zelf van onderwijscommissaris Koen Daniëls was er niet meteen veel aan actueels te bespeuren, maar het was minister Crevits zelf die in haar antwoord het verband legde met het ontwerpbesluit dat de Vlaamse regering op 13 mei 2016 had goedgekeurd i.v.m.

18 mei 2016

Vijf Vlaams Parlementsleden, éénzelfde thema. Zoiets trekt de aandacht. Een onderwijsthema weliswaar in de Commissie Werk. Op 1 april 2015 trad het zg. Maatwerkdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten in werking. Twee maatwerkbedrijven (de vroegere beschutte werkplaatsen) trokken hiertegen naar de Raad van State, die de uitvoeringsbesluiten schorste.

Pagina's